Kvæfjordboka – Bind 2 slekt 1-210 Godfjord


Redaktør:  Jac. Norman
Utgitt: 1973

RETTELSER  ETTER  UTGIVELSE  AV  BOKA
Rettelser i forhold til opprinnelig tekst er vist som overstrykning og ny rød tekst. Det er lagt inn linker til slektstre på geni.com, hvor det også finnes flere opplysninger og kilder.
De fleste rettelser er ikke godkjent av Bygdeboknemna, og er derfor ikke kvalitetssikret. Kvæfjord kommune er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene.

Nummerering i Kvæfjordboka er beholdt uendret, og det er ikke innført nye nummere. Dette av hensyn til kryssreferanser, samt henvisninger til slekt nr i Kvæfjordboka, hvor Kvæfjordboka er oppgitt som kilde.

Kvæfjordboka bind 2 utgave 1973 i fullversjon slik den var trykt, uten rettelser og tillegg ligger tilgjengelig i skannet utgave på Nasjonalbiblioteket. Innlogging og tilgang for norske IP-adresser, leses på skjerm.

Kvæfjordboka med Jac. Norman’s håndrettelser pr oktober 1980, er ikke tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket:
Viktig opplysning.
Dette er nr. 2 av Kvæfjordboka. (slektsboka).
Som en vil se er der etterat boka blei trykt, føyet til en masse tilleggsopplysninger og nye familier er opført i tilleg. Alt dette er fotografert, og for tilfelle et nytt opplag av boka blir utgitt ser der anledning til å få det nye stoff med i den rekkefølge som da blir naturlig. Men da vil boka få for stort volum, og trulig kommer ut i 2 bind.
Nordrå 8de oktober 1980.
En skulle tru at det lar seg gjøre å få trykt det nye stoffet innbundet i hefter som supplement til boka som den nå er.
Nordrå 9/10-1980       Jac. Norman

Link til innholdsoversikt Kvæfjordboka bind 1

Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1
    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Kvæfjord som kornbygd

(bilde med tekst)

Redaktørens forord

Når en nå presenterer bind II av Kvæfjord bygdebok, så er dette ikke uten en viss spenning – hvordan blir den mottatt?
Arbeidet har vært meget krevende, og en har lagt vinn på å få tak i så korrekte opplysninger som mulig. Men feil kan så lett snike seg inn, og derfor vil nok en del lesere bli skuffet. Dette gjelder vel især data. Men mellom så mange namn og årstall er det umulig å få alt rett. Opplysninger om data er i første rekke tatt fra kirkebøkene, men her må en merke seg at frå 1751 til folketellinga i 1769 har kirkebøkene bare opplysning om barnets fødselsår og farens namn og bustad. Mor til barnet er ikke nemnt. Seinere er opplysningene meire fyldige. Men det hender at et namn kan være skrevet galt, og hva data angår kan det være uoverensstemmelser mellom kirkebok og gravskrifter. Vær derfor snill å rette slike feil i boka.
Utskrift av kirkebøkene er for fødte ført fram til 1910. Men for å unngå «kutting» av familiemedlemmer (barn) har en ført opp barn i familiene enda lengere etter 1910. Det kan vel forekomme at dette ikke er så konsekvent gjennomført som ønskelig. Men ved hjelp av telefon og brev har en forsøkt å få familietavlene så fyldige som en kunne. Før til dem som måtte mangle. I grendene er de som sitter på gårdene frå far til sønn, ført i kronologisk orden.
Det har vært vanskelig å finne fram til hvor husmenn og særlig inderster har holdt til. De siste har ofte flytta på seg.
Mange vil kanskje kritisere at ikke stillings- og yrkesbetegnelser for husfaren er påført, men de fleste slektsbøker har unngått slike opplysninger. I bygda vår er det jo jordbruk og fiske som de fleste har sysla med. Interessant er det likevel å merke seg at de fleste innflyttere har vært håndverkere: Skreddere, skomakere, snekkere, smeder, blikkenslagere – ja, til og med knappemakere. Dette er da ført opp på tavla til vedkommende. Under enkelte tavler dessuten er ført en kort beskrivelse om personer som har gjort en innsats på en eller annen måte – hatt særlig motgang i livet m. v.
Politikere og embetsmenn har fått sin omtale i 1. bind av boka.
Ordet uekte født er ikke nemnt, men barn født utenom ekteskap er sjølsagt tatt med. Vi har alle interesse av å få greie på våre ahner, og disse har verken vert verre eller bedre enn vi er.
Granskingen av slekter i Kvæfjord er sentralisert om de som har budd i bygda frå sist i 1700 tallet. Skule en gå lengere tilbake, ville boka få et uforholdsmessig volum. Vil noen følge slekta si lengere tilbake, bør de få utskrift av skifteprotokollene i Riksarkivet. Her vil en få greie på dem som har hatt noe «å skifte».
Av kildemateriale i tillegg til det som er nemnt ovafor, har en hatt en del nytte av ingeniør Nils Vigs bok: Slekter i Kvæfjord, og  «Christian Wiiks bok om Thomasætten». Dessuten Kvæfjord Menighetsblad, der særlig Edvard Ruud har skrevet en del om kvæfjordslekter.
Men de aller beste opplysninger har jeg frå eldre personer i bygda. De har vært til stor hjelp i arbeidet, og takk skal alle ha for velvilje. Særlig vil jeg nevne Harald Bergli Våtvoll, brørne Jakob og Bernhard Røkenes, fru Jakobine Kind, Harstad, fru Kristie Hanssen, Straumen (død 1968), Lyder Mikalsen, Storjord, Ottar Berg, Bendiks Vebostad, Borghild Nøis, Marie Wikeland, medlem av bygdeboknemnda Gudrun Strand, Peder Estensen, Utstrand,  Adolf Eliassen, Venes, fru Julie Mladeck, Bergen, fru Birgith Husby, Voktor.
Språket i boka er etter formannskapets henstilling skrevet på bokmål med tillemping til valgfrie former.
Forkortinger: d. e. (den eldre), d. y. (den yngre), gl. (gammel), pr.gj. (prestegjeld), d. s. barn (død som barn).
De som kjøper denne boka, bør også kjøpe bind I. Der finner en mange personer nemnt under gårdshistorie. utskrift av tingprotokollene m v.
Så står det tilbake å ønske at ungdommen i bygda vil granske slekta si under henvisning til et sitat frå Bjørnson i sangen «det ligger et land mot den evige ane»:
Vi leste så øyet ble stort og vått, da smilte den gamle og nikket blott.

Hvordan andre bind av Kvæfjordboka blei til

Etterat bind I av Kvæfjordboka kom ut til jul 1960, blei der gjort opptak til et bind nr 2 med sikte på å få utgitt slektsbok for bygda.
Formannen i bygdeboknemnda Jac. Norman, hadde da allerede kontaktet bygdebokskriver en løytnant Per Prestbakmo, Salangen, som har skrevet Salangen bygdebok, og bedt han gjøre greie for slektene i Gullesfjorden, dette på grunn av at Prestbakmo nettop da hadde påtatt seg ættgransking for et bestemt område der.
Han sa seg villig til oppgaven for heile området, Holand-Sandvik, og var ferdig med dette før han brått døde. Han fikk honorar for sitt arbeid.
Men så meldte spørsmålet seg om det videre arbeid med slektsgransking i Kvæfjord. Her kom sjølsagt slekter i Gullesfjord inn i en større sammmenheng.
Nemnda fikk av formannskapet pålegg om å få tak i redaktør til slektsboka, og denne oppgaven skulle formannen ta seg av. Det viste seg å være vanskelig. Prestbakmo kunne ikke ta på seg mere enn han hadde gjort. Så skreiv formannen til lektor, Trygve Lysaker, som har skrevet Trondenes bygdebok, og spurte om han kunne påta seg vervet. Svaret blei negativt.
En fikk også orientering om andre som kunne være habile til å ta seg av redaktørvervet. Norsk Lokalhistorisk Institutt, Norges Lærarhøgskole v. dosent Bjørvik, men ingen reaksjon kom.
Nå var en kommet så langt at noe effektivt måtte gjøres for æ starte slektsgranskinga med sikte på bind nr. II.
Rektor Albrigt Myrstad som i egenskap av formann i Kvæfjord kulturnemnd har tiltrådt alle bygdeboknemndas møter, foreslo da at en skulle henvende seg til gravør Jens Johannessen, Tromsø for å få utskrift av Kvæfjords kirkebøker i Statsarkivet der, frå 1751 til 1878, folketellinger m. v. og at en så på basis av disse kunne legge grunnlaget og den videre utvikling av slektsrøttene i bygda. Formannen fikk et positivt svar frå Johannessen, som for et rimelig honorar – kr. 4.- pr. time påtok seg arbeidet. (Hva ville det ha kostet for kost og losji i Tromsø med en tilreisende «avskriver»?). Frå 1878 til 1915 har nemndmedlem Gudrun Strand og Jac. Norman tatt avskrift av kirkebøker, som beror i Kvæfjord – etter tillatelse av sokneprest Hemstad. Nemndmedlem Oskar Fagerli og Norman har i fellesskap notert data av gravstøtter m. v. på Rå kirkegård – dette for kontroll.
Da Jac. Norman gikk av som skoleinspektør i Kvæfjord i juli 1967, og såleis kunne ta seg mere av arbeidet med slektsboka, tok han på seg oppgaven som redaktør av denne etter henstilling frå nemnd og formannskap.
Det kan i denne sammenheng ha sin interesse å vise til hva lektor Lysaker skriver til nemndformannen i 1965: «Det er et veldig præ for en redaktør å være frå bygda».
Jac. Norman har nå i 4 år arbeidd med slektsboka. I denne tida har han stått i nær kontakt med nemnda. Etter vedtak i denne er slektstavlene satt opp etter et oversiktlig system med nummerering «frå» og «til», så enhver kan finne «sitt opphav», forsåvidt ahnene har hatt heimene sine i bygda.
Heile boka er på sett og vis et register. Delikate spørsmål har en avgjort i samla nemndmøte. Dette gjelder bildestoff – med en viss fordeling på de ymse grender, og uten forskjell på «høy eller lav».
Yrkes- og stillingsbenevnelse har en stort sett sløyfet uten når det gjelder å indentifisere en person. Det samme gjelder rase.

Om jordtilhøva m. m. i eldre tider

Så langt tilbake som ein veit, har fiske og jordbruk vært hovednæringa i bygda vår.
Dette gjelder for så vidt ikke bare Kvæfjord, men da bygda vår har vært ei foregangsbygd på jordbrukets område, kan det være av interesse å se litt nærmere på forhold som knytter seg til jorda og indirekte også til fiske.

Før reformasjonen eide Kirka mye av jorda i landet
Den tok leie for bruk av en gård. Leia blei betalt in natura i form av fisk, smør etc.
1 smørspann var etter vår regning 15 kg, 1 våg fisk enten 1/6 tønne eller i vekt 17,932 kg (1/2 tønne fisk eller 53,796 kg).
Skommesvik betalte 1 pund i skatt eller skyld. I pund (bismerpund) var 5,977 kg. Altså 3 pund i en våg.
En hadde også benevninga mark, som var 1/2 eller (2/3) pund (?).
Det heiter seinere at en fikk «kongeskjøte med 15 mark fisk i skyld.»

Etter reformasjonen er det Kongen som blir eier av mye av landets jord, slik også i Kvæfjord.

Det heiter at Kongen eier og bygsler. I 1664: «Bruket skylder Kongen 1/2 våg.» (Lyså). Mange var bare brukere av jorda si, og betalte jordavgift til Kongen in natura. (Men frå 1787 og til århundreskiftet skjer en omveltning av eiendomstilhøva idet kongens gods blir solgt).

Matrikkelkommisjonen av 1723 gir den beste opplysning om jordbrukstilhøva i eldre tider. De fleste i den tida var bare brukere av jorda.

Frå 1801 blei mange kongeskjøter utstedt. En fikk kongeskjøte med «15 mark fisk i skyld» for 32 riksdaler.
I 1875 eide mange kvæfjordinger sine eiendommer. Jfr. Gårdshistorie i bind 1.

Om jordleie i Kvæfjord.

Leilendinger, bygslemenn, forpaktere og husmenn. Felles for dem alle var at de måtte inngå en avtale om bruk av jord. Ved bygsel som tidligere var meget alminnelig måtte leilendingen eller bygselmannen betale en avhgift til landdrotten. Dette gjaldt særlig jordegods som den katolske geistlighet skulle ha å leve av.

Det benificerte gods. Merk det latinske ordet beneficium = velgjerning, gunstbevisning. Kirka hadde også bygselmenn. På Gullholm var der i middelalderen bygselmenn under Trondenes kirke. Etter reformasjonen blei det benificerte jordegods disponert av Staten. Og nå er det Kongen «som eier og bygsler» jord til leilendinger i Kvæfjord – i tillegg til andre jordherrer i bygda. En leser om bygslemenn og forpaktere. En bygsel gjaldt heile levetida for bygselmannen og enka.

Ja, i Sandvik ser vi at en plass er bygslet av samme slekt i 200 år, frå 1666 til om lag 1870. Se nr. 1 Sandvik og videre.

Då fikk hver bruker bygselseddel eller bygselbrev, for så og så mange mark fisk i gården. «Jordavgifta blei betalt med 3 ort og 1 chilling». Bygselbreva blei tinglest.

Men bygselleia kunne også betales in natura. Lensmann Peder Nilsen, Dale åtte jord på Lyså, og hadde bygslet en del til John Olsen. I leie skulle John hogge og føre en fembøringsfamn strangeved til lensmannen pr. år.

For en forpakter av jord gjaldt den regel at forpaktinga var på åremål mot en årlig avgift eller en forholdsvis andel av avkastninga på gården. På Voktor nemnes en forpakter. Se nr. 866.

En husmann (plassmann) stod i samme stilling som bygselmannen, men han hadde helst arbeidsplikt på gården, og betalte ikke avgift til jordherren. Han fikk utstedt husmannsbrev. Husmannen og kona hans hadde rett til å være på plassen heile levetida, men kona måtte ikke gifte seg om hun blei enke. Da hadde hun tapt retten.

I slektsboka vil en ofte finne ordet inderst foran en familiefar. Ordet inderst kommer av det «plattyske» ordet innerst, en arbeider som leier hus hos gårdmann eller husmann, men har egen husholdning. Etter loven kunne ikke husmannen ta inn en inderst uten at jordherren tillot det.

Omkring 1840 ble skylda på gårdene i Norge omlagt til kontanter med daler, ort og shilling. 1 spesidaler (spd.): 2 kr. – 1 ort: 80 øre. 1 chilling: 3 øre.

De forskjellige gårder

Kinn   (slekt nr 1a- 14)

Se nærmere om stedet i Gårdshistorie bind I. Frå gammel tid har Kinn vært «et fiskesete». Under storsildtida i 1870-åra – litt av et fiskevær. En fanga all slags fisk – ikke minst laks. Dette gav grunnlag for solid velstand hos oppsitterne. Iver Kongspart Jakobsen (se nr. 11) skildres som en svært driftig mann. Vinteren 1972 bur det 3 mennesker på Kinn. Veg helt fram til Kinn ble ferdig 1975.

Nr. 1 a.
Folketellinga 1770.
Mens Nielsen f. 1721 d. 1774 f. g. m. Abelona Hansd. f. ca 1725.
BARN:
Berit f. før 1751 d. 1829 som almisselem på Hokland, da enke.
Ole f. før 1752.
Jens f. 1752 d. 1810 g. m. Elen Pedersd. (Se nedenfor).
Berethe f. 1759 g. m. Nils Jeronimussen, Berg. (Se nr. 2, Berg).
Martha f. 1759.
Ane f. 1768. ?
Ole f. 1761 d. som ungkar på Strand 23. mars 1843.

Jens Mensen f. 1752 d. 1810 g. 9. november 1777 m. Elen Pedersd. f. 1754 d. 1811.
BARN:
Jens f. 21. juli 1778 d. 1811.
Abelone Dorothea f. 9. april 1780 d. 1800.

Peder Andreas f. 7. mars 1782 d. 1821.
Martha f. 12. april 1784.
Inger Maria f. 17. mai 1785.

Karen f. 1. juni 1786 g. m. Peder Johnsen, Straumen. (Se 768)
Torløv f. 9. februar 1787.
Anders f. 4. juni 1790.
Marthinius f. 16. juli 1791 d. 8. juni 1850 g. m. Pernille Torløvsdatter. (Se 640 b).

Maren Maria f. 17. oktober 1793 g m. Peder Anfinsen, Nergård. (Se 577).
Bereth f. 26. juni 1795 d. 12. april 1812.
Hartvig f. 17. august 1799 d. 4. januar 1803.

Nr. 1 b.
Niels Johannessen f. 1746. Far Johannes Johannesen, Kinn. g. m. Mætte Jonsd. f. 1747 d. 14. oktober 1821, da enke.
BARN:
Johannes f. 1775 g. m. Elisabeth Pedersd. (Se nr. 68).
Karen f. 31. mars 1779 d. 1842 g. m. Gregus Pedersen (Se nr. 67).
Ments f. 1780 g. m. Dorthea Pedersd. (Se nr. 2, Kinn).
Niels f. 17. februar 1782 g. m. Anne Andersd. Gåre. (Se nr. 791).
Maren Maria f. 15. oktober 1783 d. 1783.
Maren Maria f. 1784 g. m. Peder Jenssen f. 1766 d. 1821.

Nr. 2.
Ments Nielsen Nilssen ? f. 1780 d. 10. desember 1853 (Frå nr 1b) g. m. Dorthea Dorte Pedersd. f. 1779 d. 1852.
BARN:
Nils f. 6. juli 1807 g. m. Margrethe Pedersd., Reinstad. (Se nr. 3, Kinn).
Peder Andreas f. 9. mai 1810 d. 1811.
Mette Margrete f. 8. april 1813 g. m. lærer Ole Fredriksen frå Sell. (Se 1256).
Birgithe Elisabeth f. 28 november 1816 d. 1838.
Peter Villas f. 12. mai 1818 d. 1818.
Nikolai Elias f. 26. oktober 1819 d. 1820.
Petronelle Johanne Marie f. 26. desember 1823 g. m. Jakob Iversen, Kongspart. (Se nr. 10).

Nr. 3.
Nils Mentsen f. 6. juli 1807 d. 19. juni 1840. (Frå nr. 2). g. m. Margrethe Pedersd. f. 16. januar 1804 d. 5. januar 1875. (Frå nr. 93). Margrethe Pedersd. blei oppattg. m. Petter Ediassen, Kalfarnes. (Se nr. 6).
BARN:
Dorthea Karoline f. 9. januar 1828 d. 30. juni 1892 g. m. Anders Jørgen Johnsen, Reinstad. (Se nr. 122):
Rakel Benedikte f. 21. januar 1830 d. 7. februar 1903 g. m. Bendiks Torlevsen, Bjørnrå. (Se nr. 111).
Gregina Olina f. 11. april 1832.
Markus Dankert f. 6. mars 1833 g. m. Marta Hansd. Gunnesdal. (Se nr. 5).
Peder Nilsen f. 7. mars 1835 d. 14. des. 1867 g. m. Anna Olsd., Gunnesdal. (Se nr. 4).

Nr. 4.
Peder Nilsen f. 7. mars 1835 d. 14. des. 1867 (Frå nr 3) g. 20. juli 1859 m. Anna Karoline Olsd., Gunnesdal f. 3. aug. 1835 var enke i 1875. d. 27. des 1909. (Frå nr. 164)
BARN:
Nilsine Ovedia f. 1859 g. m. Andreas Thomassen, Berg. (Se 1383.)
Anton Olai f. 1863, seminarist d. 1890.
Dorthea f. ? (ugift)
Petter Pedersen, Kinn f. 22. des. 1865 ugift gitarmaker.

Nr. 5.
Markus Dankert Nilsen f. 6. mars 1833 d. 1. januar 1890. (Frå nr. 3). g. 1880 m. Martha Hansd. Gunnesdal f. 1840. (Frå 206).
BARN:
Margrete Hansine f. 14. februar 1884, ugift. D. 1963 på Aldersheimen Borkenes, oppfostra hos Johan Pedersen, Finnseter.

Nr. 6.
Petter Severin Eidissen f. 1816 i Kaldfarnes, Torsken d. 1900. Far: Edias Gjertsen, f. 1781. g. 29. desember 1842 m. enke *) Margrethe Pedersd. f. 16. januar 1804 på Reinstad. (Frå 93).
BARN:
Inger Karoline f. 24. september 1843 på Reinstad g. 1. gang m. Hans Peder Nilsen. (Se nr. 170). g. 2. gang m. Jens Klemetsen (se 1109).
Nils Michal f. 8. juni 1847 på Kinn d. 16. februar 1898, g. m. Oline Olsd., Gapøy. (Se nr 7).
Fostersønn Markus Dankert Nilsen. (Se nr. 5).
*) Margrethe Pedersd. først g. m. Nils Mentsen. (Se nr. 3).

Nr. 7.
Nils Michal Pettersen f. 8. juni 1847, omkom på Borkenes 16. februar 1898. (Frå nr 6) g. 1883 m. Oline Kristine Olsd., Gapøy f. 1851. (Frå nr. 80).
BARN:
Magnus Johan f. 8. februar 1890, til USA i 1912, d. 1953. g. m Hilda Erickson f. ca 1894 (datter av Bendiks frå 72), deres barn: Beatric f. ca 1920, Orville f. ca 1925, Marvin f. ca 1932.
Peter Andreas f. 26. mars 1885 d. 1. januar 1949 g. m. Petra Julie Ingebrigtsen fra Lovika, f. 6. mai 1890 d. 23. november 1961. Barn: Olaf f. 15. juli 1914, omkom i okt. 1973, Bjarne f. 1919, Magnhild f. 1920 g. m. Osvald (Frå 38), Astrid f. 1926 d. tidlig.

Nr. 8.
Nils Peder Nilsen, Kinn
BARN:
Maria Dorothea f. 1805 g. m. Willum Carstensen, Finnseter. (Se 26).

Nr. 9.
Anders Andersen, Kinn f. 1803 på Nedre Hemmestad. (Frå 323 ?). G. 1833 m. Martha Maria Pedersd. f. 14. september 1809 d. 1856. Frå nr. 2, Hemmestad. (Se nr. 322 ?).
BARN:
Petter Nikolai f. 14. februar 1835 d. s. b.
Mens Nikolai f. 28/6 1836 omkom på havet 25. november 1869 g. m. Margrete Hartvigsd., Gåre. (Frå 1107).
*) Jens Andreas f. 25. mai 1839 g. m. Marta Nilsd., Røkenes. (Frå 204).
Dorthea f. 1. juni 1841. d. s. b.
Dorthea Helena f. 27. januar 1845.
*) Oppattgift. (Se nr. 1490 a.).

Nr. 10.
Jakob Iversen f. 1. mai 1817 i Kongspart i Sell d. 26. september 1899. Far Iver Olsen. G. 14. august 1845 m. Pernille Johanna Maria Mentsd. f. 26. desember 1823 d. 8. januar 1903. (Frå nr. 2).
BARN:
Rebekka Bergitte f. 5. juni 1846, ugift. D. 26. nov. 1915 på Borkenes.
Iver Kongspart f. 11. november 1847 g. m. Anna Jakobsd., Gapøy. (Se nr. 11).
Mathias Normann f. 1. oktober 1849 g. m. Fredrikke Sandvik. (Se 611).
Dorthea Magdalene f. 14. august 1852 g. m. Nils M. Andersen. (Se 53).
Ole Christian f. 4. mai 1855 g. m. Kirstine Røvik. (Se nr. 58).
Mette f. 29. april 1857 d. s. b.
Nils Røvig f. 15. aug. 1858 g. m. Dorthe Wedding frå Vesterålen. (Se nr 13).
Jakob Behrens f. 1863, ugift lærer i Dyrøy d. 20. april 1897 i Harstad.
Magnus Dehard f. 1865 d. 23. mai 1882.
Søster til Jakob Iversen: Karen Iversd. Kongspart f. 1824 d. s. enke på Utstrand 1911.

Nr. 11 a. (se også nr. 53)
Nils Mathias Andersen f. 14. februar 1851 frå Reinstad, d. 28. april 1912. (Frå nr. 122). g. 1881 m. Dorthea Magdalena Jakobsd., Kinn f. 14. august 1852. (Frå nr. 10).
BARN:
Magnus Dehard Mathias f. 19. april 1883, d.s.b.
Adeleide Dorthea f. 1884 d.s.b.
Jakob Iver f. 4. mars 1886 d. s. b.
Pauline Gerhardine f 1890 d. s. b.
Dorthea Pauline f. 20. juli 1892. d. s. b.
Gustav Christian f. 22. august 1893, ugift, d. 1919.
Thorvald Widding f. 1896 d. s. b.
Magna Adeleide f. 14. juli 1888 d. 23. mars 1955 g. m. Ludvig Næss på Øygård, Bjørnskinn. f. 23. januar 1881.

Nr. 11.
Iver Kongspart Jakobsen f. 11. nov. 1847 d. 31. juli 1921. (Frå nr. 10). g. 1877 m. Anna Røvik Jakobsd. f. 24. juni 1856 d. 18. mai 1924. (Frå 57).
BARN:
Jakob Røvik f. 4. april 1879 g. m. Ragna Bergersen, Strand. (Se nr. 12).
*) Pernille Marie f. 12. august 1882 d. 25. mai 1962 g. 1907 m. Hans J. Jørgensen f. 1880 på Fiskenes, Dverberg.
Jakobine f. 2. juni 1890 g. m. Jermund Kind f. 1887. (Frå nr. 58). Bosatt Harstad. Datter: Kirsti f. 1917.
*) Budde på Andenes. Datter Haldis f. 1908 g. m. Leif Sande, Harstad. Sønnene Inge f. 1911 og Arne f. 1915.

Nr. 12.
Jakob Røvik Iversen Kind, f. 4. april 1879 d. 8. oktober 1957. (Frå nr. 11) g. m. Ragna Bergersen, Strand f. 16. juni 1879 d. 4. april 1964, var lærerinne i Godfjordstrøket, sist på Kinn. (Frå 1222b).
BARN:
Ivar Heitmann f. 4. desember 1901 g. m. Gerda Ånes, Andenes f. 1911.
Ingebjørg f. 15, april 1903 g. m. lærer Ole Dalberg f. 1901 d. 1965.
Asveig Bergitte f. 24. juni 1904, ugift, sykepleierske.
Fredrikke Marie f . 20. mai 1906 g. m. skolestyrer Størker Mehus, bur i Drøbak. ( Frå 175 )
Hans Chr. Bergersen f. 16. juni 1908, ugift.
Bergljot f. 20. januar 1910 g. m. ing. Hans Petter Berg, Oslo.
Reidun Pernille f. 23. sept. 1911 g. m. distriktssjef Sigurd Torgersen f. i Oslo (se 1223).
Birger f. 6. mars 1920 g. m. Lilli Wang, Oslo.
Judith f. 6. november 1917, ugift.
Jakob Christian f. 26. august 1913 g. m. Grethe Kinn (frå nr. 14).
Reidar f. 18. august 1915, radiotelegrafist d. 1956. Gravlagt i Abidjan på Elfenbenkysten

 [Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Jakob Røvik Iversen Kind, f. 4. april 1879 d. 1957. (Frå nr. 11). g. m. Ragna Bergersen, Strand f. 16. juni 1879 d. 4. april 1964, var lærerinne i Godfjordstrøket, sist på Knn. Frå 1222 b. Barn: Ivar Heitmann f. 4. desember 1901 g. m. Gerda Ånes, Andenes. Ingebjørg f. 15, april 1903 g. m. lærer Ole Dalberg. Asveig Bergitte f. 24. juni 1904, ugift, sykepleierske. Fredrikke Marie f . 20. mai 1906 g. m. skolestyrer Størker Mehus, bur i Drøbak. ( Frå 175 ). Hans Chr. Bergersen f. 16. juni 1908, ugift. Bergljot f. 20. januar 1910 g. m. ing. Hans Petter Berg, Oslo. Reidun Pernille f. 23. sept. 1911 g. m. distriktssjef Torgersen f. i Oslo (se 1223). Birger f. 6. mars 1920 g. m. Lilli Wang, Oslo. Judith f. 6. november 1917, ugift. Jakob Christian f. 26. august 1913 g. m. Grete Kinn (frå nr. 14). Reidar f. 18. august 1915, radiotelegrafist d. 1956. Gravlagt i Abidjan på Elfenbenkysten.]

Nr. 13.
*) Nils Rørvik Jakobsen f. 15. august 1858 d. 1904. (Frå 10). g. m. Dorthea Bredine Bergitte Wedding f. 1847 i V.ålen. D. 1895.
BARN:
Magnus Dehard f. 29. juli 1882 g. m. Jenny Knutsen frå Lovika. (Se 13 b).
Brede Cicilius Wedding f. 24. august 1885 d. s. barn.
Sofie Maria f 1886 d. 1917 g. m. Job Johansen f. 1882.
Mimmi f. 18. september 1887 d. 13. april 1972 g. m. Albert Johan Solheim f. 23. april 1882, Andøy.

*) Oppattgift 11. juni 1896 m. Petra Mathilde Josefine Næss f. 1873 20. mai 1874 på Øygård, d. 1956.
BARN:
Trygve Jens Asle Berg f. 8. september 1896 d 1. april 1949 g. m. Valborg Sofie Johansen f. 1903, Lovika.
Ingrid Pauline Ivarda f. 15. juni 1898 g. m.Erling Johan Gyltvik.
Jakobine Thorvalda f. 11. august 1900 g. m. Haldan Johan Johansen f. 1897, bosatt Lovika. Datter: Dagmar Petra (Se under 296).
Nils Peder f. 19. februar 1903 g. 8. april 1923 m. Josefine Marie Johansen f. 1893, og bur i Lovika.
Mulig familien flytta frå Kinn 1905.

Nr. 13 b.
*) Magnus Dehard Kind f. 29. juli 1882 d. 3. mars 1947 i Nittedal. (Frå 13). var g. m. Jenny Marie Knutsen frå Lovika, f. 8. juli 1891.
BARN:
Torbjørn Kinn f. 11. februar 1930.
*) Han hadde underoffisers- og lærerskole — ei tid fortsettelsesskolelærer i Kvæfjord.

