Kvæfjordboka – Bind 2

Innhold


Redaktør:  Jac. Norman
Utgitt: 1973

RETTELSER  ETTER  UTGIVELSE  OG  TILHØRENDE  RELEVANTE  UTDRAG  AV  BOKA
Rettelser i forhold til opprinnelig tekst er vist som overstrykning og ny rød tekst. Det er lagt inn linker til slektstre på geni.com, hvor det også finnes flere opplysninger og kilder. Det er valgt å bruke et felles slektstre for kildesamling.
De fleste rettelser er ikke godkjent av Bygdeboknemna, og er derfor ikke kvalitetssikret. Kvæfjord kommune er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene.

Arbeidet med et Historisk Befolkningsregister på histreg.no startet i 2013, det skal dekke alle døde personer fra 1801 og opp til vår tid, det er offentlig finansiert, og gratis å bruke. Dette erstatter ikke geni.com, men Historisk Befolkningsregister skal dekke alle personer i Norge som det finnes kildemateriale på, og er med det et kilderegister med stor verdi.

Nummerering i Kvæfjordboka er beholdt uendret, og det er ikke innført nye nummere. Dette av hensyn til kryssreferanser, samt henvisninger til slekt nr i Kvæfjordboka, hvor Kvæfjordboka er oppgitt som kilde.

Det gjøres oppmerksom på at denne bearbeidede testutgaven ikke er fullstendig, ennå.

Kvæfjordboka bind 2 utgave 1973 i fullversjon uten rettelser og tillegg ligger tilgjengelig i skannet utgave på Nasjonalbiblioteket. Innlogging og tilgang for norske IP-adresser, leses på skjerm.

Link til innholdsoversikt Kvæfjordboka bind

Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1
    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Kvæfjord som kornbygd

Side 7

(bilde med tekst)

Redaktørens forord

Side 9

Når en nå presenterer bind II av Kvæfjord bygdebok, så er dette ikke uten en viss
spenning – hvordan blir den mottatt?
Arbeidet har vært meget krevende, og en har lagt vinn på å få tak i så korrekte opplysninger som mulig. Men feil kan så lett snike seg inn, og derfor vil nok en del lesere bli skuffet. Dette gjelder vel især data. Men mellom så mange namn og årstall er det umulig å få alt rett. Opplysninger om data er i første rekke tatt fra kirkebøkene, men her må en merke seg at frå 1751 til folketellinga i 1769 har kirkebøkene bare opplysning om barnets fødselsår og farens namn og bustad. Mor til barnet er ikke nemnt. Seinere er opplysningene meire fyldige. Men det hender at et namn kan være skrevet galt, og hia dataångltt kan det være uoverensstemmelser mellom kirkebok og gravskrifter. Vær derfor snill å rette slike feil i boka.
Utskrift av kirkebøkene er for fødte ført fram til 1910. Men for å unngå «kutting» av familiemedlemmer (barn) har en ført opp barn i familiene enda lengere etter 1910. Det kan vel forekomme at dette ikke er så konsekvent gjennomført som ønskelig. Men ved hjelp av telefon og brev har en forsøkt å få, familietavlene så fyldige som en kunne. Før til dem som måtte mangle. I grendene er de som sitter på gårdene frå far til sønn, ført i kronologisk orden.
Det har vært vanskelig å finne fram til hvor husmenn og særlig inderster har holdt til. De siste har ofte flytta på seg.
Mange vil kanskje kritisere at ikke stillings- og yrkesbetegnelser for husfaren er påført, men de fleste slektsbøker har unngått slike opplysninger. I bygda vår er det jo jordbruk og fiske som de fleste har sysla med. Interessant er det likevel å merke seg at de fleste innflyttere har vært håndverkere: Skreddere, skomakere, snekkere, smeder, blikkenslagere – ja, til og med knappemakere. Dette er da ført opp på tavla til vedkommende. Under- enkelte tåvler dessuten er ført en kort beskrivelse om personer som har gjort en innsats på en eller annen måte hatt særlig motgang i livet m. v.
Politikere og embetsmenn har fått sin omtale i 1. bind av boka.
Ordet uekte født er ikke nemnt, men barn født utenom ekteskap er sjølsagt tatt med. Vi har alle interesse av å få greie på våre ahner, og disse har verken vert verre eller bedre enn vi er.
Granskingen av slekter i Kvæfjord er sentralisert om de son har budd i bygda frå sist i 1700 ta11et. Skule en gå lengere tilbake, ville boka få et uforholdsmessig volum. Vil noen følge slekta si lengere tilbake, bør de få utskrift av skifteprotokollene i Riksarkivet. Her vil en få greie på dem som har hatt noe «å skifte».
Av kildemateriale i tillegg til det som er nemnt ovafor, har en hatt en del nytte av ingeniør Nils Viga bok: Slekter i Kvæfjord, og  «Christian Wiiks bok om Thomasætten». Dessuten Kvæfjord Menighetsblad, der særlig Edvard Ruud har skrevet en del om kvæfjordslekter.
Men de aller beste opplysninger har jeg frå eldre personer i bygda. De har vært til stor hjelp i arbeidet, og takk skal alle ha for velvilje. Særlig vil jeg nevne Harald Bergli Våtvoll, brørne Jakob og Bernhard Røkenes, fru Jakobine Kind, Harstad, fru Kristie Hanssen, Straumen (død 1968), Lyder Mikalsen, Storjord, Ottar Berg, Bendiks Vebostad, Borghild Nøis, Marie Wikeland, medlem av bygdeboknemnda Gudrun Strand, Peder Estensen, Utstrand,  Adolf Eliassen, Venes, fru Julie Mladeck, Bergen, fru Birgith Husby, Voktor.
Språket i boka er etter formannskapets henstilling skrevet på bokmål med tillemping til valgfrie former.
Forkortinger: d. e. (den eldre), d. y. (den yngre), gl. (gammel), pr.gj. (prestegjeld), d. s. barn (død som barn).
De som kjøper denne boka, bør også kjøpe bind I. Der finner en mange personer nemnt under gårdshistorie. utskrift av tingprotokollene m v.
Så står det tilbake å ønske at ungdommen i bygda vi1 granske slekta si under henvisning til et sitat frå Bjørnson i sangen «det ligger et land mot den evige ane»:
Vi leste så øyet ble stort og vått, da smilte den gamle og nikket blott.

 

Hvordan andre bind av Kvæfjordboka blei til

Side 11

Etterat bind I av Kvæfjordboka kom ut til jul 1960, blei der gjort opptak til et bind nr 2 med sikte på å få utgitt slektsbok for bygda.
Formannen i bygdeboknemnda Jac. Norman, hadde da allerede kontaktet bygdebokskriver en løytnant Per Prestbakmo, Salangen, som har skrevet Salangen bygdebok, og bedt han gjøre greie for slektene i Gullesfjorden, dette på grunn av at Prestbakmo nettop da hadde påtatt seg ættgransking for et bestemt område der.
Han sa seg villig til oppgaven for heile området, Holand-Sandvik, og var ferdig med dette før han brått døde. Han fikk honorar for sitt arbeid.
Men så meldte spørsmålet seg om det videre arbeid med slektsgransking i Kvæfjord. Her kom sjølsagt slekter i Gullesfjord inn i en større sammmenheng.
Nemnda fikk av formannskapet pålegg om å få tak i redaktør til slektsboka, og denne oppgaven skulle formannen ta seg av. Det viste seg å være vanskelig. Prestbakmo kunne ikke ta på seg mere enn han hadde gjort. Så skreiv formannen til lektor, Trygve Lysaker, som har skrevet Trondenes bygdebok, og spurte om han kunne påta seg vervet. Svaret blei negativt.
En fikk også orientering om andre som kunne være habile til å ta seg av redaktørvervet. Norsk Lokalhistorisk Institutt, Norges Lærarhøgskole v. dosent Bjørvik, men ingen reaksjon kom.
Nå var en kommet så langt at noe effektivt måtte gjøres for æ starte slektsgranskinga med sikte på bind nr. II.
Rektor Albrigt Myrstad som i egenskap av formann i Kvæfjord kulturnemnd har tiltrådt alle bygdeboknemndas møter, foreslo da at en skulle henvende seg til gravør Jens Johannessen, Tromsø for å få utskrift av Kvæfjords kirkebøker i Statsarkivet der, frå 1751 til 1878, folketellinger m. v. og at en så på basis av disse kunne legge grunnlaget og den videre utvikling av slektsrøttene i bygda. Formannen fikk et positivt svar frå Johannessen, som for et rimelig honorar – kr. 4.- pr. time påtok seg arbeidet. (Hva ville det ha kostet for kost og losji i Tromsø med en tilreisende «avskriver»?). Frå 1878 til 1915 har nemndmedlem Gudrun Strand og Jac. Norman tatt avskrift av kirkebøker, som beror i Kvæfjord – etter tillatelse av sokneprest Hemstad. Nemndmedlem Oskar Fagerli og Norman har i fellesskap notert data av gravstøtter m. v. på Rå kirkegård – dette for kontroll.
Da Jac. Norman gikk av som skoleinspektør i Kvæfjord i juli 1967, og såleis kunne ta seg mere av arbeidet med slektsboka, tok han på seg oppgaven som redaktør av denne etter henstilling frå nemnd og formannskap.
Det kan i denne sammenheng ha sin interesse å vise til hva lektor Lysaker skriver til nemndformannen i 1965: «Det er et veldig præ for en redaktør å være frå bygda».
Jac. Norman har nå i 4 år arbeidd med slektsboka. I denne tida har han stått i nær kontakt med nemnda. Etter vedtak i denne er slektstavlene satt opp etter et oversiktlig system med nummerering «frå» og «til», så enhver kan finne «sitt opphav», forsåvidt ahnene har hatt heimene sine i bygda.
Heile boka er på sett og vis et register. Delikate spørsmål har en avgjort i samla nemndmøte. Dette gjelder bildestoff – med en viss fordeling på de ymse grender, og uten forskjell på «høy eller lav».
Yrkes- og stillingsbenevnelse har en stort sett sløyfet uten når det gjelder å indentifisere en person. Det samme gjelder rase.

Om jordtilhøva m. m. i eldre tider

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

De forskjellige gårder

Kinn   (slekt nr 1a- 14)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Finnseter   (slekt nr 15-33)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Myrland   (slekt nr 34-55)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Gapøy   (slekt nr 56-91b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Reinstad   (slekt nr 92-128b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Bjørnrå   (slekt nr 128-154)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Gunnesdal   (slekt nr 155-166)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Mehus   (slekt nr 167-182b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Røkenes   (slekt nr 183-210)

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Holand   (slekt nr 211-231d)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Rørvik (Røyrvik)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Flesnes   (slekt nr 232-269)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Bogen   (slekt nr 270-303)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Gambogen   (slekt nr 304-321a)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Forøy, Forøyseter, Langvassbukt   (slekt nr 321a-329)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Langvassdalen   (slekt nr 330-342)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Bømark   (slekt nr 343-354a)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Våtvoll   (slekt nr 354b-378)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Gullesfjordbotn   (slekt nr 379-395)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Eide   (slekt nr 396-401)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Moelv   (slekt nr 402a-414)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Gullholm   (slekt nr 415-435)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Indre Husby   (slekt nr 436-439)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Lyså   (slekt nr 440-452a)

godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)

Kjengsnes   (slekt nr 452b-464)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Refsnes   (slekt nr 465-500)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Forholtan, også kalt Finnvik   (slekt nr 501-507)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Melå   (slekt nr 508-520)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Indre Aspenes   (slekt nr 521-536)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Skommesvik   (slekt nr 537-553)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Øvre Hemmestad   (slekt nr 554a-571)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Nedre Hemmestad, kalt Nergård, nyss før år 1900   (slekt nr 572-597)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Sandvik   (slekt nr 598-612)

godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik

Øynes   (slekt nr 613-625)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Haug   (slekt nr 626a-639)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Skår   (slekt nr 639b-648)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Gruvedrift i Kvæfjord

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Garles   (slekt nr 649-668)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Vebostad   (slekt nr 669-691)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Hunstad   (slekt nr 692-733)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Hokland   (slekt nr 734-754)

godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)

Salen   (slekt nr 755-767)

godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik

Straumen   (slekt nr 768-806b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik

Storjord   (slekt nr 807-846)

godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik

Voktor   (slekt nr 847-939b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik

Vik   (slekt nr 940-1006b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik

Tennvassås   (slekt nr 1007-1027)

godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand

Vikeland   (slekt nr 1028-1053c)

godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand

Gåre   (slekt nr 1054-1152b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand

Strand   (slekt nr 1153a-1240b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand

Rå   (slekt nr 1241-1255b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Nordre Rå   (slekt nr 1256-1266d)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Nedre Husby   (slekt nr 1267-1271)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Borkenes   (slekt nr 1272-1324c)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Råsjøen   (slekt nr 1325-1332)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Nr. 1333 – nr. 1362 mangler i Kvæfjordboka første utgave.

Berg   (slekt nr 1363-1432)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Trastad   (slekt nr 1433-1448)

godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad

Dale   (slekt nr 1449-1528)

godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand

Utstrand   (slekt nr 1529-1606a)

godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand

Elde   (slekt nr 1606b-1655b)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Molvik   (slekt nr 1657-1676)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Haugen   (slekt nr 1677-1680d)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Bremnes   (slekt nr 1681-1721)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Bonstadvik   (slekt nr 1722-1723)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Ytre Aspenes   (slekt nr 1723b-1733)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Sørlia   (slekt nr 1734-1739)

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Innflytta og delvis ukjente personer

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Streif frå tingprotokollene

godfjord.no/kvafjordboka-2-9    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

 

Viktig!

Side 844

Hvordan skal en finne slekta bakover?

Som en vil se er boka bygd opp  et nummersystem med frå og se.
Ved hjelp av dette kan en finne sine ahner bakover, så langt disse har budd i Kvæfjord.

En vil da også finne at på fleire gårder har både far, farfar og oldefar budd. Det samme kan også gjelde mor, morfar og morfars far eller mor.
I de fleste tilfeller går dette fram av numrene frå og se. Men står ikke nummeret påført, er det bare å bla ei eller fleire sider fram eller tilbake, så finner en det namn en søker med vedkommendes ektemake og barn.
For dem som er kommet fra andre bygder vil en ofte finne namn på faren som merknad.

Alle utskrifter av kirkebøker for Kvæfjord frå 1751 til ca. 1910 vil bli arkivert for videre studium av interesserte. Men vedkommende som gransker, har streng taushetsplikt.

En vil også ved hjelp av første bind av Kvæfjordboka finne stoff for forsking av sine ahner.

Red.

Om Trollfjordslaget i Lofoten

Om nedriving av kvalfabrikken i Mehamn

Om Giæverfamilien i Nord-Norge

RETTINGER

Rettelser til Kvæfjordboka 1 første utgave (godkjent av bygdeboknemnda)

Bilde: Kvæfjord Mannskor høsten 1954:
Fra venstre:
Sittende foran: H. Gravem, H. Grøttem, M. Skjelstad, M. Haugland.
Stående:
1. rekke: B. Eriksen, B. Bendiksen, N. Pleym, I. Hagen, A. Rugeldal, G. Berg, A. Melå, D. Nøis.
2. rekke: A. Johansen, E. Størkersen, O. Berntsen, A. Meyer.
3. rekke: A. Berg, T. Strand, N. Utstrand, A. Hagen, R. Mevold, A. Dahle, Ø. Moholdt, F. Fredriksen.
4. rekke: C. Hagen, A. Edvardsen, N. Gregussen, J. Strømsnes, G. Olsen, P. Vestrheim, J. Edvardsen, M. Berglund, K. Aronsen. R. Hanssen.

Bilde: Kvæfjord herredstyre 1959: Under namna, til de som møtte, skal stå: Fraværende: Knut S. Castberg, Jakob Trondsen, Ricard Stafne, Frithjof Vik, Lockert Lunde, Odd Eide. (Jfr. s. 108.)

Gårdsnr.47. Voktor (s. 153 og flg.). Under grenser år 1837 skal stå:
Skjellet tager sin Begyndelse fra Bukkeknorren ved Søen i Moldnæsset og gaar derfra i ret Linie fra V. til O. etter Kjølen av Moldnæshalsen, som det nu blev kaldet, og merket med x på begge Sider av Nebbet og derfra i samme Linie over Storveddalen (Svartdalen?) i høieste haug av Vigelandsfjellet o.s.v.
Under brukere skal stå 1737: Samson Gregussen 1/2 våg. Likeså 1768.
Under eiere 1802 skal stå: Lars Gregussen får skjøte av Anna Barbara Thams, prost Buschmans enke.
1831: Eier skal stå: Christian Thomassen.
1852: Eier skal stå: Gregus Samsonsen.
1892: Bruker, Lars Pedersen, skal stå: «retten til å høste Monkholteigen.»
Under 1898 skal stå: Monkhole i Trondenes tinglag.

(S. 166.) Eiere 1894: Kristian Theodor Pedersen får en del av Vokter . . . . av mora Theodora Jakobine Kristiansdtr., Peder Olai Pedersens enke.
Her er Theodora identisk med «Theonore på Varan» og Peder Olai Pedersen identisk med «Per Pettersen». Jfr. s. 85.
Kristian Theodor Pedersen flytta med sin familie til Husby nedre i 1902. Han omtales ellers som Kristian Pettersen.

Ved gjennomlesningen av gårdshistorien vil lokalkjente folk nok finne forvanskning av namn på folk og steder. Slike feil kan vel snike seg inn i en bygdebok. Den gamle gotiske skrift er ikke alltid like lett i tyde.
En ber om at bygdeboknemnda blir gjort kjent med eventuelle feil, som da vil bli rettet i bind nr. 2 (slektshistorie).

Under Ulykker 1944 er navnet Solfjell falt ut. Skal være Jørgen Solfjell.

Rettinger til Kvæfjordboka II (godkjent av bygdeboknemnda)

Under redaktørens forord, s. 9 – der det er peikt på opplysninger han har fått frå eldre personer i bygda – må i tillegg til fruene Borghild Nøis, Marie Wikeland m. fl. også nemnes Peder Estensen, Utstrand og Adolf Eliassen, Venes

Kildemateriale side 10 skal stå: «Christian Wiiks bok om Thomasætten».

Under nr. 875, Peder Kristian Grønlund. 5 barn i alt: Leif, Hermod, Per, Ragnhild, Ellis.

