Kinnholmen

Kinnholmen ligger ytterst nordvest i Godfjord, Sortland kommune, 3 km rett ut for gården Kinn. Holmen er ca 550 m lang og 200-250 m bred. Den er relativt flat med en maksimal høyde på 21 m. Holmen bærer tydelig preg av at den dominerende vindretningen er fra nord. I nord er det et lite tjern med brakkvann. Rundt holmen er det flere grunner og skjær.

Kinnholmen er på 105 dekar, og eies av grunneiere på Kinn:
Bnr 1 har 3/8 (37,5 %).
Bnr 2 har 3/8 (37,5 %).
Bnr 3 har 1/8 (12,5 %).
Bnr 4 har 1/8 (12,5 %).

En fyrlykt er plassert på holmens østside. Den var tidligere drevet av gass, og Jacob Chr Kind hadde da vaktansvaret. Lykta ble så modernisert med solcelledrift og oppladbare batterier. Samtidig ble gassflaskelageret i underbygningen revet.

Fyrlykta er hos Kystverket registrert som fyrnr 831100 Kinnholmen – lyktehus på underbygning. Se Norsk Fyrliste.

Plasseringen er breddegrad 68°56,199 og lengdegrad 015°59,603.

 

Det er en ankersring på Kinnholmen.

 

Kinnholmen har et rikt fugleliv. Tellinger i 1991 gav følgende antall: 215 par gråmåse, 40 par svartbak, 10 par fiskemåse, 2 par sildemåse, 13 par rødnebbterne, 16 par teist, 73 par ærfugl, 4 par siland og 3 par stokkand.

Holmen har vært utnyttet økonomisk som eggvær for brukerne. Eggene ble fordelt med 6 egg til hver av de to største eiendommene, og 2 egg til hver av de to andre eiendommene.

Vegetasjonsdekket domineres av gras og lyng. Vegetasjonen er tydelig fugleskitpåvirket, bl a forekommer hundekjeks, gullris og geitrams. Det vokser ei gran og og noen få eksemplarer av bjørk og rogn på øya (utplantet på 60-tallet). En utplanting av gran, bjørk og rogn på 60-tallet har ikke hatt noen effekt på vegetasjonen og miljøet forøvrig. Pga de harde klimatiske forholdene har disse utviklet seg til buskformer, sjelden over2 meter. Noen små myrer med molte forekommer.

 

Kinnholmen er tidligere fredlyst.

Et tidligere verneforslag for kystregionen i Troms fylke innbefattet Kinnholmen, og lokal høring ble gjennomført. Men fylkesmannen tok blant annet Kinnholmen ut av forslaget, med begrunnelse i det vesentligste at fuglelivet nå ikke utgjør et godt nok grunnlag for vern.

Kinnholmen er derimot gitt et kommunalt vern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar