Oppdrettsanlegg

Aksjonsgruppa mot oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

 

Dette skriver Eidsfjord Sjøfarm selv:
Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for etablering av to akvakulturlokaliteter i Godfjorden, kalt Gapøya og Finnsæter. Lokalitet Finnsæter har vi nå gått bort fra, og har fått tegnet inn et nytt anlegg, kalt Kinnholmen. Det planlegges fortsatt to anlegg; Gapøya og Kinnholmen. Kinnholmen planlegges bestående av bur på 100×100 meter i to rekker med seks bur i hver rekke. Størrelse på anlegg vil være 200×600 meter.
Beskrivelse: I Sortland kommunes arealplan er aktuelt areal avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Det må derfor søkes om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg i dette området.
Begrunnelse: Eidsfjord Sjøfarm har behov for flere gode lokaliteter, for å kunne fortsette en god og bærekraftig drift av selskapet. For å kunne drive god sonedrift med koordinert brakklegging, og minst mulig påvirkning av resipienten, ser vi etter de mest bærekraftige lokalitetene. Innledende undersøkelser tyder på at dette vil være et velegnet område. Etter hver endt produksjonssyklus ønskes lengre tids brakklegging av lokaliteten.

Dokumenter

Sortland kommune, Arkivsak: 19/1807 – Akvakultur i Godfjord – dispensasjon.
Eller søk etter dokumenter hos Sortland Kommune, skriv eidsfjord sjøfarm i feltet avsender/mottaker.

 

Lokalitet Finnsæter og Gapøya (senere gått bort fra lokalitet Finnsæter)

19/17075 – Forespørsel om innspill i forkant av dispensasjonssøknader – Godfjorden i Sortland kommune – uttalelse. Fra Fiskarlaget Nord/Nordland Fylkes Fiskarlag, brev dato 23.10.2019, Journaldato: 28.10.2019.
 – Forespørsel om innspill i forkant av dispensasjonssøknader – Godfjorden i Sortland kommune – uttalelse   383308_1_A.pdf 

20/2415 – Nyetablering av oppdrettsanlegg i Godfjord- tilsvar Akvaplan Niva.
Fra Austerlandet grendelag, Finnsæter grunneierlag, Foreningen Reinstad brygge, Gapøy Vel, Godfjord fiske- og småbåtforening, Godfjordbotn grunneierlag, Kinn grunneierlag, Myrland utmarkslag, Reinstad Fishing House, Reinstad grendelag. Brev dato 30.01.2020, Journaldato: 13.02.2020.
– Nyetablering av oppdrettsanlegg i Godfjord- tilsvar Akvaplan Niva   393625_1_A.pdf 
– Innspill til Akvaplan niva og myndigheter-januar2020   393626_1_A.pdf 
– Forespørsel om innspill-Akvaplan   393627_1_A.pdf

20/2649 – Innspill vedrørende søknad om etablering av akvakulturanlegg i Godfjord. Fra Kvæfjord kommune, brev dato 17.02.2020, Journaldato: 20.02.2020.
 – Uttalelse fra Kvæfjord formannskap- Innspill vedr søknad om etablering av akvakulturanlegg i Godfjord   394090_1_A.pdf  
— Innspill vedrørende søknad om etablering av akvakulturanlegg i Godfjord   394089_1_A.pdf  

20/2829 – Merknad til byggeplaner – etablering av to akvakulturlokaliteter i Godfjord. Fra Arvid Solvang, brev dato 20.02.2020, Journaldato: 24.02.2020.
– Merknad til byggeplaner – etablering av to akvakulturlokaliteter i Godfjord   394450_1_A.pdf

20/2959 – Søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes aralplan for etablering av nye lokaliteter Finnsæter og Gapøya i Godfjorden. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 26.02.2020, journaldato 26.02.2020.
(16 dokumenter)

20/3023 – Merknad til byggeplaner – etablering av to akvakulturlokaliteter i Godfjord. Fra Margaret Karlsen, brev dato 20.02.2020, Journaldato: 27.02.2020.
– Merknad til byggeplaner – etablering av to akvakulturlokaliteter i Godfjord 394784_1_A.pdf 

20/3374 – Ettersending av tilbakemelding på nabovarsel – Søknad om dispensasjon fra arealplan. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 28.02.2020, journaldato 04.03.2020.
 – Ettersending av tilbakemelding på nabovarsel – Søknad om dispensasjon fra arealplan   395377_1_A.pdf 
— Svar på nabovarsel   395378_1_A.pdf 

20/3446 – 2020/99/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Søknad om etablering av akvakulturanlegg i Godfjord. Fra Kvæfjord kommune, brev dato 04.03.2020, Journaldato: 05.03.2020.
– 2020/99/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Søknad om etablering av akvakulturanlegg i Godfjord   395530_1_A.pdf  
— Svedlegg20030410470    395531_1_A.pdf  

20/3448 – Søknad om dispensasjon fra arealplan. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 04.03.2020, journaldato: 05.03.2020.
– Søknad om dispensasjon fra arealplan   395534_1_A.pdf 
— Svar på nabovarsel_Per Finsæther   395535_1_A.pdf 
— Svar på nabovarsel_Ole Stig Laurits Eidissen  395536_1_A.pdf  

20/3358 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg i Godfjord.
Brev fra Sortland kommune til Eidsfjord Sjøfarm, dato 04.03.2020, journaldato 11.03.2020.
 – 395347_2_A.pdf 

20/3363 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Fra Sortland kommune, dato 04.03.2020, Journaldato: 09.03.2020. Til Fiskeridirektoratet Region Nord, Fiskeridirektoratet Region Nordland, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt v/Lars Roger Hansen, Kvæfjord kommune Teknisk Avdeling, Kystverket Nordland, Kystverket Troms og Finnmark, Mattilsynet Distriktskontor for Vesterålen, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse, Norges arktiske universitetsmuseum, marinarkeologisk avd, Samediggi Sametinget.
(25 dokumenter)

20/4334 – Marinarkeologisk vurdering – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Fra Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, brev dato 18.03.2020, Journaldato: 19.03.2020.
– Marinarkeologisk vurdering – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune   396924_1_A.pdf  
– E-postmelding   396925_1_A.pdf 

20/4467 – Svar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Sortland kommune – Nordland fylke – Saksnr. 19/1807. Fra Kystverket, brev dato 23.03.2020, Journaldato: 23.03.2020.
– Svar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – Sortland kommune – Nordland fylke – Saksnr. 19/1807   397152_1_A.pdf 

20/4507 – Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – merknad fra reinbeitedistriktet. Fra Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt v/Lars Roger Hansen. Brev dato 23.03.2020, Journaldato: 25.03.2020.
– Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – merknad fra reinbeitedistriktet   397204_1_A.pdf  

20/5029 – Foreløpig svar – Kvæfjord kommune – Svar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealsdel for Sortland kommune – Etablering av to akvakulturanletgg i Godfjord.
– Foreløpig svar – Kvæfjord kommune – Svar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealsdel for Sortland kommune – Etablering av to akvakulturanletgg i Godfjord.   398204_1_A.pdf 
– Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealsdel for Sortland kommune – Etablering av to akvakulturanletgg i Godfjord.   398205_1_A.pdf 

20/5076 – Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord. Fra Kvæfjord kommune, brev dato 31.03.2020, Journaldato: 31.03.2020
– Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord   398291_1_A.pdf 
– Brev av 17.02.2020    398292_1_A.pdf  

20/5165 – Innspill dispensasjonssøknad i Godfjorden i Sortland kommune. Fra Nordland Fylkes fiskarlag og Fiskarlaget Nord, brev dato 01.04.2020, Journaldato: 01.04.2020.
– Innspill dispensasjonssøknad i Godfjorden i Sortland kommune   398448_1_A.pdf 
– E-postmelding   398449_1_A.pdf 

20/5407 – Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Fra Sametinget, brev dato 02.04.2020, Journaldato: 06.04.2020.
– Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune   398861_1_A.pdf 