Følgende numre må korrigeres:
Nr. 69.
Mette Johannesd., Gapøy skal være født før 1800 g. m. Erik Benjaminsen.
Nr.228.
Ole Math. Pedersen, Refsnes: «Født 10. april l841» er galt.
Nr. 410 a.
Andreas Kristiansen, Skår: <født 1883» er galt.
Nr.411.
Eilert Daniel Olsen, Moelv. Skal være «gift» 1896.
Nr. 422.
Ole Fredriksen, Gullholm. Kone Ovedia: «Omkom 28. januar».
Nr. 426.
Johan Andr. Larsen, Gullholm. Skal være født 1854.
Nr.440.
«Thomine Jakobine g. m. Ole Istad» – satt først på gal plass. Jfr. 1597.
Nr. 501.
Enkemann Christen Erichsen «født 1731» må være galt. Må være f. før.
Nr. 2 Hemmestad.
Peder Andr. Nilsen «født 1722» må være galt. Må være født seinere.
Nr. 368.
Emma Petrikke Iversd. (Se også 443).
Nr. 404.
Emma Petrikke Iversd. (Se også 443).
Hennes mor Dorthea Anfindsd. f. på Lyså, var datter til Anna Norman, Gullholm.
Nr. 180.
Kasper Paulsen g. m. Anna Marie Enoksd. (Se også 177). Amalie må rettes til Anna.
Nr. 292.
Dehard Nikolaisen, Bogen. Datter Ragna f. 1887.
Nr. 850.
Gregus Samsonsen, Voktor. Nr. 3 av barna hadde ikke Samson som
fornamn, hette bare Bendiks Mathias.
Nr. 904.
Rakel Johansd. f. 1835.
Nr. 907.
Hans 0lsen Hammer – budde sist på Elde d. der. (Se 1629 b.).
Nr. 1131.
Se under 1135 Ole Aarstad: Johan f. 1840 er ikke sønn, men bror til Ole Aarstad. (Se 1679 b.)
Nr. 9, Forøy.
Ingeborg Anna Andersd. f. 1806, gift. (Se 639 b.). Skal være 639 l.Skår.
Merk: AnnaNorman, Gullholm. Nr. 424.
Nr. 1311.
Skal stå Hans Peder Edvardsen, Borkenes.
Nr. 1357.
Peder Andr. Thomassen, Berg. Kone Kirsten Hansd. f. 21. april 1810.
Nr. 1564.
Svend Johannessens sønn: Samuel Svendsen U.S.A. gift m. Petra frå Berg. (Se under 1425).
Nr. 115.
Johan Bendiksen. Sønn Emil Gjæver f. 17. mars 1905.
Nr. 1715.
Anton Larsen, Bremnes. Datter Borghild f. 1910.
Nr. 1650.
Hanna Michelsd. f. 1787.
Nr.1672.
Mette Maria f. 1791.
Nr. 1730.
«Dessuten omkom Johan Olsen Haugen» – er galt.
Kom til Vika i Bjarkøy: Hans Kr. Hanssen. (Se under 1629 b.).
Mor: Kirsten Maria Jacobsd.
Nr. 1685.
Johan Lorentz g. m. Bergithe Mikkelsd.
Nr. 1112.
Christian Nilsen, Gåre. (Frå 793).
Nr. 1127.
Nikolai Andersen, Gåre d. 1938. Lovise g. m. dreier Jakobsen.
Nr. 555, Hemmestad.
Mette Maria f. 1798. Nevnes også Mette Margrethe gift 1833 m. Villas Bing Dreier.

Tilleggsopplysning – Bygdeboka 2 (godkjent av bygdeboknemnda)

Se under nr. 853 (Peder A. Størkersen og Alethe) Barn: Bendiks Nikolai er galt. Skal være Bendiks Martinus f. 1819.

Se under nr. 1209 (Gregus Pedersen) Barn: Bendikte – blei f. 1867.

Se under nr. 37 (Ole Klausen) Barn: Må også føres – Gjerlaug f. 1917, enke g. to ganger. I første ekteskap, barnet Lillian.

KVÆFJORDBOKA II.
Etterat boka er gitt ut, har redaktøren på grunnlag av fortsatt gransking fått tak i en del nye opplysninger om namngitte personer i boka, og dessuten oppdaget er del feil og mangler, som ikke er henvist til i rettingsarket som fulgte med hver bok. En tør be flest mulig ajourføre dette under de respektive numre og gårder.

Gården Trastad. Anført i registret s. 694

Under 976 Vik må føres: barn: Bjørn Vik, f. 1921 g. m. Ingebørg Sageng, Målselv.
Aslak Vik, f . 1925 g. m. Maren Ramsfjord. Bustad Sortland. Kjell Vik f. 1927 g. m. Aase Borkmo frå Namsos. Bernt Vik f. 1930 g. m. Anna Gjertsen Dale.

Under gården Vikeland (side 529) må føres tilleggsnr. 1053 c:
Bjørn Vik f. 1921 g. m. Ingebjørg Sageng f . 14. april l923 i Målselv.
Barn: Jorund, Inger, Bjørg.

Nytt nr. 1324 d. (etter 1324 c ) bes ført:
(Borkenes) : Arnfinn Wulff f. 11. sept.1907 (frå 709) g. m. Solveig Vebostad f.16. mai 1903 (frå 673). Ett barn: Åshild f. 1927 g. m. Agnar Lingaas.

Under nr. 1221. Alfred Theodor anmerket som død. Det er galt. (Strykes).

Under nr. 1192. Ivar g. m. Thordis. Noter barna; Elsa, Grethe og Tor-Ivar.

Under nr. 1199; Sverre f. 1908 g. m. Alvilde. Adoptivbarn: Margareth.

Under 1240:-Namnet Høyersten frå 7. juli 1946. Under Jacob må stå Charley.

Under 1703: I tillegg til Ingvald Olsen og Lena bes ført: «De hadde også en datter Olga f. på Bremnes, sykepleierske – d. som voksen».

Under nr. 733: O. Hunstad g. m. Torun Endresen.

Under 1053 b: Karlot Kristiansen g. m. Reidun Madsen.

Under 1324: Eldste barn: Judith.

Under nr. 978 Vik: Rafael Henriksen Walberg må anmerkes: Sønnen Gregus Jacob: «familien for til USA i 1866». En sønn av Rafael: Bertheus Andreas f. 1833 for til Trondheim i 1858.

Under 979: Henrik. O. Rafaelsen Vik mangler en sønn: Hagbart Gisvold. «Familien for til USA 1866».

Nr. 1057: Inderst Peder Hansen må anmerkes, «gikk i smedlære i Tromsø)».

Nr. 1069 Gåre: Torlev Andersen var ikke gift 2 ganger. Han var ikke g. med Elisabeth Olsd. Røkenes. Dette må strykes.

På side 632 er nevnt lensmann Laurits Kaasbøll. (kommunerevisor i 1838) var f. 1810 og flytta med familien til Hitra i 1845. (Noter dette nederst på sida).

Under nr. 1413: John Andersen Berg må føres «kom som dreng til Rå», Hans datter Martine blei g. i USA ikke med M. Nilsen Voktor.

Under nr. 1689 står fosterdatter Skyndham, skal være Wyndham.

Side 814: Lofotbrev skal være «jevnfør 1709 a».

Under 1413: Elen Marie Olsd. var f. på Hokland (frå nr. 734) nr. 934 er galt.

under nr. 1045: Lars Nilsen. Datter Jensine g. se 984. (911 er galt).

Under nr. 911: Enke Henrikke Larsd..først g. se 1046. (1096 er galt) .

Under nr 294: Emly Nikolaisen frå Skorøy i Karlsøy. Kabelvåg er galt.
Peder Andr. Jensen kom til Haug. (Se nr. 76).
Peder Nilsen Reinstad avla ed til konstitusjonen 1814. (Se nr. 93).

Nr. 121 skal være John Andersen.
Lars Einersen Skår f. 1790. (Se nr. 207).
Ingebrigt Evensen Holand for til Dverberg i 1864. (Se nr. 228).
Peder Paulsen Bogen avla ed til konstitusjonen i 1814. (Se nr. 274 b.). ‘
Arne Normann Johansen f. 1910. (Se nr. 485).

Se nr. 488: Johan Lorentsen hadde før ekteskapet: barnet Jette Tomasine g. m. Helmer Arntsen.
Maren Johannesd. Garles med ektefelle for til Måsøy 1862. ( Se nr. 652).

Under nr. 4 Vebostad: Sorenskriver Jens Hind Harstad, må også føres barn: Peder Hind, som blei prest i Kvæfjord i 1694.
Jekteskipper Hans Petter Giæver (Se nr 8 Vebostad) : Familien flytta til Skjervøy 1843 (må anmerkes).
Ole Jeronimussen Hokland frå nr. 1, Berg (ikke nr. 2). Se nr. 734) .

Under 739 Nils Olsen Hokland – må anmerkes «for til USA».

Under 795 Lars Olsen Straumen. Hans kone Ane Margrethe d. i Gåre 1853. Deres sønn Peder Elias d. på Vikeland 1864.

Under 801 Straumen: Jeremias Olsen f. 1796.

Under 904: Petter Jensen Voktor. Sønn: Hans Berteus var skredder.

Under 922: Nils Henningsen Straumen: «Omkom med sitt fembøringsmannskap på Henningsværstraumen».

Under 909: Lars Olsen Voktor gift. (Se 917 ikke 817) ‘

Under nr. 647: Johan Larsen Skår f. 1819.
Liv Sandvik. (Se nr. 1121). Datter av barn nr. 1 der. Se også nr. 609. F. Sandvik. ( Hustruens datter før ekteskapet) .

Under sameslekta på Kinn side 23 bes ført: «Jo hadde også en sønn Per, som for til Sverige. Dessuten ei datter Kristine.

Under nr. 29 bes ført:
Ivar Finnsether g. m. Inga Larsen. Barn : Ingrid f. 1929 g. m. Kåre Evensen. (Se under nr. 326).
Lillian f. 1932 g. m. Roald Tunberg.
Edith f. 1937 g. m. Per Tømmerås.
Annie f . 1942 g. m. Svein Klausen.
Ivar, Inge.

Under nr. 44 må føres: Nils Pedersen g. 1830 m. Margrethe Iversd. Barn: Ett tvillingpar Peder og Dankert d.s. barn.
Dorthea Bendikte f. 1833 (ikke 1828) på Reinstad. Kinn er galt.

Under nr. 56 må føres bygselmann Nils Røvig Henriksen f. 1777 i Trøndelagen.

Under 69: Mette Johannesd. f. før 1800.

Under 94 b. skal stå Hans Nikolai Johansen.

Under 326 skal stå Kåre g. m. Ingrid Finnsether.

Under 1679 b. føres som siste barn: Marie g. og bur på Røra.

Under 1065: Barn Hans Nilsen. Var utskrevet i 1767 til å gjøre tjeneste på Fredriksvern.

Under 581: Johan Nergård g. m. Oskarda f. 1895.