Nr. 14.
Justinius Jentoftsen f. 24. mai 1880 på Røkenes. (Frå 189). g. 18. september 1903 m. Amalie Henriette Johansd., Mehus f. 9. oktober 1880. (Frå 174).
BARN:
Jentoft f. 21. juli 1903 g. m. Hjørdis Myrland. (Frå 174).
Anna f. 8. mai 1905 g. m. Gunnar Berg, Asker.
Johan f. 23. mai 1907, USA
Julius, f. 6. juli 1908, ugift.
Ingrid f. 25. august 1910 g. m. Jersin Mathias Halvorsen f. 2. juni 1905 og bur i Tovik
Peder f. 9. februar 1912 g. m. Konstanse Bendiksen Nikolaisen, Reinstad. (Hennes foreldre frå nr 141).
Berger f. 16. mars 1913 g. m. Mina Lunde, Myrland (Frå 52).
Rodmund f. 17. september 1916 g. m. Judith Hansen, Skommesvik. (Se 545).
Konrad f. 18. juli 1915 g. m. Klara frå Lovik.
Torleif Thorleif f. 9. mars 1918 g. m. *) Laila Henriksen, Risøyhamn (Frå nr 3 side 24).
Betzy Julie f. juni 1919 g. m. Isak Myhre, Øksfjord.
Nils Jakob f. 22. april 1921, ugift.
Grete Grethe Konstanse g. m. Jacob Chr. Kind. (Frå 12).
*) Far: Jonas Henriksen, Kinn.

SAMESLEKT PÅ KINN
To brør, Guttorm og Jo kom frå Sverige. Faren hette Jon. De slo seg først ned i Lenvik. Før århundreskiftet kom de til Kinn. Begge streifet omkring med reinen sin på Hinnøya, Særlig Jo.
Guttorm kjøpte eiendom på Kinn. Han døde ca. 1907 der, hos sønnen Henrik og blei gravlagt på Rå kirkegård. (Se tavle for Guttorm Joensen).
Jo streifet omkring på Hinnøya. Han hadde reingjerde i Myrlandsdalen Der er også Jo-Jo hula, oppkalt etter han. Jo omkom i Aspenesdalen. (Indre Aspenes) ca. 1910 under ei ferd frå Lyså til Tjeldsund. Det var i snøløysinga, og skreda tok han. Mange år etter fantes hans jordiske levninger der oppe. Jovatnet har namn etter han.
Jo hadde en sønn, Jonas, som budde på Steinsland i Skånland.
Jo hadde også en sønn Per, som for til Sverige. Dessuten ei datter Kristine.

Det var dårlig forhold mellom brørne Jo og Guttorm. De kom en gang i krangel om en reinflokk. Jo beskyldte Guttorm for å ha stjålet reinen hans og leide 4 mann til å hjelpe seg å få reinen tilbake. De rodde inn Gullesfjorden helt til Løbergsbukta. Der fant de Guttorm med reinen. Hunden til Guttorm var svært plagsom. Jo stakk den ned, og tok reinen tilbake. Hver av de 4 rorskarer fikk en rein for strevet.

En tør sette opp denne oversikt for slekta, men med en viss reservasjon:

Nr. 1.
Guttorm Jonsen f. 1826 i Sverige d. 1907 på Kinn g. m. Elen Nilsd. f. 1827 i Karasuando d. 1897.
BARN:
Henrik f. ca 1850 d. 1930. (Se nr 2 her)
Sara budde på Andøya. F. 1849 d. 1944 i Lenvik, g. m. Ole Pedersen f. 1857. Barn: Odin Sigvart f. 1889 i Lenvik d. 1972. Oskar Johan f. 17. september 1891.
Anna Mathilde f. 1863 g. m. Peder Johnsen, Sellevoll f. 1855. (Se nedenfor).

Anna Mathilde f. 24. februar 1863 d. 13. august 1908 g. m. Peder Johnsen, Sellevoll f. 23. oktober 1855 d. 1937.
BARN:
Gustava f. 1882 i Lenvik d. 1955 g. m. Ove Karlsen.
Johan f. 1885 i Lenvik d. 1919 g. m. Asta Klæbo.
Eline f. 3. mai 1889 i Lenvik d. 1966 g. m. Emil Andersen (Frå ).
Peder Albert f. 2. mars 1896 g. og bur på Sellevoll.
Elstine Gemine f. 1880 g. m. Theodor Carlsen fra Åse. Kom til Breivik.

Elstine Gemine f. 14. oktober 1881 1880 d.1955 (Fra nr. 2 her) g. m. Theodor Carlsen f. 1883, fra Åse. Kom til Breivik.
BARN:
Alfred Ragnvald Heggelund f. 29. mai 1902 g. m. Rosette Alise Jensen f. 1906, og bur i Bjørnskinn. Alfred vokste opp hos familien på Kinn.

Nr. 2.
Henrik Guttormsen f. ca 1850 d. 1930. (Fra nr. 1 her). g. 1. gang m. Ragnhild frå Lenvik. G. 2. gang m. ei Maria.
BARN:
Elstine Gemine f. 1881 g. m. Theodor Carlsen fra Åse. Kom til Breivik. (Se under nr. 1 her).
Jonas g. m. Anna Fjelldal. (Se nr. 3 her).
Gustav f. 1885 g. m. Petra og budde i Alsvåg.
Nils f. 1889 d. ugift ca 1967 på Kinn.
Hilmar f. 2. januar 1883 på Lysnes i Lenvik d. ugift 22. juni 1969 på Kinn.

Nr. 3.
Jonas Henriksen f. 11. desember 1891 og død 20. april 1970 på Kinn (Frå nr 2 her). G. m. Anna f. 26. desember 1891 frå Fjelldal i Gratangen, d. 25. februar 1954.
BARN:
Arnold f. ca 1932, ugift.
Kåre f. ca. 1922 16. april 1923 bur i Mosjøen.
Ragnhild f. 4. november 1924 bur i Harstad, ugift.
Laila g. m. Torleif Kinn. (Se under nr. 14. Kinn).

Finnseter   (slekt nr 15-33)

Kongen eier stedet i 1666, da var det en oppsitter. I 1701 var det også 1 oppsitter, i 1838 var det 2 og i 1770 var det også 2 oppsittere.
Erik Hansen g. m. Gjertrud Olsd. Barn over 12 år 1762: Ole og Elen.
Hans Erichsen g. m. Maren Isachsd., Ingen barn.

Nr. 15.
Enkemann Christopher Christophersen f. 1745 på Hundstad, g. m. Ane Gurine Smith f. 1754.
BARN:
Mætte f. 1774 g. m. enkemann Peder Nilsen, Vik f. 1741.
Michel Kristophersen f. 26. januar 1777 g. m. Kirsten Anfindsd. (Se 17).
Sirena f. 20. mai 1778 g. m. Peder Matsen. (Se 16).
Nils Jørgen f. 24. september 1781 d. s. barn.

Nr. 16.
Peder Matsen g. m. Sirena Christophersd. f. 20. mai 1778 d. 1848 (enke). Frå nr 15).
BARN:
Ane Maria f. 18. juli 1804 g. m. Jens Chr. Pedersen, Finnseter. (Se 18).

Nr. 17.
Michel Kristophersen f. 26. januar 1777 (Frå nr 15) g. m. Kirsten Andfindsd.
BARN:
Christian Michelsen f. 2. november 1812 g. m. Ane Michelsd., Hunstad. (Se 331). ??

Nr. 18.
Jens Chr Pedersen f. 9. mars 1807 d. 17. november 1882. (Frå nr. 40). g. 15. november 1829 m. Ane Maria Pedersd. f. 18. juli 1804 d. 1876. (Frå nr. 16).
BARN:
Peder Andreas f. 21. mars 1830 g. m. Ingeborg Hansd., Gunnesdal. (Se 19).
Lars Petter f. 7. mars 1832 g. m. Henrikke Nilsd. Myrland. (Se 22).
Serina Maria f. 18. januar 1834 d. s. barn.
Enoch Martinus f. 4. september 1835 g. m. Dorthea Olsd., Gunnesdal. (Se nr. 177).
Christian f. 13. mai 1838 d. s. barn.
Johan Christian f. 1841 d. 1884 g. m. Mikkeline Dorthea Arntsd. f. 1840.
Christianna f. 1843 d. s. barn.
Christianna Marie f. 22. juni 1844 g. m. Ludvig Hansen, Gunnesdal, ekteskapet barnløst. (Frå 206).

Nr. 19.
Peder Andreas Jensen f. 21. mars 1830 d. 1880. (Frå nr. 18). g. 11. september 1857 m. Ingeborg Anne Hansd. f. 1828 d. 10. jan. 1911, Røkenes. (Frå 206).
BARN:
Anna Jensine f. 2. november 1857 g. m. Johan Kaspersen, Mehus. (Se 174).
Anton Edvard f. 1858 d. s. barn.
Johan Edvard f. 24. juli 1867 g. m. enke Mathilde Thomasd., Flesnes. (Se 20).

Nr. 20.
Johan Edv. Pedersen f. 24. juli 1867 d. 1946. (Frå nr. 19). *) g. 11. juli 1895 m. enke Mathilde Amalie Thomasd., Flesnes f. 24. februar 1871 d. 12. november 1947. (Frå 245).
*) enke etter Tobias Bendiksen, Røkenes. (Se 192).
BARN:
Peder Tobias f. 14. mars 1898 g. m. Amanda Haugland frå Lurøy. (Se 21).
Rodmund Andreas f. 27. april 1901 d. 1. juni 1911.
Jakobine Mathilde Ingvarda f. 1. desember 1903, ugift, d. 13. aug. 1974 på Borkenes.
Ingeborg Ingrid Marie f. 1. mai 1908 g. m. *) Reidar Lotternes frå Lavangen f. 1909 d. 1971.
*) Var vaktmester på Borkenes skole frå 1948 til 1971.

Nr. 21.
Peder Tobias Johansen, Finnseter f. Finnseter f. 14. mars 1898 d. 14. juli 1970. (Frå nr. 20). g. m. Amanda Haugland frå Lurøy f. 1. sep. 1904 d. 8. mars 1965.
BARN:
Johan Martin Finnsæther f. 1927 g. m. Bjørgun Mevold  f. 1934, frå Fredvang i Lofoten.

Nr. 22.
Lars Petter Jensen f. 7. mars 1832 d. 28. desember 1889. (Frå nr. 18). g. 20. september 1860 m. Hendrikke Nilsd. f. 1838 på Myrland (Frå nr. 44).
BARN:
Anna Dorthea f. 14. august 1860 d. s. barn.
Jensine Andrea f. 6. august 1861 g. i Hardanger d. 18. januar 1935 på Andøy, g. m. Anton Johan Torbergsen f. 10. nov. 1852 på Myre, Andøy, d. 17. jan 1902.
Margrethe Marie f. 10. april 1864 g. 1884 m. Mathias Eriksen, b. på Andøya. (Frå 132). BARN: Lars Petter Eriksen f. 31. mai 1887 på Finnsæter.
Nils Larsen f. 29. mars 1868 g. m. Albertine frå Lofoten. (Se 23).
Anne Dorthea f. 29. mars 1868 g. m. Oluf Olsen, Bjørnrå. (Se nr. 137).
Ola f. 1870, ugift. Omkom på Andfjorden 28. april 1900.
Anna M. Marie f. 12. november 1873 g. m. Ole Anton Bertinussen, f. 1873 på Dverberg.
Lovise Henrikke f. 1. august 1879 d. i Valdres. Hun hadde barnet Olga Marie f. 31. juli 1903 g. i Valdres og d. der. Far Johannes Andreas Bertinussen, Myre i Dverberg f. 1879.

Nr. 23.
Nils Larsen f. 29. mars 1868. d. 1939 (Frå 22). g. m. Albertine frå Andopen i Lofoten d. 1942.
BARN:
Hendrikke f. 3. februar 1906 g. m. Almar Nielsen, Lødingen.
Margot f. 29. mai 1914 g. og bur i Valdres.
Jenny f. 5. august 1916 g. og budde på Lundenes.

Nr. 24.
Carsten Jacobsen f. 1761 omkom på havet 4. februar 1837 g. m. Elisabeth Halvarsd., f. 1771 d. 1847.
BARN:
Jacob f. 1. april 1796 g. m. Bereth Andersd. (Se 25).
Maria f. 27. juni 1798 g. 1. gang m. David Jakobsen, Hundstad. (Se 714). g. 2. gang m. Ole Johan Michelsen, Hundstad. (Se 693).
Willum Johannes f. 8. mars 1801 g. m. Marie Nilsd., Kinn. (Se 26).
Peter d. s. barn.
Jørgen d. s.barn.
Fosterd. Ane Berethe Torlevsd. 14 år 1801.

Nr. 25.
Jacob Carstensen f. 1. apr. 1796 d. 12. mars 1862 (spedalsk). (Frå nr. 24). g. m. Beret Martha Andersd., Gåre f. 1797. (Frå 1068).
BARN:
Kasper Jacobsen f. 3. september 1820 g. m. Nikoline Jensd., Reinstad. (Se 173).
Anders f. 28. januar 1824 g. m. Indianna Olsd., Tromsø. (Se 27).
Elisabeth Kristine f. 1825.
Elisabeth Kristine Maria f. 1827 g. m. enkemann Peder Nilsen, Berg.
Ukjent.
Andreas Jacobsen f. 7. juni 1828 g. m. Ingeborg Pedersd., Gunnesdal. (Se 181).
*) Kirsten Maria f. 6. april 1832 g. m. Lars Andersen, Bjørnskinn. (Se 31).
Bendiks f. 26. februar 1835.
Jørgine f. 21. august 1837 d. 1840.
Pernille Maria f. 22. sept. 1843 g. m. Peder Olsen, Røkenes. (Se nr. 194).
*) Oppattg. 1881 m. Christen Anton Andersen frå Øvergård, Bjarkøy, barnløst.

Nr. 26.
Willum Johannes Carstensen f. 8. mars 1801 d. 29. april 1848. (Frå 24). g. 6. september 1831 m. Maria Johanna Dorthea Nilsd., Kinn f. 1805. (Frå nr. 8).
BARN:
Dorthea Bergitte d. 1839.
Nikoline Elisabeth f. 1831.
Marius Carl f. 16. februar 1836. Kollseilte 1845. Omkom utafor Hemmestad.
Christian f. 14. februar 1844 d. 1938 g. 1873 m. Mina Nilsd., Hadsel. (Se 26 b).
Dorthea Emilia f. 20. juni 1847 g. m. Peder Benjaminsen, Gunnesdal. (Frå nr. 161).
*) Willum Carstensen hadde før ekteskapet: Jens Andreas f. 23. februar 1829 d. s. barn.

Nr. 26 b.
Inderst Kristian Norum Willumsen f. 14. februar 1844 1845? d. 1938 (Frå 26) g. 1873 m. Mina Nielsd. f. 11. september 1848 i Hadsel d. 19.mars 1926.
BARN:
Nilsine f. 1873 30. april 1874.
Vilhelm Nordahl f. 2. mars 1876 d. 28. mai 1957 g. 4. november 1907 m. Anna Kristine Hansen.
Flere barn født på Sortland.

Nr. 27.
Anders Jacobsen f. 28. januar 1824 d. 1905. (Frå nr. 25). g. 1. jan. 1858 m. Indianna Margr. Olsd. f. 1835 i Tromsøysund. Far: Ole A. Iversen.
BARN:
Bendikte Karoline f. 8. august 1858 d. s. barn.
Anton Martin Edvard f. 1861 g. m. Oleanna Henriksd., Lenvik. (Se 28).
Ole Peter Jentoft f. 1865 g. 1900 m. Gjertine Asbjørnsd. f. 1865 i Nesna.
Iver f. 1867 d. 1899.
*) Bendikte Karoline f. 1869 g. m. Lars Kristoffersen, Kasfjord.
Hansine f. 1874 d. 21. april 1882.
Lorentz Mathias f. 8. august 1876 g. m. Ingeborg Jørgensd., Skår. (Se 29).
*) Hadde barnet Olaf (skomaker ugift) f. 6. april 1886 d. ca. 80 år gml.