20/5417 – Høringsuttalelse Nyetablering av oppdrettsanlegg i Godfjord- sak 19/1807. Fra Finnsæter grunneierlag, Foreningen Reinstad brygge, Frank Hanssen, Gapøy Vel, Godfjord fiske- og småbåtforening, Godfjordbotn grunneierlag, Kinn grunneierlag, Myrland utmarkslag, Reinstad Fishing House, Reinstad grendelag. Brev dato 03.04.2020, Journaldato: 06.04.2020.
– Høringsuttalelse Nyetablering av oppdrettsanlegg i Godfjord- sak 19/1807   398880_1_A.pdf 
– Høringsbrev-Oppdrett-Godfjord   398881_1_A.pdf 

20/5415 – Uttalelse – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord – Sortland kommune. Fra Nordland Fylkeskommune, brev dato 06.04.2020, Journaldato: 06.04.2020.
– Uttalelse – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord – Sortland kommune   398876_1_A.pdf  

20/5683 – Høringssvar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune. Fra Fiskeridirektoratet, brev dato 14.04.2020, Journaldato: 15.04.2020.
– Høringssvar – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Sortland kommune   399385_1_A.pdf 

20/5718 – Dispensasjonsak Vestsiden av Godfjorden. Fra Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt v/Lars Roger Hansen, Peder Buljo. Brev dato 14.04.2020, Journaldato: 16.04.2020.
– Dispensasjonsak Vestsiden av Godfjorden   399422_1_A.pdf  

20/5979 – Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg – Godfjord – Sortland. Fra Fylkesmannen i Nordland, brev dato 17.04.2020, Journaldato: 21.04.2020.
– Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg – Godfjord – Sortland    399945_1_A.pdf 

20/7025 – Kystplan Midt- og Sør-Troms, Konsekvensutredning -høringsutkast. Fra Fiskeridirektoratet Region Nord, Tom Hansen. Brev dato 16.04.2020, Journaldato: 07.05.2020.
– Kystplan Midt- og Sør-Troms, Konsekvensutredning -høringsutkast.    401677_1_A.pdf  
– Konsekvensutredning -høringsutkast (L)(1418802)   401678_1_A.pdf 

Lokalitet Gapøya og Kinnholmen

20/21325 – Søknad om dispensasjon fra arealplan – Godfjord. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 22.09.2020. Journaldato: 01.10.2020
– Dispensasjon Godfjord_220920 (Hoveddokument)   424080_1_A.pdf
— Vedlegg: Formannskapet – innspill til dispensasjonssøknad, brev datert 12.06.20  424081_1_A.pdf
— Vedlegg til innspill    424082_1_A.pdf

20/21213 – Vedrørende planer om oppdrett ved Kinn. Fra Reidun Kind til Sortland kommune, epost dato 27.09.2020, journaldato 28.09.2020. 
– Vedrørende planer om oppdrett ved Kinn   423935_1_A.pdf  
— kartutsnitt   423936_1_A.pdf  

20/21398 – Søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for etablering av nye lokaliteter i Godfjorden – tilleggsopplysninger. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 14.09.2020. Journaldato: 30.09.2020.
– Søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for etablering av nye lokaliteter i Godfjorden – tilleggsopplysninger  424199_1_A.pdf
— Uttalelse Kystverket Kinnholmen  424200_1_A.pdf
— Arealplankart med Kinnholmen  424201_1_A.pdf  kommentar fra aksjonsgruppa: vedlegget er av dårlig kvalitet, last ned originalkartet her i tillegg.
— Kinnholmen Anleggskart 1-1000  424202_1_A.pdf
— Kinnholmen grunnkart 1-5000  424203_1_A.pdf
— Kinnholmen sjøkart 1-50 000  424204_1_A.pdf
— Kinnholmen_koordinater_anlegg  424205_1_A.pdf
— Nabovarsel Kinnholmen  424206_1_A.pdf
— Nabovarsel_kvittering Kinnholmen  424207_1_A.pdf

20/20742 – Dispensasjon fra arealplanen – manglende nabovarsel. Fra Kongsparten Eierforening. Brev dato 20.09.2020, Journaldato: 22.09.2020.
– Dispensasjon fra arealplanen – manglende nabovarsel   423101_1_A.pdf