Under 1024 må føres i tillegg:
Etter barn nr. 1 ]ohan Marenius (g. m. Anna Josefine Rogne, bustad Molde).
Barn nr. 2: Kristian Alfred f. 1878 gravlagt i Harstad (ugift) .
Barn nr. 3: Dorthea f. 1873 g. (se 1026).

Nr. 132: Der skal stå: «Erik Martinus Christiansen f. 9. jan. 1828 på Myrland.
(Far Christian Eriksen f. 1804. Mor Marit Larsd. frå Voldstad f. 1804).
* g. m. Dorthea Nilsd. d. 1906.

På nr. 161 skal stå:
Inderst Benjamin Esausen f . 1818 d. 21. juni 1818. (Frå nr. 92). g. 1845 m. Bergitte Elisabeth Pedersd. f. 1820 d. 1859 (Frå 156).

Under nr. 201 må føres etter Malla Hagen: Frå 1236.

under 411: Eilert Olsen skal stå g. 1896.

Under 426: .Johan Andr. Larsen f. 1854.

Under 589: Iver Jensen oppattg. m. Pauline Pedersd. (f. år 1855 er galt).

Under 643: Ole Olsen Skår. Tilleggsopplysning: Han skulle ha en bror. Ingebrigt som busatte seg i Skjoldehamn. Begge kom først til Sandtorv.

Under 678: Martin Henriksen oppattg. m. Barbro Tollefsd. Hun skulle være halvsøster til ]ohanna Tollefsd. (Se 1375).

Under Nils Olsen Lavold (frå nr. 879).
Hans sønn Nikolai Bernhard f. 1867 hadde ei datter Bendikte g. m. Joakim frå
Skånland. De budde i Kjøllefjord.

Under 902: Jensine Jeremine g. m. Peder Jensen. De kom til Skjerstad i Tr.nes.

Under nr. 1007: Ole Thomesen Finnvik f. 1794.

Nr. 1045: Jensine f. 1838 g.(Se 984).

Nr. 1048: Berge Vikeland g. m. Torgun Brendeford. Han var skoleinspektør i Kjelvik og Lebesby.

Under 1077 b. før også barn Hulda.

Nr. 1112: Christian frå 793.

Under 1155 skal stå Anfind Aas Knudsen.

Under 1267: Lorentz R. Norman. Datter Anna Kristine Rhode for til USA.

Under 1520: Marcelius Grenlund Gjertsen
g. m. Borghild Vold, Kasfjord.
Barn: Anna Marcelie f. 1933 g. m. Bernt Vik. (Se nr. 976).
Gerda g. m Aksel Nilsen, Harstad.

Nr. 1629: Hans Olsen Hammer g. 2. gang m. Kirsten Jacobsd.

Under nr. 1685: Johan Lorentz g. m. Bergithe Mikkelsd. Deres sønn Nils f. 1866 (ugift) d. av tyfus i Finnmark.

Under ukjente: Inderst Størker Pedersen Garles. (Se nr. 853).

Se nr. 58 Gapøy, Ole Kristian Jakobsen: Jacob Behrens Kind f. 22. mars 1897 g. m. Mary Jensine Eriksen f. 24. sept 1903 i Sørvågen.
Barn:
Elisabeth Jensine Kind f. 13. jan. 192l g. m. Hans Brengjord frå Lesja (død) .
ole Kristian Kind f. 28. nov. 1922. (ug.)
*Gunnar Aleksander Kind f. 7. mai 1925 g. m. Klara Torbergsen, Dverberg.
Laila Kristine Kind f . 31. juli 1927 g. m. Kåre Pedersen, Tromsø.
*Familien bur på Borkenes.
Før ovennevnte tavle på side 665, under overskrift: Bur på Borkenes.
Før under nr. 58 — etter Jakob Behrens g. m. Mary: Se side 665.

Nytt nr. 1300 b. på side 653 (Borkenes).
Bygningsmann Ingvald Gjerstad f. 1894 i Buksnes, Lofoten g. m. Signy Barbara Gjertsen f. 6. juli 1899. (Frå 1520).
Barn:
Marie f. 1917 g. m. Leif Olsen, Buksnes.
Gudrun f. 1919, ugift.
Anna Pernille f. 1920. Ett barn Steinar.
Johan f. 1922 g. m. Signe Figstad, Nesna.
Kirsti f. 1924 g. m. Anders Gjemle, Oslo.
Ruth f. 1931 g. m. And. Moen, Levanger.
Sigrid f. 1933 g. m. Finn Knutsen, Solør.
Gerhard var lærerskoleelev d. ung.
Se under 583: Haldis og Reobert Lyså.
Barn: Kato, Aud og Arne Petter.