20/21433 – Akvakultur i Godfjord – dispensasjon 19/1807. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 29.09.2020. Journaldato: 30.09.2020.
– Akvakultur i Godfjord – dispensasjon 19/1807   424267_1_A.pdf 
— SvarPaaNabovarsel_Kurt Oddvar Myrland   424268_1_A.pdf 
— SvarPaaNabovarsel_Magnus Kinn   424269_1_A.pdf  
— Svar på nabovarsel_Henny Kinn   424270_1_A.pdf  
— nabovarsel_kvittering Kinnholmen 2   424271_1_A.pdf

20/21214 – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av oppdrettslokalitet ved Gapøya og Kinnholmen i Godfjord. Til Fiskeridirektoratet Region Nord, Fiskeridirektoratet Region Nordland, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kanstadfjord Vestre Hinnøy Reinbeitedistikt, Kvæfjord kommune, Kystverket, Nordland Fylkes Fiskarlag, Nordland fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse, Samediggi Sametinget, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Brev dato 01.10.2020, Journaldato: 05.10.2020.
– Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av oppdrettslokalitet ved Gapøya og Kinnholmen i Godfjord   423937_5_P.pdf  
– Søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for etablering av nye lokaliteter i Godfjorden – tilleggsopplysninger  424199_1_A.pdf 
– Uttalelse Kystverket Kinnholmen  424200_1_A.pdf
– Arealplankart med Kinnholmen  424201_1_A.pdf 
– Kinnholmen grunnkart 1-5000  424203_1_A.pdf 
– Kinnholmen sjøkart 1-50 000  424204_1_A.pdf 
– Kinnholmen_koordinater_anlegg  424205_1_A.pdf 

20/23225 – Uttalelse i sak 19/1807 om omsøkt etablering av oppdrettsanlegg. Fra Kongsparten Eierforening, brev dato 08.10.2020, Journaldato: 08.10.2020.
– Uttalelse i sak 19/1807 om omsøkt etablering av oppdrettsanlegg   427838_1_P.pdf  

20/23568 – Akvakultur i Godfjord. Fra Eidsfjord Sjøfarm, brev dato 13.10.2020, Journaldato: 14.10.2020.
– Akvakultur i Godfjord  428393_1_P.pdf 
– Innsigelse fra Reidun Kind og Tom Olaf Magnussen  428394_1_A.pdf  Brev datert 11.10.2020, mottatt Eidsfjord Sjøfarm 12.10.2020.
– Innsigelse fra Ole Kristian Hjelstuen  428395_1_A.pdf 

Møte i Kommunestyret den 15.10.2020, sak 007/20 – 20/23382 – Orienteringssak – Etablering av to oppdrettslokaliteter på vestsiden av Godfjorden.
–   428107_1_P.pdf  

20/24384 – Marinarkeologisk vurdering: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av oppdrettslokalitet ved Gapøya og Kinnholmen i Godfjord. Fra Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, brev dato 16.10.2020, Journaldato: 20.10.2020.
– Marinarkeologisk vurdering Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – etablering av oppdrettslokalitet ved Gapøya og Kinnholmen i Godfjord   429580_1_P.pdf    

20/24389 – 19/1807 Akvakultur i Godfjord – dispensasjon. Fra Eidsfjord sjøfarm, brev dato 20.10.2020, Journaldato: 20.10.2020.
– 19/1807 Akvakultur i Godfjord – dispensasjon 429585_1_P.pdf  
– 20201008 NABOVARSEL fra Eidsfjord Sjøfarm – Svar fra LCKinn og AJKinn 429586_1_A.pdf  

 

 

Media, presseklipp:

Bladet Vesterålen 19.12.2019: Leserinnlegg. Laks i Bygdesundet, Kvæfjord og ved Gapøya. Av Stein Gunnar Moksness, Borkenes. . . .

Fiskeribladet 19.02.2020: Skeptisk til oppdrett i Godfjorden i Nordland. Ordfører i Kvæfjord, Torgeir Larsen, frykter nabokommunen Sortland vil gi dispensasjon for oppdrettsanlegg i Godfjord, en fjordarm som begge kommuner deler. Kommunestyret i Kvæfjord har tidligere sagt nei til oppdrett på sin side av fjorden av hensyn til fjordfisket. Ordfører Torgeir Larsen mener det er uheldig dersom Sortland gir tillatelse til noe Kvæfjord har sagt nei til.

Harstad Tidende 20.02.2020: . . . Formannskapet i Kvæfjord vil jobbe aktivt mot oppdrett ved Gapøya i munningen til Godfjorden . .  (for abonnenter)

Bladet Vesterålen 09.04.2020: Leserinnlegg. Råkjør om oppdrett ved Gapøya. Av: Kåre Nordgård, Fred Jørgensen, Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms.

Nordnorsk Debatt 19.03.2020 ved Kåre Nordgård: Mangler oppdrettsnæringen folkeskikk?  Vi har sett det mange ganger. Når lakseoppdretterne møter motstand for sine krav om nye lokasjoner, skyr de ingen midler for å få viljen sin. Kommunestyrer manipuleres, protester fra lokale fiskere og lokalbefolkningen overhøres og hensyn til natur og miljø er ofte fullstendig fraværende i deres argumentasjon. Sist ute av firmaene som bruker slike metoder er Eidsfjord Sjøfarm med base i Sortland kommune. De har kastet sine øyne, for ikke å si fangarmer, på området rundt Gapøya der de ønsker å plassere to oppdrettsanlegg. Øya ligger innerst i Andfjorden like ved innløpet til . . . les mer

Fiskeribladet 31.03.2020: Leserinnlegg. Mobbing, oppdrettsnæringa – og Oddmund Enoksen. Av Kåre Nordgård.

Vol 04.04.2020: Massiv motstand mot oppdrettsplaner. . .  (for abonnenter)

Intrafish 08.04.2020: Eidsfjord Sjøfarm møter kraftig motstand mot planer om to nye oppdrettsanlegg. Eidsfjord Sjøfarm ønsker å opprette to nye oppdrettsanlegg ved Gapøya i Sortland kommune. Men lokale krefter ønsker ikke oppdrett i den oppdrettsfrie fjorden «Godfjorden».

Bladet Vesterålen 09.04.2020: Leserinnlegg. Høringsuttalelse om etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord. Av: Frank Hanssen på vegne av Reinstad grendelag, Myrland utmarkslag, Godfjordbotn grunneierlag, Reinstad Fishing House, Gapøy Vel, Kinn grunneierlag, Finnsæter grunneierlag, Foreningen Reinstad brygge, Godfjord fiske- og småbåtforening. Høringsuttalelsen er vedrørende Eidsfjord sjøfarms as sin søknad om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan.
Bakgrunn. Ti ulike lag og foreninger i Godfjord har tidligere fremmet felles synspunkter på Eidsfjord Sjøfarm as sine planer om etablering av to oppdrettsanlegg i Godfjord i området mellom Gapøy og Finnsæter.
Dette ble gjort i et brev 20. januar som et innspill til Akvaplan Niva as, som representerte Eidsfjord Sjøfarm as. Innspillet er også sendt til flere andre organisasjoner, også Sortland kommune. En rekke andre organisasjoner har som kjent allerede gjort innspill i saken.
Eidsfjord Sjøfarm as søkte 26. februar Sortland kommune om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for etablering av de nye oppdrettslokalitetene Finnsæter og Gapøy i Godfjord. . . .  les mer

Vol 26.04.2020: Fylkesmannen fraråder Sortland å tillate oppdrett i Godfjorden …  (for abonnenter)

Bladet Vesterålen 16.05.2020: Leserinnlegg. Lakseoppdrett ved Gapøya møter massiv motstand. Av: Kåre Nordgård, Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms

 

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegginformasjon fra Fiskeridirektoratet
Det er forbode å fiske nærare enn 100 meter frå oppdrettsanlegg. Likeeins å ferdast nærare enn 20 meter frå anlegget og tilhøyrande slepekast eller notsteng som er fortøydd i land eller på annan måte.

Akvakulturforskriften – Forskrift om drift av akvakulturanlegg

Forskrift om verneplan for Gapøya naturreservat.
Forskrift om verneplan for Gapøyholman naturreservat.
I verneområdene er dyre- og fuglelivet fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelser.

Sett og tilrorar mellom Kinn og Elgsnes. Av elgsnes.no