Nr. 166 i Kvæfjordboka II er misvisende (Kors over numret).
Den rette er:
*Hans Jentoft Eilertsen f. 30. oktober 1861 (Frå 165). Han flytta til Nøss Andøy i 1891 g. m. Anna Kristine Olausd., Nøss, Andøya.
Barn: Constanse Olufine Dorthea f. 1 . juli 1892, ukjent, Elfrida Josefine Henrikke f.7. september 1896 g. m. Trygve Eriksen
(Se 231 c.) Håkon f. ca. 1903 g. og bur på Osvold i Sortland.
*Oppattg. m. Josefine Amanda Bendiksd. f. 1. mai 1879 (Frå 128). I dette ekteskapet skal Hans hatt i alt 11 barn, men ingen f. i Kvæfjord. To av barna blei
gift i Kvæfjord:
Anne Johanne Kasbara f. 1913 på Nøss g. m. Angell Olsen (Frå 299 b)
Olav f. 1920 skulle være g. i Gambogen. (Kona død).
Kilde: Angel Elvik, Skjoldehamn.

På side 87. Gunnesdal må føres nr. 165 b.
Nils Gunnesdal f. 20. juli 1914.
Frå nr. 104 g. m. Margit Hokland f. 1913.
(Fr.nr.745 a.).
Barn: Ole-Steinar, William, Rigmor og Bjørn-Mikal.

Før under 975 Bendks Eilertsen Vik.
Innehadde Borgerdådsmedaljen for deltakelse i det offentlige styre og stell.

Nr. 12 Kinn. Jakob Røvik Iversen Kind, f. 4. april 1879 d. 1957. (Frå nr. 11)
g. m. Ragna Bergersen, Strand f. 16. juni 1879 d. 4. april 1964, var lærerinne i Godfjordstrøket, sist på Kinn. Frå 1222b.
Barn: Ivar Heitmann f. 4. desember 1901 g. m. Gerda Ånes, Andenes.
Ingebjørg f. 15, april 1903 g. m. lærer Ole Dalberg.
Asveig Bergitte f. 24. juni 1904, ugift, sykepleierske.
Fredrikke Marie f . 20. mai 1906 g. m. skolestyrer Størker Mehus, bur i Drøbak. ( Frå 175 )
Hans Chr. Bergersen f. 16. juni 1908, ugift.
Bergljot f. 20. januar 1910 g. m. ing. Hans Petter Berg, Oslo.
Reidun Pernille f. 23. sept. 1911 g. m. distriktssjef Torgersen f. i Oslo (se 1223).
Birger f. 6. mars 1920 g. m. Lilli Wang, Oslo.
Judith f. 6. november 1917, ugift.
Jakob Christian f. 26. august 1913 g. m. Grete Kinn (frå nr. 14).
Reidar f. 18. august 1915, radiotelegrafist d. 1956. Gravlagt i Abidjan på Elfenbenkysten

Se under nr. 1058 a:
Snekker Lars Bendiksen f. 1911 d. 1969 g.m. Anna Lind frå Vika»
Barn: Astrid, Marvin, Asbjørn, Bergljot, Laila, Mildrid, Karstein og Lars Petter.
Per Bendiksen f. 1913 d. 1971 g. m. Iva Endresen frå 227.
Barn: Bendikt, Norvald og Per Ivar.

Nyere rettelser – ikke godkjent av bygdeboknemnda

 

Rettelser og kommentarer fra diverse kilder

 

Kvæfjordboka, bind 2:
Rettelse fra disnorge.no/slektsforum.
Både Halvor Gravem og Halvor Trettvoll er nevnt i Kvæfjordboka bnd.II av Jack Normann. Men der er en del feil i boka, Jack Normann kaller moren til Halvor Trettvoll for Margrethe, det står Margrethe i 75 tellinga også.
Begge Halvorene kom samtidig til Kvæfjord i 1864. Halvor Gravem kom først fra Kristiansund,og Halvor Trettvoll to mnd. senere. Han kom fra Trettvoll hvor han var født, men det er feil. Begge giftet seg i 1869 og begge døde i 1888 med 2 mnd mellomrom.
Men det står ingenting om dødsårsak.
Der er enda mange etterkommere av Halvor Gravem i Kvæfjord,mens Trettvolls etterkommere er spredt.Der er ingen igjen i Kvæfjord.

Kvæfjordboka, bind 2, side 513, Nr. 1012:
Ref rettelser til boka Folk og Slekt i Trondenes, par 385.
Her er vi ført bak lyset av Kvæfjordboka, se side 513, der Ragnhild og Ingebrigt Eilertsen står som foreldre til de to barna som er født i Kvæfjord (Tennvassåsen): Johan Jentoft og Julianne Ovedia. Vi har nå fått opplyst at foreldrene til Johan Jentoft var ugift par: Ingebrigt Eilertsen og Bergitte Johansdtr., som senere blei gift under nr. 3566 (side 306) og kom til Trondenes (Kjellhus). Julianne Ovedia har vi allerede rettet: Ho er ikke barn fra fam. nr. 3485.

Slekthistorisk Forening Harstad: Slekta vår, 2005 blad nr 2:
Rettelser til Kvæfjordboka, av Steinar Olsen.

 

Rettelser er også lagt direkte inn i utdragene som overstrykning og rød tekst.

 

Legg igjen en kommentar