Nr. 28.
*) Anton Martin Edvard Antonsen f. 1861 (Frå nr. 27). g. 1883 m. Oleanna Karoline Henriksd. f. 1851 i Lenvik d. 1883 på Finnseter. Ingen barn.
*) Oppattg. 1892 m. Helene Marie Nikolaisd. f. 1865 i Hadsel d. 1910.
BARN:
Nikoline Indine Oleanna g. m. Einar Endresen. (Se 227).

Nr. 29.
Lorents Mathias Andersen f. 1876 (Frå nr. 27). g. 28. juli 1901 m. Ingeborg Ovedia Jørgensd., Skår f. 1870 d. 1961. (Frå 639 d.).
BARN:
Ivar Olai Finnsether f. 21. oktober 1902 g. m. Inga Larsen f. 23. desember 1907. (Se nedenfor).
Jørgen Bang f. 15. feb. 1908 g. m. Olaug Jensen f. 5. sep. 1910 i Evenes.
Indianna (Anna) f. 15. februar 1908, ugift. Alle barna bur på Borkenes.

Ivar Olai Finnsether f. 21. oktober 1902 g. m. Inga Larsen f. 23. desember 1907. (Frå 1136).
BARN:
Ingrid f. 1929 g. m. Kåre Evensen. (Se under nr. 326).
Lillian f. 1932 g. m. Roald Tunberg.
Edith f. 1937 g. m. Per Tømmerås.
Annie f . 1942 g. m. Svein Klausen.
Ivar.
Inge.

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Ivar Finnsether g. m. Inga Larsen. BARN: Ivar  g. m. Inga Larsen.  Lillian f. 1932 g. m. Roald Tunberg. Edith f. 1937 g. m. Per Tømmerås. Annie f . 1942 g. m. Svein Klausen. Ivar, Inge.]

Nr. 30.
Peter Chr. Andersen f. 1830 i Lovika, Bjørnskinn d. 24. desember 1863. g. 30. juli 1858 m. *) Maren Lorentse Johnsd. f. 1833 på Reinstad. (Frå nr. 121).
BARN:
Anton Edvard f. 18. oktober 1858.
Johan Nikolai Pettersen f. 1862 g. m. Karen Estensd., Hokland. (Se 664):
*) Maren blei oppattgift m. John Størkersen, Hundstad. (Se nr. 728).

Nr. 31.
Lars Bertheus Andersen f. 1831 i Lovika, d. 21. januar 1863. (spedalsk). g. m. *) Kirsten Maria Jacobsd. f. 6. april 1832. (Frå 25).
BARN:
Andreas Jentoft f. 9. april 1857 d. s. barn.
Marianne f. 27. juni 1859
Lars Peder f. 1860 d. s. barn.
*) Blei som enke g. 1868 m. Hans Olsen Hammer. (Se 907). g. seinere. (Se under 25).

Nr. 31b.
Anders Martin Pedersen Ånes frå Dverberg f. 19. september 1845 i Surnadal d. 26. januar 1946. hadde m. Mekeline f. 1841 frå Helgeland barnet Einar Martin (døpt i Nesna) f. 10. aug. 1868, omkom utenfor Dverberg 28. april 1900. g. m. Anna Bendikte Nilsd. f. 17. januar 1860 på Mehus d. 18. september 1918. (Frå 168).

Nr. 32.
I ekteskapet 1 sønn, Johan Andreas Martin Einarsen f. 11. august 1893 d. 20. april 1974 i Taraldsvik, g. 23. juli 1914 m. Petra Karlotte Pedersd, Reinstad f. 15. august 1890 d. i Tjeldsund 25. april 1967. (Frå 147).
BARN:
Einar f. 27 25. april 1919 g. m. Elise Kristoffersen f. 19. mars 1923 frå Svendsgam. (Se 33).
Kaja Kaia Pauline f. 10. mars 1914 g. m. murer Alf Modin f. 26. mai 1913, bur i Narvik.
Edna Alise f. 12. august 1915 d. 4. august 1960 g. m. Hans Karlsen f. 21. mars 1915, frå Lofoten. De hadde 9 barn, bustad Borkenes.

Nr. 33.
Einar Einarsen f. 27. april 1919 (Frå 32) og Elise Kristoffersen, f. 19. mars 1923, har disse barna:
Tore, Sten, Are og Solveig. Familien flytta frå Finnseter til Tjeldsund.

Nr. 33b.
Marinius Bernhard Alfred Johansen f. 22. februar 1887 d. 14. desember 1961. (Frå 678). g. m. Hanna Andrea Tobiasd., Reinstad f. 7. april 6. januar 1892. (Frå 113). De hadde 8 barn:
Tordis Thordis Jakobine f. 23. juli 1912 g. m Leif Iversen.
Hedvig Annie f. 15. juli 1913 g. m. Jakob Jakobsen.
Jenny Pernille f. 14. juni 1915 g. m. Sigfred Arnoldus Ness.
Rodmund Andreas f. 25. februar 1917 g. m. Berit Sofie Johansen.
Kåre f. 7. juni 1919.
Henny Henry Marin f. 9. januar 1923 g. m. Inghild Ågesine.
Ragna f. 1828.
Jakobine Marie f. 1933 g. m. Lars Johan Grandahl f. 1926.

Nr. 33c.
Henry Hansen f. 1894 på Ytre Elgsnes (død) g. m. Astrid Marie Hansen Skommesvik f. 26. mai 1899. (Frå 549).
BARN:
Jenny, Mina, Hans, Henry og Oddvar g. og bur i Japan.

En Jens Tollefsen eide jord på Finnsether 1838.

Myrland   (slekt nr 34-55)

Peder Michelsen d. 1811 g. 1778 m. Karen Rolandsd. d. 1790. (datter av Roland Rolandsen f. ca 1722).
BARN:
Roland f. 1779 d. 1812 g. m. Barbro Olsd., Røkenes f. 1779 d. 1811.
Mikkel Andreas f. 1782 d. 1795.
Peder f. 1784.
Henrik f. 1786 d. 1789.
Kristian f. 1789 d. 1803.
Oppattg 7. juni 1791 m. Anne Johanna Ediasd. f. 1765 i Trondenes d. 1817.
BARN:
Edias f. 15. oktober 1791 d. 9. mai 1829 g. m. Edina Hansd., Gunnesdal f. 1792 d. 1832. (Far: Hans Pedersen).
Maren Kirstina f. 4. juni 1793 g. m. Foch Ediasen (Se 1041).
Mikkel Andreas f. 1795 d. s. barn.
Karen f. 18. desember 1797.
Berit Anne f. 23. desember 1800 d. s. barn.
Berit Johanna f. 5.juli 1802 d. 1828.
Karen f. 1805.
Karen Maria f. 21. mai 1806.
Aleth Kirstine f. 1807 d. 1845.

Nr. 34.
Amund Johnsen f. 1793 d. 1862 på Bjørnrå (Frå 508). g. m. Marit Olsd. f. 1793 d. 1871, da enke. Neppe født i Kvæfjord.
BARN:
Johan f. 16. februar 1817 på Bremnes, ugift d. 1857.
Ole Martinius f. ca. 1818 13. juni 1819 g. m. Anna Pedersd., Tennvassås. (Se 35).
Martinius f. 13. juni 1819.
Ingeborg Anna Sirena f. 11. januar 1822 g. m. Jon Tollefsen, Bjørnrå. (Se 130).
Cornelius Martinus f. 31. august 1826. d. 1829.
Carl Andreas f. 1831 d. s. barn.
Kristian f. 1836 d. s. barn.
Claus Olai Myrland f. 26. januar 1841 g. m. Elen Nilsd., Mehus. (Se 36).

Nr. 35.
Ole Amundsen f. 13. juni 1819 ca. 1818. (Frå nr. 34). g. 19. oktober 1846 m. Anne Bergitha Pedersd. f. 9. mai 1818 på Tennvassås d. 26. mars 1876, da enke. (Frå 1021).
BARN:
Mine Ovedie f. 18. august 1847 g. m. Lorents Nilsen Myrland. (Se 49).
Anna Karoline f. 9. juni 1849 g. m. Bendiks Nilsen. (Se 128).

Nr. 36.
Klaus Amundsen f. 26. jan. 1841. (Frå nr. 34). omkom på Gullesfj. 23. des. 1902. g. m. Elen Marg. Nilsd. f. 5. april 1842 d. 1869. (Frå 168).
BARN:
Anna Birgitte f. 1862 g. m.  Johan Heggelund Benjaminsen, Skår. (Se 642).
Maren f. 13. oktober 1864 g. m. Martin Eilertsen Ånes fra Dverberg.
Nikolai f. 1865, ugift d. ung.
Ole Aschenberg f. 6. april 1868 d. 1918 g. m. Eline Nilsd, frå Bjørnskinn. (Se 37).

*) Oppattgift m. Jette Theodora Olsd., Røkenes f. 2. juli 1846 d. 8. mai 1896. (Frå nr. 185).
Før ekteskapet: Jeremine Ovedia f. 1874.
BARN:
Laura Lovise Marie f. 23. februar 1876 g. m. Johan Johansen, Myrland. (Se nr. 54).
Oluf Magnus f. 7. mai 1878 g. m. Kaja Johansd., Mehus. (Se 38).
Konrad Julius f. 1881 g. m. Elen frå Bjørnskinn. (Barnløst). (Se nr. 36 b).
Emil Johan f. 10. mai 1885 g. m. Barbro Kristiansd., Mehus. (Se 175 b.).

*) G. 3. gang 30. okt. 1898 m. enke Birgitte Davidsd. f. 1854 i Sortland. Hun var først g. m. Jens Nilsen Myrland. (Se nr. 209).

*) Jette Theodora Olsd. hadde før ekteskapet Emilie f. 1872 g. m. Fredrik Bendiksen Reinstad. (Se 117). Far: Peder Nilsen, Røkenes. (Se nr. 209.)

*) Klaus Amundsen hadde først barnet Nilsine Margrethe f. 1. juni 1860 g. m. Christian Johansen, Bjørnrå. (Se 135 b.). Mor: Mette Maria Nilsd. Myrland. Se under 44). En original mann som kom til Myrland straks etter århundreskiftet.

*) Svend Olsen frå Lenvik f. 12.april 1858 g. 8. oktober 1900 m. Ida Marie f. 29. januar 1871, frå Sortland. Hun tjente hos Klaus Myrland ei tid. Ingen barn.
*) Reiste omkring, leste og sang.

Nr 36 b.
Konrad Julius Klausen f. 1881 (Frå  36) g. m. Elen frå Bjørnskinn d. på Aldersheimen, Borkenes. Ingen barn.

Nr. 37.
Ole Aschenberg Klausen f. 1868 d. 2. des. 1918. (Frå 36). g. m. Eline Gjerdine Nilsd. f. 3/4 1873 i Bjørnskinn d. 1/9 1962.
BARN:
Ekroll Nikolai Angell f. 13. oktober 1893.
Elen Katrine Jakobine f. 28. februar 1896 g. og d. i U.S.A.
Nelly f. 8. juni 1899 U.S.A. Hadde barnet Olaug g. i Harstad.
Dagmar Josefa Eugenia f. 7. april 1901 g. m. Alfred Fagerli, Borkenes. (Se 1309).

*) Klaus Johan f. 23. aug. 1903 g. første gang med Hanna Hansd. Myrland. (Frå nr. 55).
Leif f. 7. september 1906 g. m. Gudrun Myrland. (Frå 47).
Barn: Otto, Elsa og Liv Gunn.
Gjerlaug f. 1917, enke g. to ganger. I første ekteskap, barnet Lillian.
*) Klaus og Hanna hadde barna Ole Harald og Ellen. Klaus g. andre gang m. Martha Ludvigsen frå Bø i Vesterålen. Barnløst.

Nr 38.
Oluf Magnus Edv. Klausen f. 7. mai 1878 d. 6. februar 1958. (Frå nr. 36). g. 17. des. 1903 m. Kaja Margr. Johansd., Mehus f. 3. april 1884 d. 16. desember 1963.  (Frå nr. 182).
BARN:
Jenny Charlotte f. 4/7 1904 g. m. Håkon Johansen, Gapøy. (Frå 79).
Klaus Nikolai f. 24. mai 1907, lærer.
Hjørdis Indine f. 13. august 1911 g. m. Jentoft Bernhard Kinn (Frå 14).
Osvald f. 12. mai 1917 g. m. Magnhild Birgitte Myrland f. 1920. (Frå under 7).
Einar f. 1919.
Erna f. 5. mai 1928 g. m. Ovald Breivik f. 24 oktober 1911, frå Andøya.

Nr 39.
Jens Pedersen f. ca 1733 g. m. Ingeborg Eriksd.
BARN:
Peder f. 1763 g. m. Larina Maria Larsd. (Se nr. 40)
Niels f. 1767,
Anders d. s. barn
Johanna f. før 1770.

Nr. 40.
Peder Jensen f. 1763. (Frå nr. 39) g. m. Larina Maria Larsd.
BARN:
Jens Christian Pedersen f. 9. mars 1807 g. m. Ane Pedersd. Finnseter. (Se nr. 18).
Edias f. 1791 d. 1829 som gårdmann.
Ingeborg Maria f. 10. oktober 1791.
Lars Andreas f. 17. juli 1797.

Nr 41.
Jens Christensen g. m. Ingeborg Eriksd. f. ca. 1721 var 80 år 1801, enke. «Blind, lever av binden og spinden».
BARN:
Erik f. 1770 g. (Se 42).
Cornelius, ugift 1801.

Nr 42.
Erik Jensen f. 1770, omkom på havet 25. november (Frå 41) 1835 g. m. Martha Jensd. f. 1773.
BARN:
Ingeborg Anna d. s. barn.
Jens Christian f. 1801.
Christian f. 1805, omkom på havet med faren 1835 g. m. Marith Larsd. De hadde en sønn Erik Martinius f. 1828, skulle bu på Kinn.
Ingeborg Maria f. 1811 g. m. Jens Nik. Jensen, Øynes. Skulle bu på Gunnesdal. (Se nr. 1, Gunnesdal).

Nr 43.
Daniel Danielsen Michelborg f. i Trondenes 1800 d. på Gapøy 25. august 1876. G. m. Johanna Olsd. f. 1807 d. 1864. Neppe født i Kvæfjord.
BARN:
Elen Gjæver f. 21. juni 1843 g. m. Petter A. Olsen, Gapøy. (Se nr. 90).
Anne Andrea f. 16. august 1847 d. s. barn
Andreas Rask f. 1837 d. 1868. Hadde barnet Daniel Johan f. 1862 m. enke Ingeborg Pedersd. Trastad.

Nr. 44.
Nils Pedersen f. 24. juni 1806 på Reinstad d. 20. juli 1886. (Frå nr. 93). g.
1830 m. Margrethe Marie Iversd. Bremnes f. 21. mars 1807 d. 5. juni 1870. (Frå 1697).
BARN:
Ett tvillingpar Peder og Dankert Nikolai f. 6. desember 1831, for tidlig født, døde samme dag.
Dortea Benedikte f. 24. mars 1833Kinn Reinstad g. første gang med Erik Jensen, Vollstad, andre gang med Ole Bertelsen frå Sverige. (Se nr. 132).
Ole Ivar f. 6. sept. 1835 på Mehus d. 8. februar 1868 g. m. Oline Knudsd., Øksnes
Hendrika f. 1838 g. m. Lars Petter Jensen, Finnseter. (Se 22).
Pernille Bergitte f. 8. juni 1839 g. m. Jens Hansen, Reinstad. (Frå 94 b. Se nr. 100).
Johan Christian f. 28. juni 1841 g. m. Anna Hansd., Berg. (Se nr. 107).
*) Mette Maria f. 4. april 1843 g. m. Laurits Johannessen. (Se nr. 144).
Lorentz Nikolai f. 15. mars 1845 g. m. Mina Olsd., Myrland. (Se 49).
Jens Olai f. 4. mars 1847 g. m. Oline Knudsd. frå Øksnes. (Se 46).
Bendiks Christian f. 13. mars 1851 g. m. Anna Olsd., Myrland. Bustad Reinstad. (Se nr. 128).
*) Mette hadde barnet Nilsine. (Se under 36).

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Nils Pedersen g. 1830 m. Margrethe Marie Iversd. BARN: Ett tvillingpar Peder og Dankert d. s. barn. Dorthea Bendikte f. 1833 (ikke 1828) på Reinstad. Kinn er galt.]

Nr. 45.
Inderst Ole Ivar Nilsen f. 6. september 1835, d. 8. februar 1868. (Frå nr. 44). g. m. *Oline Randine Knudsd., Øksnes f. 1839 d. 8. 2. februar 1868 1877.
BARN:
Nikolai Mathias f. 22. juni 1860 g. 1882 m. Jette og budde i Hognfjorden.
Petter f. 1862.
Ove f. 7. mai 1867 1866 d. 11. mars 1944 g.  og budde på Sellevoll
*) Oline  Randine blei som enke g. 1872 m. Jens Olai Nilsen (bror til sin første mann) f. 4. mars 1847. (Se nr. 46).

Nr. 46.
*) Jens Olai Nilsen f. 4. mars 1847 d. 1895 g. 21. oktober 1872 m. enke Oline Randine Knudsd. f. 1839 i Langnes, Øksnes d. på barselseng 2. feb. 1877.
BARN:
Ole f. 26. mars 1872 d. 1880.
Kaspara Josefine f. 1873 d. 1904 g. 1897 1908 m. Johan Davidsen frå Hognfjord. Deres datter: Karoline Eline (Se 55b).
Nikolai f. ca. 1875 g. m. Jette Davidsen. Ingen barn.
Otto Stoltz f. 26. januar 1877 g. m. Amanda Edvardsd., Stokmarknes. (Se 47).

*) Jens Olai Nilsen trulig oppattgift ca. 1878 7. november 1877 m. Birgitte Ovidia Davidsd. Hognfjord f. 3. juni 1854 d. 7. juli 1933. Far: David Rafaelsen. Bergitte oppattgift 1898 m. Klaus Amundsen (Se 36).
BARN:
Emil Gjæver f. 26. august 1879 d. s. barn.
Emma Ovidia f. 26. juni 1881 d. 1952 g. 20. desember 1905 m. enkemann Elias Larsen, Salen, f. 24. januar 1860 d. 1923. Barn: Kaspara f. 6. mai 1906. Ekrem f. 11. mai 1908. Emma hadde også en sønn Jens Birger f. 4. april 1903.
Nils Dahl f. 10. februar 1884 d. 7.  juli 1917 i Tromsø g. i Hognfjorden.
Emil Meyer f. 4. mai 1886 d. 1925. g. m. Dorthea Andersen, Reinstad. (Se 127 b.)
Nikolai Martin f. 1888 d. 14. mars 1973 g. 1913 m. Ane Hansd., Reinstad f. 1892. (Frå 96). Ekteparet budde på Fornes i Bjørnskinn. Ei datter Birgit.
Julie Birgithe f. 9. mai 1890 g. m. Alfred Bendiksen, Myrland. (Se 48).
Magna Marie f. 31. mars 1893 g. m. Joakim J. Hansen, Reinstad. (Se 98).
Ove Myrland f. 29. oktober 1895 g. 7. juli 1921 m. Jorunn Berg f. 25. september 1898, Alstahaug. Sønn Elvin Johan f. 6. august 1929. De bor i Seattle, U.S.A.
I 1875 er ført opp husfarens stedatter:
*) Mathilde Svendsd. f. ca. 1869 (Olines datter da hun var enke). Kom til Stavanger.

Nr. 47.
*) Otto Stoltz Jensen f. 26. januar 1877 d. 1954. (Frå nr. 46). g. m. Amanda Edvardsd. (Olsd.?) f. 1882 på Stokmarknes.
BARN:
Valborg Constance f. 12. juli 1904 g. m. Dehard Reinstad. (Se nr. 125).
Vally Olivia f. 15. mars 1908 g. m. Erling Reinstad. (Se nr. 126).
Hildur Amanda f. 8. juni 1910 g. m. Viktor Gressnes. (Frå 109).
Gudrun f. 22. juni 1913 g. m. Leif Skoglund. (Se under 37).
Arne f. 1916 g. m. Hanna Andreassen frå Røst.
Bjarne f. 24. desember 1923 g. m. Haldis Larsen frå Andenes.
*) Otto Myrland var en foregangsmann på fiskeriets område i Kvæfjord. Hadde flere skøyter. Blei skipper allerede i 20 års alderen. Kjøpte bl. a. «Johan Drage» som ei tid gikk i rute til Svalbard.

Nr. 48.
Alfred Nikolai Bendiksen f. 10. juni 1884 på Finnseter. (Frå 128). g. 1914 m. Julie Birgitte Jensd. f. 9. mai 1890. (Frå 46).
BARN:
Jenny f. 1918
Nelly f. 25. desember 1919 g. m. Karl Nergård.
Ruth 1923
Alf 1930

Nr. 49.
Lorentz Nikolai Nilsen f. 12. mars 1845 d. 13. september 1922. (Frå 44). g. 1870 m. Mina Ovidia Olsd. f. 18. august 1847 d. 6. jan. 1915. (Frå 35).
BARN:
Pleiedatter Karen Gjertsd. f. på Refsnes. (Se 477).
Olufine f. 16. januar 1871 d. 1945.
Adolv Meyer f. 1872 hadde barnet Lina Kaspara f. 10. juni 1897 med Amanda Ovedie Jentoftsd., f. 1877, Mehus. (Frå 189).
Nikolai Alfred f. 1873 d. 1883.
Ole Aschenberg f. 4. april 1867 g. m. Gina Lie, Trondheim. Budde på Seljestad.
Dankert Heiberg f. 15. juni 1877 g. m. Elise Hansd., Bjørnrå. (Se 612).
Lovise Mathilde f. 10. august 1879 g. m. Johan Jakobsen frå Dverberg. (Se 50).
*) Nanna Alida f. 19. juli 1885 ugift, hadde en sønn, Mosling. Far: Hans Christian Bassø frå Oslo.
Anna Birgitte f. 11. februar 1890.
*) Nanna d. 22. januar 1872 på Aldersheimen Kveldro.

Nr. 50.
Johan Nikolai Jentoft Jakobsen f. 1876 i Sannes, Dverberg. Omkom på Godfjord 23. desember 1902 g. 1898 m. *) Lovise Mathilde Lorentsd., Myrland f. 10. august 1879. (Frå 49).
BARN:
Aslaug Nansy Julie f. 14. april 1898. U.S.A.
Lokkert Mohn Lunde f. 1901 g. m. Alvilde Olsd., Reinstad. (Se 105 b.).
*) Hadde ei datter Johanne Olivia f. 13. nov. 1906 g. m. Bjarne Marelius Larsen og bur i Svolvær, sønn Jan. Far: Enkemann Ole Pedersen, Lilleø, Hadsel f. 1845.
Lovise Lorentsd. blei oppattgift m. Magnus Bendiksen, Reinstad. (Se 52).

Nr. 51.
Aage Rasmussen f. 8. desember 1821 i Overhallen pr. gjeld d. 1893. g. m. Anne Ovidia Olsd. f. 1836 i Trondenes.
BARN:
Rasmus Olai f. 6. februar 1853 i Tennvassås g. m. Oline Olsd., Gunnesdal. (Se 162).
Kristine Gurine f. 1857 d. s. barn.
Hans Albert f. 1858.
Andreas Christian f. 4. oktober 1860 på Myrland g. m. Elisabeth Kaspersd., Mehus. (Se 498 b).
Kristine Gurine f. 21. mars 1861 g. m. Paul Nilsen, Mehus. Reiste til U.S.A. D. i Ålesund. (Se nr. 169).
Ole Nikolai f. 29. april 1865 på Bjørnrå g. m. Ingeborg Jørgensd., Forholtan. (Se 507).
Hansine f. 1869.
Olufine f. 1875 g. m. Hans N. Rasmussen, Alvestad f. 1870.

Nr. 52.
Magnus Dehard Bendiksen f. 1874 på Reinstad. (Frå 111). g. 27. september 1907 m. *) enke Lovise Mathilde Lorentzd., Myrland f. 10. august 1879. (Frå 49).
BARN:
Riborg Petrine f. 18. sept. 1908 d. 1969 g. m. Osvald Trastad. (Frå 1443).
Nancy Nansy Oline f. 15. juni 1910 g. m. Sigvart Olai Hemminghytt f. 1912 og bur i Beiaren,
Evald f. 1912, ugift.
Arnold Lunde f. 1914 g. m. Anny frå Grøtavær.
Mina f. 1917 g. m. Berger Kinn, Bustad Borkenes, (Frå nr. 14).

*) Lovise var først g. m. Johan Jakobsen. (Se 50).

Nr. 53. (se også nr. 11 a)
Nils Mathias Andersen f. 14. februar 1851 på Reinstad. (Frå 122). g. 1881 m. Dorthea Magdalene Jakobsd. Kinn f. 1852. (Frå 10).
BARN:
Pauline Gerhardine Marie f. 1890 d. s. barn.
Magna Adeleide Jakobine f. 1888 g. 1914 m. Ludvig Hagb. Reiner Næss f. 1881 på Øygård, Bjørnskinn. De hadde 2 sønner og 1 datter som omkom m. far på vei fra Øygård til Risøyhamn,

Nr. 54.
Johan Andreas Johansen f. 1871. (Frå 182). g. 21. des. 1897 m. Laura Lovise Marie Klausd. f. 1876. (Frå 36).
BARN:
Klaus Johan f. 1898 d. s. barn.
Jarl Colin f. 7. august 1899 g. m. Olga Mehus. (Se 54 b).
Arthur Nikolai f. 6. juli 1902 g. m. Hjørdis Grassnes f. 1910. (Frå 109).
Leikny Josefa f. 20. juni 1904 g. m. Emil Hansen, Reinstad d. 1971. (Se 108).
Ingrid Johanne Kajette f. 8. juni 1906 g. m. Johan Johansen frå Ranheim.
Klara Johanna f. 11. juni 1908 g. m. Olaf Røkenes. (Se under 190).
Arneberg Heitmann f. 24. juli 1910 g. m Kari Anbjørg Røsdal og bur i Mo i Rana.
Olga f. 1912 g. m. Nils Gressnes. (Frå 109).
Reidar f. 1916 g. m. Berna Reinholdsd., Røkenes. (Frå 187).
Magnhild f. 1920 g. m. Halvdan Olsen. (Se under 160).

Nr. 54 b.
Jarl Collin Johansen f. 7. august 1899, (Frå 54) omkom i Gullesfjordbotn i januar 1934 g. m. Olga Dorthea Pedersd., Mehus f. 25. mai 1904. (Frå 179).
BARN:
Per f. 11. oktober 1926
Liv f. 25. mai 1930 d. 1945.

Nr. 55.
Hans Olai Jakobsen f. 6. april 1870 på Røkenes. (Frå 198). g. m. Elen Magdalene Olsd., Gunnesdal f. 1870. (Frå 157).
BARN:
Christian Kornelius f. 28. april 1891 d. s. barn.
Jakob f. 1895 g. første g. m. Amanda Nikolaisd., Gåre (Frå 1127). Gift andre gang m. Agathe Knutsen, Hognfjord.
Ole Chr. Bernhard f. 26. september 1900 g. m. Karoline Davidsdf. f. 4. mars 1899 frå Hognfjord. (Se 55 b).
Hanna Emilie Bendikte f. 2. august 1905 g. m. Klaus Skoglund. (Se 37).
Elvida Hansd. f. 30. mars 1912 g. m. Magnus Johansen, Reinstad. (Se 55 c).

Nr. 55 b.
Ole Chr. Bernhard Nilsen f. 26. september 1900. (Frå 55)  g. m. Karoline Davidsd. Hognfjord f. 4. mars 1899 (datter av Kaspara Josefine frå nr 46).
BARN:
Birger f. 15. august 1915
Johan f. 1925
Eliva f. 1932

Nr. 55 c.
Magnus Johansen, Myrland f. 24. august 1909 på Reinstad d. 2. august 1956. (Frå nr. 115). g. m. Elvida Hansd. f. 30. mars 1912. (Frå nr. 55).
BARN:
Hans
Magnar
Willy

Gapøy   (slekt nr 56-91b)

På Gapøy har der sikkert budd folk sia vikingetida, men i oktober 1971 rauk det ikke på øya. Fraflytting.

Edias Hansen hadde jord i 1746 g. m. Lisbet Pedersd.
BARN:
Niels f. 1753, Margrete 1752
Willum g. m. Karen Paulsd.
Peder Willumsen f. 1768 (jord etter Edias Hansen) d. 1847 g. m. Berit Johnsd.
Arne
Ingeborg.

En Erich Fogsen hadde jord på Gapøy i 1804. Trulig frå Stangnes i Trondenes.

Nr. 56.
*) Bygselmann Nils Røvig Henriksen f. 1777 i Trøndelagen. Omkom på sjøen 24. nov l832. g. m. Kristine Cicilia Kirstine Cecilie Knudsdatter, Andøy, f. 1784, d 1812. Neppe født i Kvæfjord. Hennes foreldre: Knud Ingebrigtsen og Marta Nilsdatter.
BARN:
Martinus Røvig Nilsen f. 1811 g. m. Berit Nilsd., Røkenes. (se 195).
*) Oppattgift m. Ane Oline Knudsd. f. 1795 trolig i Risøyhamn d. 26. februar 1854.
BARN:
Peter Kristian f. 1815 på Elde, trulig d. 1834.
Jakob Røvik f. 31. januar 1818 på Elde g. m. Bergitte Berntsd., Vik. (Se 57).
Carl Olai f. 12. aug. 1820 på Elde g. m. Grete Jensd., Gapøy. (Se nr. 60).
Judithe Marie f. 29. januar 1824 d. 23 oktober 1845.
Hendrica Hendrikke f. 15. mai 1826 g. m. Peder Torstensen, Molvik. (se 1659).
Nils Andreas f. 9. mars 1828 trulig d. 1857.
Christianne f. 4. juli 1829 g. m. Arne Olsen, Gambogen. (Se 316).
Ane Olina f. 7. mai 1832 g. m. Marthinus Larsen, Øynes. (Se 615).
Nils Henriksen Røvig budde visstnok ei tid på Elde.
Som verge for de umyndige ved skifte 1832 var klokker Anfind Ås Knudsen, Strand

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: bygselmann Nils Røvig Henriksen f. 1777 i Trøndelagen.]

Nr. 57.
*) Jakob Røvig Nilsen f. 31. januar 1818 d. 6. oktober 1910. g. 22. oktober l852 m. Bergitte Maria Berntsd., Vikeland
f. 20. mars 1831 d. 5. mai 1918. (Frå 1030)
BARN:
Anne Olena f. 24. juli 1856 g.m. Iver Kongspart Røvig Jakobsen, Kinn. (Se nr. 11 ).
Kirstine Nilsine Røvig f. 18. mai 1859 g. m. Ole Chr. Jakobsen, Kinn. (Se 58).
Berndine Marie f. 14. sept. 1861 g. m. Bendiks Eilertsen, Vik. (Se 975 )
Jakobine Bendikte f. 17. juni 1865 g. m. Jakob Johansen, Skommesvik. (Se 1579 b.).
*) Jakob Røvig var «rikmann». Gav hver av døtrene sine 10 000 kr i medgift. Gapøy var på denne tid fiskevær. Jakob Røvig hadde mye tørrfisk. Var med kvæfjordjekt 2 ganger i Bergen og solgte tørrfisken sin.

Nr. 58.
Ole Kristian Jakobsen f. 4. mai 1855 på Kinn d. 6. nov. 1921. (Frå 10).
g. 20. juli 1880 m. Kirstine Nilsine Røvig f. 18. mai 1859 d. 9. mai 1946. (Frå 57).
BARN:
Jakob Iver f. 19.juni 1881, omkom på havet 28. april 1900. utafor Dverberg.
Birgitthe Marie f. 7. mars 1883 g. m. Joakim Kristiansen frå Salten. Bustad Bodø.
Magna Egina f. 22. august 1885 g. m. Ole Chr. Hagen, Strand. (Se 1231).
Jermund f. 12. november l887 på Gapøy g. m. Jakobine Iversd., Kinn. Budde i Harstad. (Frå nr. 11).
Ole Christian f . 4/7 1891 g. m. Åsveig Mathisen, Mosjøen. Bosatt Harstad.
Per Kind f. 1/3 1894 g. m. Ingeborg Kristiansen, Harstad. Bosatt Harstad.
Jacob Jakob Behrens Kind f. 22. mars 1897 g. m. Mary Jensine Eriksen f. 24. sept 1903 i Sørvågen. Bur på Borkenes. (Se etter 1332).
Jacob Jakob Ivar f, 13. feb. 1900 g. m. Kanny Marthinussen. Bur i Harstad, høyesterettsadvokat.
Bernhard Jul Juel f. 16. mars 1903 g. m. Elsa Larsen, Harstad. (Se 59).

Nr. 59.
Bernhard Jul Juel Kind f. 16/3 1903 d. sept. 1970 (Frå 58) g. m. Elsa Helene Larsen, Harstad, f. 13. januar 1916.
BARN:
Sissel f. 1942 og Kjell Ola f. 1945. Pleiebarn Aud.

Nr. 60.
Inderst Carl Olai Røvig f. 12. august 1820 på Elde d. 1898 i Gapøy. (Frå nr. 56) g. 1873 m. Grethe Dorthea Jensd. f.16.juli 1852 d. 29. jan. 1925, (Frå nr. 77.
BARN;
Røvig Konrad f. 1. november 1876, omkom på havet 21. mai 1900.
Albertine Pernille Kristine Røvig f. 1874 g. m. Ludvig Nilsen, Skår. (Se 639 j.).
Julianne Pernille f. 1I. juli 1881, trulig d. 1883.
Edias Hansen Gapøy g. m. Lisbet Pedersd.
BARN:
Willom. (Sønn av Willom: Peder Willumsen gift. (Se 66).

Nr. 61.
Bygselmann Tore Eriksen d. før 1801 1799 g. m. Karen Nielsd. f. 1734, enke i 1801. (Da bruker hun jord sammen med sønnene).
BARN:
Christopher f. 1762, Karen f. 1765.
Ane Maria f. 1768 g. m. Ole Jørgensen, Gapøy. (Se nr. 63).
Erich f. 1771 g. m. Mille Pedersd. (Se 62).
Marit f. 1773, ukjent.

Nr. 62.
Erik Toresen f. 1771. (Frå nr. 61). g. m. *) Mille Pedersd. f. 1778 d. s. enke 1846.
BARN:
Thor f. 17. aug. 1800 g. 15. nov. 1832 m. Maren Johannesd. (Se 64),
Marthinus f. 29. juli 1802 g. m. Kristine Olsd., Indre Husby. (Se 65).
Peder Andreas f. 15. juni 1803, ugift d. 1963.
Michel Andreas f. 8. mars 1805.
Karen Kirstina  Kristine f. 11. mai 1806 g. m. Ole Andr. Pedersen, Hemmestad. (Se nr. 80 ).
Christopher f. 4. september 1808 1806.
Karen Kristine f. 1809 g. m. Ole Andr. Pedersen, Hemmestad. (Se nr. 80 ).
*) Mille Pedersd. ble oppattgift m. Peder Mickelsen, Gapøy. (Se nr. 71).

Nr. 63.
Ole Jørgensen, Gapøy g. m. Ane Marie Toresd. f. 1768 (Frå nr. 61).
BARN:
Ane Sophie f. 24. august 1806
Tor f. 1797
Andreas f. 16. august 1803 d. s. barn.

Nr. 64.
Gårdmann Thore Eriksen f. 17. august 1800 d. 28. mai 1850. (Frå 62). g. 5. nov. 1832 m. Maren Maria Johannesd., Gapøy f.20. februar 1808 d. 12. januar 1852. (Frå nr. 68).
BARN:
Nikoline Johanne Valborg f. 1833 d. s. barn.
Elen Margrete f. 12. desember 1835
Johan Marius f. 1. juni 1839,
Maria f. 1840 d. s. barn.
Johan Peder f. 27. juli 1841 g. m. Anne Thomine Johnsd. f. 1846 d. 1905, Utstrand. Budde på Skallnesset. (Se under Frå 1562).
Lisabeth Johanne Marie f. 1. desember 1847 g. m. *) Peder M. Pedersen. (Frå 1464).
*) Peder Mathias Pedersen var husmann i Dale d. 1909 på Utstrand.

Nr.65.
Martinus Eriksen f. 29. juli 1802 d. 28. mai 1889. (Frå nr. 62). g. 21. mai 1841 m. Kristina Maria Olsd. f. 2. april 1820 på Indre Husby d. 31. mars 1873 på Indre Husby. (Frå 437).
BARN:
Inger Marie f . 2. okt 1840 g. m. Mathias Johansen, Strand. (Se 87 a),
Gregus Andreas f. 1841 d. s. barn.

Nr. 66.
*) Peder Willumsen f. 1743 d. 1848 som kårmann. g. m. Berith Johnsd. f. 1744. (Se rekkefølge Edias Hansen foran).
BARN:
Elisabeth f. 1771 g. m. Johannes Nilsen. (Se nr. 68).
Gregus f. 1781 g. m. Karen Nilsd. (Se nr. 67).
*) Var utskrevet til å gjøre tjeneste på Fredriksvern i 1767.

Nr. 67.
Gregus Pedersen f. 1781 d. 25. januar 1831. (Frå nr. 66). g. m. Karen Nilsd. f . 1780 d. 1842. (Frå nr. 1 b. Kinn),
BARN:
Willum Johannes f. 20. februar 1808.
Mette f. 11. april 1810 d. 1840.
Beret Margrete f . 3. april 1814 d. 1842.
Pernille Johanna Ericha f . 13. des. 1816 g. m. enkemann Ole A. Pedersen, Hemmestad. (Se nr. 80).
John Andreas f. 10. april 1820
Andreas f. 1821 d. s. barn.
Der ser ut til at Gregus Pedersen seinere er blitt gift med ei Inger Maria f . 1784 d. 15. juni 1866.

Nr.68.
Johannes Nilsen f. 1775. omkom på havet 24. november 1832. (Frå nr. 1 b. Kinn). g. m. Elisabeth Pedersd. f . 1771 d. 22. jan. 1845. (Frå 66),
BARN:
Mette f. 1800 g. 15. okt. 1827 m. Erik Benjaminsen, Gapøy. (Se 69).
Peder f. 12. april 1802, Nils f. 24. september 1803 d. 1848.
*) Bereth Margrete f. 17. aug. 1811 g. m. Johan Hansen, Aspenes. (Se 1 ).
Maren Maria f. 20. feb. 1808 g. m. Thore Eriksen, Gapøy. (Se nr. 64).

* ) Hadde barnet Dorthea Bendikte f . 5.aug. 1836 med Martinus lversen, Bremnes. (Se 1702).

Nr.69.
Erik Benjaminsen f. 1793 d. 8. desember 1853 g. 15. oktober 1827 m. Mette Johannesd. f. før 1800. (Frå nr. 68).
BARN:
Christian f. 10. april 1829 d. s. barn.
Anna Bergitha f. 29. feb. 1831 g. m. Olaus Mikelsen, Molvik. (se 1676).
Benjamin Johan Nikolai f. 13. mars 1833 d. 1901 på Dalsnes. g. 1878 m. Lorentine Larsd. f . 1. august 1834, Øynes. (Frå 621 b.).
Johanna Elisabeth f. 30. juli 1835, ugift d. 1902 i Molvik.
Gregus Peder f. 1. mars 1838, ugift d. 1904 i Molvik.
Pernille f. 18. mai 1844 d. 3 dager gammel.

[Bygdeboknemnda, rettingsark som fulgte med hver bok: . . født før 1800.]
[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Mette Johannesd. f. før 1800.]

Nr. 70.
Gjetmund Gregussen f. 12. september 1785 på Voktor. (Frå 848). g. m. Karen Larsd., Gapøy.
BARN:
Margrethe Maria f. 28. november 1817.
Regina Maria f. 2. oktober 1816.
Gregus f. 1820.
Elisabet Laurina Kerstina f. 1823.
Ingeborg Catrine f. 1826.
Samson f. 1829.
Andreas Jacob f. 1833.

Familien budde på Kinn i 1838. Mulig flyttet til Andøy 1818?

Nr. 71.
Peder Michelsen, Gapøy f . 3. februar 1783 d. 25. mai 1822 (Frå 1187) g. 25. september 1815 m. enke *Mille Pedersd. f. 1778 d. 16. mai 1846.
BARN:
Michel Andreas f. 3. november 1817 g. m. (Se 71b).
Erik Petter f. 9. mai 1820 g. m. Ellen Martinusd., Vik. (se 72).
*) Mille Pedersd. første gang g. m. Erik Toresen, Gapøy. (se 62).

Nr. 71 b.
*) Michel Andreas Pedersen f. 3. november 1817 d. 22. februar 1878. (Frå 71) g. 1865 m. Berit Pedersd., Elde f. 23. oktober 1821. Ingen barn. (Frå 1634).
* Michel oppattg. 30. desember 1870 m. Dorthea Hartvigsd. f. 1821 på Harbakken i Trondernes d. 1890 på Elde. (Frå 1670).

Nr. 72.
Erik Petter Pedersen f. 9. mai 1820 d. 1908. (Frå 71). g. 20. oktober 1848 m. Ellen Dorthea Marthinusd., Vik f. 26. september 1826. (Frå 943).
BARN:
Bendiks f. 20. oktober 1845 d. 5. juli 1929 g. 13. oktober 1871 m. Anna Edisd. f. 19. juli 1845 i Kvæfjord d. 6. januar 1889 (ukj. Frå 1183). De hadde en sønn Edvard Bernhard f. 11. august 1872. De emigrerte til U.S.A. Flere barn (se under 1183). Bendiks Erickson oppattg. der m. Kjerstine f. 16. juli 1851 d. 21. mars 1939, deres barn: Annie f. 20. mars 1891, Hilda f. ca 1894 g. m. Magnus Johan Nilsen (Frå 7).
Mine Amalie f. 1849 g. 1883 m. Jakob Rafaelsen, Vik. (Se nr. 980).
Lorents Andreas Gerhard f. 1858 g. m. Thomine Thomasd., Berg. (Se 73).
Petra Karovidea f. 1862 g. m. Bendiks Benjaminsen, Haug. (Se 634).

Nr. 73.
Lorents Andreas Eriksen f. 2. mai 1858 i Gåre d. 21. sep. 1944. (Frå 72). g. 1889 m. Thomine Pernille Thomasd., Berg f. 27. juni 1861 d. 11. mai 1943. (Frå 1382).
BARN:
Anna Marie f. 18. juli 1890 d. s. barn.
Trine Bergithe f. 6. mai 1892 d. s. b.
Elly Pernille f. 15. juli 1894 g. m. Harald Pedersen, Buksnesfjord. (Se 74).
Anna Trine Magnhild f. 7. april 1896 g. m. Ludvig Johannessen, Øyvågen.
Einar Thorleif Erickson f. 24. mars 1904 g. m. Clara Erickson f. 4. juli 1913. (Laksefisker i Seattle U.S.A.)

Nr. 74.
Harald Pedersen f. 1884 15. april 1855 i Buksnesfjord d. 28. okt. 1953. Far: Peder Eriksen. g. m. Elly Pernille Lorentsd. f. 15. juli 1894. (Frå 73).
BARN:
Hildur f. 1917 d. 1960 g.m. Paul Pedersen d. tidlig.
Leif f. 1919 g. m. Borghild Stabell.
Erling f. 1923 g. m. Emilie Hansen.

Nr.75.
Jens Andersen Haug f. 1747 g. m. Marith Pedersd. f . 1757.

Nr. 76.
BARN:
*) Peder Andreas Jensen f. 25. juni 1783 d. 1841 g. m. Maren Marie Nilsd. f. 1784 d. ca. 1830. Kom til Haug.
Deres barn: Jertrud f. 1810 d. s. barn.
Jens Andreas f. 1. mars 1814 g. m. Pernille Pedersd., Reinstad. (Se 77).
Nils Johannes f. 29. juli 1816 g. m. Ingeborg Larsd., Skår. (Se 208).

*) Oppattgift m. Martha lngebrigtsd.
BARN:
Inger Caroline, Jens Christian f. 1819 på Haug d. 1840.
*) Oppattgift 1833 m. enke Dorthea Pedersd. f . 1768 i Statsbygd pr.gj. Trondhjems stift. (Ingen barn).

Nr. 77.
Jens Andreas Pedersen f. 1814 d. 14. desember 1858. (Frå 76 b.). g. 22. september 1843 m. Pernille Pedersd. f. 1811 på Reinstad d. 11. mai 1868.
BARN:
Peder Mathias f. 28. oktober 1845 g. m. Judithe Olsd., Gåre. Flytta til Vebostad. (Se nr. 685 b.).
Gregus Christian Bendiks f. 5. mai 1848.
Grethe Dorthea f. 10. juli 1851 g. m. Carl Røvig, Gapøy. (Se nr. 60).
Peder Johan f. 9. april 1855 g. 1882 m. Rebekka Gerhardsd., Dale, f. 1863. USA. (Frå 1519).

Nr. 78. (Går ut).

Nr. 79.
Johan Peter Pedersen f. 1872. (Frå 685 b.). g. 25. juni 1895 m. Marianne Nilsine Nilsd., Skår f. 1869. (Frå 639 b.).
BARN:
*) Marie Nilsine f. 26. august 1895 var gift i Narvik.
Jenny Petrine f. 27. mai 1897 d. 16. jan. 1972 g. m. Helge Otto Nilsen, Vebostad. (Frå 675). Budde på Borkenes. Ett barn Jetmund.
Gunda Caspara f. 14. april 1899 g. m. Ørger Helgesen. Budde på Arnøy i Nordland.
Rørvik Konrad f. 13. september 1900 d. 14. oktober 1964 g. m. Helga Olsen. (Se 1324 b.).
Johan Mathias f. 25. juni 1902 USA g. m. Borghild frå Øyjord.
Håkon Johan f. 30. april 1904 g. m. Jenny Klausen, Myrland. (Frå 38).
Olga Karoline Ingvarda f. 27. mai 1909 g. m. Jørgen Abelsen. Bustad, Borkenes.
*) Hadde med Jakob Nilsen, Vebostad barnet Margit g. m. Oskar Johansen, Hamn, Hunstad. (Se 676).

Nr. 80.
*) Ole Andreas Pedersen f. 12. juli 1805 på Hemmestad. (Frå nr. 2, Hemmestad). g. 6. okt. 1835 m. Karen Kirstina Kristine Eriksd. f. 11. mai 1806 d. 29. juli 1841, (Frå nr. 62).
BARN:
Petter Andreas f. 19. jan. 1837 g. m. Elen Danielsd. (Se nr. 90).
Christianne Marie f. 2. september 1839 d. s. barn.
*) Oppattg. 7. august 1842 m. Pernille Johanne Ericha Gregusd. f. 13. desember 1816 d. 1900. (Frå 67).
BARN:
Karen Kristine f. 18. juli 1841 USA. (Reiste dit med seilskip).
Caroline Benedicte f. 19. oktober 1842 g. m. enkemann Nils T. Nilsen, Dale. (Se 1461).
Villas Mathias f. l844 g. m. enke Margrete Hartvigsd., Gåre. (Frå 1107 b).
Michael f. 18. mars 1847 g. m. Dorthea Jakobsd., Røkenes. (Se 81).
Paul Johan f. 18. juni 1848 g. m. Indemine Olsd., Dale. (Se 84).
Olena Kristine f. 23. juni 1851 g. m. Nils Petersen, Kinn. (Se nr. 7).
Mathias Thobias f. 24. mai 1857 d. s. barn.

Nr. 81.
*) Mikal Olsen f. 18. mars 1847 d. 5. oktober 1936. (Frå nr. 80). g. 1882 m. Dorthea Marie Jakobsd., Røkenes f. 31. august 1858 d. 4. april 1944. (Frå nr. 198).
BARN:
Benedikte Kornelia f. 14. februar 1884. USA.
Jakob Hillebert f. 14. november 1886 g. m. Dorthea Johansd., Mehus. (Frå nr. 182). USA.
Petrine Josefine f. 24. nov. 1888 g. m. Ivar Gressnes. USA. (Frå 118).
Kristian Obert f. 4. juni 1891 g. m. Elly Horn frå Gravdal. (Se 82).
Jenny Thomine f. 1893 d. s. barn.
Jentoft Mikalsen f. 2. februar 1898, gift m. Sigrid Nygård frå Lyngen. (se nr. 83).
*) Mikal Olsen var nær på å omkomme med 6 mann utafør Vardø i sterk  storm. Fembøringen sokk. Mennene berga seg i jollen som ved et under, til en kameratbåt – fembøring – kom og redda dem. De var ikke frelst – og Mikal blei deretter en ivrig kristen.

Ei datterdatter Dagny g. m. en Karloff bor i Seattle.

Nr. 82.
Kristian Obert Mikalsen f. 4. juni 1891 (Frå nr 81) g. ca. 1934 m. Elly Horn frå Gravdal f. 1912.
BARN:
Melvin f. 1934 g. m. May Pedersen
Karl f.1936 g. m. Åshild Nilsen.

Nr. 83.
skoleinspektør i Lyngen Jentoft Mikalsen f. 2. feb. 1898 d. 1970 (Frå nr 81) g. m. Sigrid Nygård frå Lyngen.
BARN:
Doris f. 1927.
Otto
Sigrun
Jan
Svanhild

Nr. 84.
Paul Johan Olsen f. 18. juni 1848 d. 17. mars 1921. ( Frå nr. 80). g. m. Indemine Maria Sophie Olsd. f. 30. jan. 1852 d. 21.april 1923. (Frå 1496).
BARN:
Olaf Meier f. 1875 g. m. Hanna Olsen frå Opdal. (Se 85).
Jakob Røvik f. 19. juni 1876 d. s. barn.
Oleanna Pernille f.27. april 1878 g. m. Ole Andreas Skår. (Se 645).
Bergitte Marie Behrens f. 28. mars 1883 g. m. lærer Ole Chr Gravem. (Se 1121).
Thora Charlotte f. 4. august 1887 d. ung 1908, var trulova med lærer Magnus Kind. (Se 13 b.).
Ingrid Pauline f. 29. mai 1891 g. m. Iver Mehus. (Se 1302).
Klara Olava f. 3. juni 1893 d. s. barn.
Jarl Kyrre f. 10. aug. l895 d. 21. sept. 1962 g. m. Karla frå Trøndelag,
Pleiebarn: Lars Johansen f. 1863 i Trondenes.
Fosterbarn: Søren Martin Helmer Johannesen f. 1884 g. m. Magda Christoffersd. (For til Finnmark).
Paul Olsen var oppfostra hos Jakob Røvik. (Se 57).

Nr. 85.
*) Redaktør Olaf Meier Paulsen f. 10. juni 1873 d. 22. oktober 1922 (Frå 84) g. 20. juni 1899 m. Hanna Olsen f. 1. sept. 1877 i Kongsvoll, Oppdal d. 5. april 1957. datter av Amund Olsen og Mari Kongsparten.
BARN:
Paul Inge f. 1. oktober 1900.
Alf Marin f. 19. april 1901 d. ung.
Hans Ivar f. 1911 d. 1962 g. m. Hilda Johansd., Refsnes. (Frå 485   Se 1324 b.).
*) Var redaktør av bladet Hålogaland, Finnmarkens Amtstidende og Middagsavisen Kristiania.

Nr. 86. (Utgår).

Nr. 87 a.
Mathias Johansen f. 29. aug. 1831 på Strand d. 5. okt. 1900. (Frå 1190). g. 7. april 1859 m. Inger Marie Martinusd. f. 4. oktober 1841 d. 3. oktober 1911. (Frå nr.65).
BARN:
Theonora Nilsine f.29. mai 1860 g. m. Nikolai Olsen, Voktor. (Se 913 a).
Marie Kristine Pernille f. l865 1864 g. m. Johan Eilertsen, Gunnesdal. (Se nr. 88).
Mathea Emilie f. 27. mars 1877 g. m. Ole Johansen, Grasnes. (Se 87 b.)

Nr. 87 b.
*) Ole Mathias Johansen f. 1872 på Grasnes. (Frå 107). g. 1904 m. Jette Bergitte Ovidia Johansd., Haugen f. 30. april 1883. Ingen barn. (Frå 1679 b.).
*) Oppattgift m. Mathea Emilie Mathiasd., Gapøy f. 27. mars 1877. (Frå 87 a.).
BARN:
Edith Olivia f. 26. november 1916 g. m. Gunnar Iversen og bur på Andenes.
Agda f. 21. mai 1915 g. m. Wilhelm Sørensen f. 1910 d. 1967, og bur på Andenes.
Maud f. 24. april 1913 g. m. Alfred Mehus. (Se under 179).

Nr. 88.
Johan Eilertsen f. 1863 på Gunnesdal d. 1950. (Frå 165). g. m. Marie Kristine Pernille Mathiasd. f. l865 d. 1948. (Frå 87 a.).
BARN:
Eugen Magnus Ingemann f. 22. jan. 1894 g. m. Hasly Reinstad. (Se 127)
Halfdan Juel f. 13. jan, 1897 g. m. Martha frå Salten. (Se 89)

Nr. 89.
Halfdan Juel Johansen f. 13. januar 1897 (frå 88) d. 30. november 1967 g. m. Martha f. 1. januar 1894, frå Salten, d. 1. januar 1992.
BARN:
Johan f. 1923 g. m. Ella Strømmen frå Tynset.
Mulig Halfdan var født 14. januar.

Nr. 90.
Petter Andreas Olsen f. 19. jan. 1837 i Molvik d. 27. juli 1883. (Frå 80). g. 1862 m. Ellen Gjæver Danielsd. f. 1843 på Myrland d. 1998. (Frå nr. 43).
BARN:
Kristian Jentoft Pettersen f. 1863 g. m. Ellen Christophersd., Møkkeland. (Se 91).
Johan Emil f. 19. mars 1865 g. m. Anna Kristiansd., Utstrand. (Se 1568).
Dehard Andreas f. 31. mars 1869 g. m. Josefine Johannesd., Utstrand. Kom til Harstad. (Se 1572 b.).
Ole f. 1872, ukj.
Edvard f. 1874 d. ugift 1899.
Olufine Amalie f. 6. mai 1876 d. ugift 1905.
Karoline Bendikte f. 3. april 1878 d. s. barn.
Karoline Bendikte f.3. juni 1879 g. m. en Kristen Kvile frå Sørvik. De bodde i Sørvik. Sønn Daniel Kvile. Var militær og deltok i krigen i major Hunstads bataljon 1940. Daniel døde visstnok i 1941, mista helsa under krigen.
Peter Edvin Bernhard f. 13. mai 1881, ugift USA.

Nr. 91.
*) Kristian Jentoft Pettersen f. 4. jan. 1863 d. 8. aug. 1935 (Frå nr 90) g. 1888 m. Ellen Christophersd., Møkkeland f. 6. mars 1864 d. 25. april 1930. (Var ufør).
BARN:
Konstanse f. 7. juli 1888 d. ung av poliomyelitt 1905.
Peter Eberg f. 30. aug. 1890, ugift d. 8. mai 1940.
Pleiebarn: Trine Tobiasd. g. m. Hans Andreassen. (Se 91 b).
*) Hadde mye sykdom i familien.

Nr. 91 b.
Hans Konrad Emil Andreassen f. 10. feb. 1904 i Tysfjord g. m. Trine Jakobine Tobiasd., Reinstad f. 19/1 1898. Ingen barn. (Frå 113)
Pleiebarn: Åshild Harda Nilsen f. 1946.

Reinstad   (slekt nr 92-128b)

Oppsittere 1666, 2 stk. – 1701, 2 stk, – 1723, 2 stk, – 1838, 4 stk. Kongen eide 1 våg i 1666.

Nr. 92.
Esau Benjaminsen f. 25. mai 1787 d. 1847. (Frå 930 Voktor). g. m. Inger Marie Andersd.
BARN:
Anders f. 4. juni 1815. Omkom på havet 1836.
Benjamin f. 10. september 1818 g. m. Bergitte Pedersd., Gunnesdal. (Se 161).
En kårmann Gjetmund Benjaminsen f. 26. mai 1782 omkom på havet 8. oktober 1834, 58 år gammel. (Frå 930).

Nr. 93.
Gårdmann Peder Nilsen, Reinstad g. m. Dorthe Olsd. f. 1779 d. 21. mars 1856.
BARN:
Ole f. 16. januar 1804.
Margrethe f. 16. januar 1804 g. 1. g.ang m. Nils Mentsen, Kinn. (Se 3). g. 2. gang m. Peter Ediassen, Kalfarnes, Kinn. (Se nr. 6).
Nils f. 24. juni 1806 g. m. Margrete Marie Iversd., Bremnes. (Se nr. 44).
Beret f. 9. juni 1812.
Rachel f. 9. juni 1812.
Christian f. 24. april 1808.
Mette Maria f. 27. september 1815 g. 1841 m. Hans Petter Pedersen, Åkerøy i Trondenes f. 1818.
Avla ed til konstitusjonen 1814.

Nr. 94 a.
John Clemetsen f. 1. april 1781 i Dale d. 28. november 1851 på Hunstad. (Far Clemet Johnsen Johansen, Hemmestad. g. m. Ane Malena Pedersd. f. 1771 på Elde d. 1821. 19. februar 1849.
BARN:
Hans Nikolai f. 17. juli 1806 g. m. Ane Michelsd., Straumen. (Se 94 b).
Peder f. 1811 i Dale d. ugift 1841.
Rakel Benedikte f. 25. juli 1817 g. m. Elias Larsen, Hunstad. (Se 717).
Inger d. som barn.

Nr. 94 b.
Hans Nikolai Jonsen  Johansen f. 17. juli 1806 på Reinstad d. 22. mars 1876. (Var dreng hos skipper Hans P. Gjæver, Vebostad). G. m. Ane Kirstine Michelsd., Straumen f. 13. april 1806 d. på Reine 7. mars 1888. (Frå 1 Straumen).
BARN:
Rachel Hannichen f. 19. juni 1829 på Vebostad g. m. Helge Pedersen, (Se 95).
Jens A. Hansen f. 1833 g. m. Pernille Nilsd., Mehus (Se 100).
Hans Peder d. s. barn.
Abel Martinus f. 1838, ugift budde på Reinstad d. 1900.
Hans Peder f. 11. juli 1842 g. m. Mine Lorentze Eriksd., Bjørnrå. (Se 96).
Inger Jensine Marie f. 20. september 1848 g. m. Nils Pedersen, Reinstad. (Se 103).

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: skal stå Hans Nikolai Johansen.]

Nr. 95.
Helge Pedersen f. 3. august i Årnesvika, Trondenes d. 23. juni 1893. Far: Peder Helgesen.
g. 14. oktober 1853 m. Rakel Hannicen Hansd., Hemmestad f. 19. juni 1829 d. 5. januar 1908 på Gunnesdal. (Frå 94 b).
BARN:
* Anne Kristine f. 13. august 1853 g. m. Helmer Andreassen, Borkenes. (Se 1290).
Maren Johanna f. 27. juni 1855 USA g. m. Ludvig Pedersen, Strand. (Frå 1179).
Peder Dehard f. 28. juli 1857 g. m. Karoline Ediasd., Roksøy. (Se 147).
Hans Peder Jentoft f. 11. juni 1860 g. m. Amalie Eriksd., Bjørnrå. (Se 148).
Hanna f. 3. mai 1863. USA.
Johanna Amalie f. 16. april 1866 g. 1. gang m. Dehard Eriksen, Bjørnrå. (Se 135). G. 2. gang m. Peder Olsen, Gunnesdal. (Se 158).
Jakob f. 1. juni 1869 g. m. Emelie Lauritsd., Bjørnrå. (Se 151).
Guri g. 1891 m. Peder Hansen frå Trondenes.
* Anne Kristine hadde før ekteskapet Johan Johansen Myrland (Se 54). Far: Johan Andersen, Mehus.

Nr. 96.
Hans Peder Hansen f. 11. juli 1842 d. 27. mars 1902 av tyfus. (Frå 94 b). g. 1875 m. Mine Lorentze Eriksd. f. 25. august 1854 d. 4. mars 1938 på Bjørnrå. (Frå 132).
BARN:
Hilmar Edvin Hansen f. 24. mai 1876 g. m. Marianne Olsd., Gunnesdal. (Se 159).
Joakim Julius f. 3. september 1880 g. m. Magna Jensd,. Myrland. (Se 98).
Radmann Nikolai Aschenberg f. 28. sept. 1884 g. m. Ragna Pedersd., Reinstad. (Se 97).
Ane Emelie Amanda f. 10. mai 1892 g. m. Nikolai Jensen, Myrland. (Se 46).

Nr. 97.
Radmann Nikolai Aschenberg f. 2. september 1884 (frå 96) g. 20. september 1911 m. Ragna Helmine Amanda Pedersd., Reinstad f. 1886. (Frå 147).
BARN:
Hans f. 27. juli 1912 g. m. Judith Jensd. (Frå 102). Deres barn: Eskil g. m. Anny Paulsen (datter til Kåre Paulsen, under 180), Randi.
Kaia g. m. Bjarne Johansen, Laukvik.
Margit g. m. Johan Kristoffersen, Beiarn.

Nr. 98.
Joakim Julius Hansen f. 3. september 1880 25. juli 1879 d. 23. juli 1965. (Frå 94 b. 96). g. 23. juli 1913 m. Magna Marie Jensd., Myrland f. 21. mars 1893. (Frå 46).
BARN:
Ove f. 25. juli 1914, ugift, d. 16. august 1946, forulykket.
Milly f. 15. mars 1916 g. m. Ingvald Reinstad f. 31. desember 1905. (Se 99).
Hans f. 27. januar 1918, ugift.
Olaug f. 9. des. 1919 g. m. Arnold Eriksen, Hunstad. (Frå 696).
Emil Dag f. 12. januar 1929 g. m. Harriet Smith Pettersen frå Korgen.

Nr. 99.
Ingvald Reinstad f. 31. desember 1905 (Frå 105) g. m. Milly Hansen f. 15. mars 1916 (Frå 98).
BARN:
Jorunn og Oddny (tvillinger).

Nr. 100.
Jens A. Hansen f. 1833 29. mars 1835 d. 12. mars 1916. (Frå 94 b.) g. m. Pernille Bergithe Nielsd. f. 8. juni 1839 d. 25. april 1925. (Frå 44).
BARN:
Jakobine Marie f. 1862 g. m. Tobias Bendiksen, Reinstad. (Se nr. 113).
Jehelmine f. 1863.
Gerharmine Dorthea f. 16. juni 1864 g. m. Hans E. Hansen, Skommesvik. (Se 549).
Hans Andreas f. 1868. Omkom på havet 1868. (Se bind I side 246.)
Nilsine Margrethe f. 1870 g. m. Mathias Eriksen, Lom. (Se 101).
Julius Andr. Bernhard f. 1872 g. m. Emma Amanda Årstad, Haugen. (Se nr. 102).
Oluf f. 1875 d. 1890.
Johan Peder Dorius f. 9. juni 1878. (ukjent).
Hagbart Radmann f. 9. juni 1878, ugift d. 1893.
Inga Dorthe f. 8. januar 1881. (ukjent).
Petra Dorthea f. 1878 d. 1883.

Nr. 101.
* Mathias Erik Eriksen Grønlund frå Grønlund i Lom f. 26. juli 1866 d. 23. august 1958 g. 5. oktober 1898 m. Nilsine Margrethe Jensd., Reinstad f. 11. mai 1870 d. 4. juli 1956. (Frå nr. 100).
BARN:
Marie Eline f. 26. juni 1899 d. ung.
Henny Therese Johanne f. 29. juni 1902 d. s. barn.
* Mathias Eriksen hadde med Elisabeth Pedersd., Voktor f. 1868. (Frå 875) barnet Peder Kristian Grønlund f. 13. juni 1897 g. m. Carlotte Eilertsen. (Se 876).

Nr. 102.
Julius Bernhard Jensen, Reinstad f. 29. mars 1872. d. 14. feb. 1952 (Frå 100). g. 24. sept. 1896 m. Emma Amanda Johansd., Haugen f. 22. aug. 1876 d. 9. jan. 1958. (Frå 1679 b.).
BARN:
Olaf Carl f. 13. mars 1898, ugift.
Dagny Josefa f. 3. januar 1904 g. m. Albert Hansen, Reinstad. (Frå 108).
Astrid Oliva f. 17. september 1906 var gift i Harstad.
Jermund Berger Olai f. 15. oktober 1909, ugift.
Edmund f. 22. juli 1912 g. m. Mina Iversd. (Frå 150).
Judith f. 15. mai 1917 g. m. Hans Myrslett. (Frå 97). Deres barn: Eskil g. m. Anny Paulsen (datter til Kåre Paulsen, under 180), Randi.

Nr. 103.
Nils Andreas Pedersen f. 18. september 1839 d. 11. mai 1902 1903 av tyfus. (Frå 131). g. m. Inger Jensine Marie Hansd. f. 20. september 1848 d. 1893. (Frå 94 b.)
BARN:
Johanna Pernille.
Johanna Pernille f. 1870 g. m. Peder O. Bendiksen, Reinstad. (Se 116).
Ole Bernhard f. 1873 g. m. Nora Johansd., Grasnes. (Se 105).
* Anders Jørgen f. 15. juni 1876, omkom.
Hagbart Andreas Julius f. 27. juli 1878 g. m. Elise Eilertsd., Dale. (Se 593).
* Iver Jentoft f. 28. mars 1881, ugift, omkom på havet 1901.
Lovise Marie Jensine f. 23. juni 1883 g. m. Hans Olsen, Bjørnrå. (Se 139).
Julie Pernille f. 15. sept. 1885 g. m. Johan Johansen, Grasnes. (Se 109).
Nikolai Ingvald f. 21. juni 1887 g. m. Eline Olsd., Mehus. (Se 104).
Petra Amanda f. 1890 d. s. barn.
* Anders og Iver omkom på samme dag i 13. september 1901. (Se bind I side 247).
* Anders hadde visstnok et barn: Inger med ei Marie. (Se nr. 106).

Nr. 104.
Nikolai Ingv. Nilsen, Reinstad f. 1887. (Frå 103). g. 8. nov. 1911 m. Elene Dorthea Olsd., Mehus f. 30. april 1890 på Gunnesdal. (Frå 178).
BARN:
Solveig f. 21. september 1909 g. m. Emil Johansen, Gunnesdal f. 17. mars 1905. (Frå 115). Sønn Barn: Johan Jørgen Johansen, Borkenes, f. 3. juni 1932. Nikolai Eilif f. 18. juni 1934 (1934?) g. m. Asbjørg Frisvold frå Romsdal.
Nils Gunnesdal f. 20. juli 1914 g. m. Margit Hokland. (Se 165 b).
Johannes Nilsen g. m. Oddny frå Hadsel, bustad Borkenes.

Nr. 105.
Ole Bernhard Nilsen f. 19. mars 1873 d. 19. mars 1931. (Frå 103). g. 12. sept. 1895 m. Nora Margrethe Johansd., Myrland f. 18. feb. 1870 d. 28. mai 1944. (Frå 107).
BARN:
Inger Marie f. 1895 d. s. barn.
Alfhilde Johanne Jensine f. 26. aug. 1899 g. m. Lokkert Lunde, Myrland. (Se 105 b).
Ingvald Anders Johan f. 31. des. 1905 g. m. Milly Reinstad. (Frå 98).

Nr. 105 b.
Lokkert Mohn Lunde f. 24. november 1901 på Myrland, d. 18. juni 1976. (Frå 50). g. m. Alfhilde Johanna Jensine Olsd. f. 26. aug. 1899, d. 11. mai 1979. (Frå 105).
BARN:
Odd Normann f. 12. september 1920 d. 1970 g. m. Gudrun Jakobsen frå Vesterålen d. 1965.
Lilly Marie Johanna f. 24. desember 1923 g. m. Nils Vikholt, Grøtavær.
Ingny f. 11. oktober 1932 g. m. Otto Reinstad (Frå 126).
Leo Arne f. 6. juni 1935 g. m. Aud Skotnes, Harstad.

Nr. 106.
* Anders Jørgen Nilsen f. 15. juni 1876. Omkom 1901. (Frå 103). hadde en pike med Marie Hansd. f. 1872. (Se under 145).
Barnet Inger Nilsine f. 20. mars 1898 g. m. Jakob M. Holand.
* g. m. Hermanda frå Andøya. Ingen barn.

Nr. 107.
Johan Kristian Nilsen f. 28. juni 1841 på Myrland d. 10. april 1918. (Frå nr. 44). g. m. Anna Bergitte Hansd. f. 17. august 1842 d. 5. januar 1935. (Frå 1409).
BARN:
Hanna Marie f. 1858 d. ?
Nora Margrethe f. 18. februar 1870 g. m. Ole B. Nilsen, Reinstad. (Se nr. 105).
Emine f. 1871 d. 1881.
Ole Mathias f. 1872 g. m. Mathea Mathiasd., Gapøy. (Se 87 b).
* Hansine Amalie f. 12.mars 1874 g. m. enkemann Hans Chr. Pedersen f. i Vardø. (Se nr. 108).
Petra Dorthea f. 1875 g. i Straumen g. m. Andreas S. Pedersen. (Frå 875).
Kornelia Mathilde Bernhardine f. 27. april 1877 g. m. Ernst Olsen, Tofta.
Johan Albert Mathias f. 24/9 1878 g. m. Julie Nilsd., Reinstad. (Se 109).
Anton Guldberg f. 6. mai 1880 g. m. Inga Jentoftsd., Røkenes. (119).
Ovedia Dorthea f. 6. mai 1880 d. 1956 g. m. Johannes Skogvoll og budde på Andenes.
Emil Dorius Gresnes f. 20. august 1882, ugift, d. på Aldersh. Borkenes.
* Hansine Amalie f. 1874 hadde barnet Helga g. m. Ragnar Bendiksen. (Se under 113).

Nr. 108.
* Hans Chr. Pedersen f. 28. august 1867 1866 i Vardø d. 23. mars 1942. (Frå 109 b) g. m. Johanne Marie Jensd. f. 1866 frå Vesterålen d. 1897.
BARN:
Jentoft Olai Meyer f. 11. januar 1889. Oppfostra på Hokland. U.S.A. (Se 752).
Petra Marie f. 20. mars 1890 g. i USA.
Iver Anton Pauli f. 8. mai 1892, USA. Oppfostra på Garles. (Se 662 a).
Inga Olive Ottine f. 4. oktober 1894 g. m. Abelsen frå Lundenes.
* Oppattgift 27. august 1902 m. Hansine Amalie Johansd., Grasnes f. 1874 d. 1933. (Frå nr. 107).
Johan Nikolai f. 16. mars 1902 d.s. barn.
Anna Jakobine f. 5. juni 1903 d. 18. september 1947 g. i Narvik m. Sigvart Sørensen f. 23. juni 1905 d. 1946.
Dagny Konstanse Helmine f. 18 8. mars 1905 g. Reitan og bur i Trondheim.
Albert Johan Nikolai f. 7. januar 1907 g. m. Dagny Hansen, Reinstad. (Frå 102).
Emil Dorius f. 13. mai 1909 d. 3. november 1971 g. m. Leikny Johansd., Myrland. (Se 108 b).
Antona Josefa f. 23 ?. april 1911 d. 19. jan 1948 1946 g. på Andenes 17. des. 1933 m. Bjarne Alsos.
Ovidia Johanne f. 22. oktober 1914 g. m. Levi Johansen, Borkenes f. 10. juli 1917 i Moskenes, Lofoten.
Mimmi Elida Marie f. 1. oktober 1916 1917 g. i Narvik m. Sverre Olsen f. 13. august 1913.
Johan f. 1919 g. budde i Trondheim, d. 1970.

Nr. 108 b.
Emil Dorius Hansen f. 13. mai 1909 d. 3. november 1971 (Frå 108) g. m. Leikny Johansd. f. 20. juli 1904, Myrland. (Frå nr 54).
BARN:
Hallstein
Jarly

Nr. 109.
Johan Albert Math. Johansen, Grasnes f. 1878 d. 1960. (Frå 107). g. 28. september 1905 m. Julie Pernille Nilsd. f. 1885 på Reinstad d. 1964. (Frå 103).
BARN:
Viktor Berg f. 4. juni 1905 g. m. Hildur Myrland f. 8. juni 1910. (Frå 47).
Hjørdis Oliva f. 25. oktober 1910 g. m. Arthur Johansen, Myrland. (Frå 54).
Johan Arnt f. 22. juli 1919 g. m. Norunn Rasmussen og bur på Andenes.
Nils Gressnes f. 1912 g. m. Olga Johansen, Myrland. (Frå 54).
Olaug f. 1928, ugift).

Nr. 109 b.
Peder Hansen f. 1839 i Kvæfjord, seinere Vardø. Mor: Karen Eliasd., Utstrand. Peder g. m. Marit Arnesd. f. 1825 i Oppdal prestegjeld.
BARN:
Kristianne Marie f. 1863 i Tranøy g. m. Johan Appelgren, Sverige. (Se 110).
Hans Christian f. 1866 i Vardø g. m. Hansine Johansd., Grasnes. (Se 108)

Nr. 110.
Johan Oskar Appelgren f. 1852 i Sverige. g. m. Christiane Marie Pedersd. f. 1863 i Tanøy (Tranøy). (Frå 109 b).
BARN:
Marie Petrine Margrete f. 11. januar 1882.
Joakime Hansine f. 28. september 1884.
Augustinus Martin f. 21. juni 1887.
Familien flyttet til Steigen.

Nr. 111.
Bendix Martinus Tollefsen f. 24. juni 1827 på Bjørnrå. (Frå 129). g. 26. september 1851 m. Rakel Bendikte Nilsd., Kinn f. 1830 d. 1903. (Frå nr. 3).
BARN:
Tobias Nikolai f. 3. mai 1855 g. m. Jakobine Jensd., Reinstad. (Se 113).
Nils Martin f. 11. mars 1857 g. 1889 m. Jonette Ediasd. f. 1869 på Roksøy. (Se 114).
Johan Martin f. 27. februar 1858 g. m. Johanna Lauritsd., Bjørnrå. (Se 115).
Margrethe Pernille f. 1861 g. m. Erik Eriksen, Roksøy. (Se 136).
Peder Olai f. 1862 g. m. Johanna Nilsd., Reinstad. (Se 116).
Petter Severin f. 22. desember 1865 g. m. Jakobine Jakobsd., Røkenes. (Se 201).
Andreas Reobert f. 1. juli 1869 g. m. Ingeborg Bendikte Heiberg Norman. (Se 673).
Fredrik Andreas f. 1872 g. m. Emelie Pedersd., Myrland. (Se 117).
Magnus Dehard f. 1873 g. m. Lovise Lorentsd., Myrland. (Se 52).

Nr. 112 utgår.

Nr. 113.
Tobias Nikolai Bendiksen f. 3. mai 1855 d. 20. februar 1898 av tyfus. (Frå 111). g. 1884 m. Jakobine Marie Jensd. f. 10. oktober 1862. (Frå 100).
BARN:
Ragna Bendikte d. 15. oktober 1888.
Radmann f. 1889 d. s. barn.
Ragna f. 1891 d. s. barn.
Hanna Andrea f. 7. april 1892 g. m. Marinius Johansen, Finnseter. (Se nr. 33 b.).
Hardine Amanda f. 10. mai 1893.
Augusta Povline Idora f. 7. juli 1883 g. m. Ludvig Stavem, Hognfjord.
Johan Radmann f. 1885 d. s. barn.
Ragnar Halfdan f. 1895 g. m. Helga Pedersd., Andenes. (Se 107).
Trine Jakobine f. 19. januar 1898 g. m. Hans Andreassen, Gapøy. (Se 91 b).
Oluf Ivar f. 29. april 1903 g. m. Amanda frå Røkenes (Frå 119).

Nr. 114.
Nils Martin Bendiksen f. 11. mars 1857. (Frå 111). g. m. *) Jonette Eliasd., Roksøy f. 1869.
BARN:
Emil Christian f. 1889 i Kvæfjord.
Magna Helmine f. 15. september 1891 i Kvæfjord.
Ragnhild Julie, Petra, Jenny, Olaf, Anna, Sverre. Alle født i Roksøy.

*) Ei søster g. m. Peder Helgesen, Reinstad (Se 147).

Nr. 115.
Johan Martin Bendiksen f. 27. februar 1859. (Frå 111). g. 1886 m. *Johanna Lauritsd., Bjørnrå f. 1863 i Hognfjord. (Frå 144).
BARN:
Marie Margrethe f. 29. april 1886 g. m. Reinholt Olsen, Røkenes. (Se 187).
Bendiks Reobert f. 18. mai 1888, USA, Bellingham. Levde enda i 1971. Gikk under navnet «Stor- Bendiks».
Magna Dorthea f. 8. februar 1890 g. og budde i nUSA.
Hermann Olai Julius f. 24. juni 1895 g. m. Peggy Nikolaisd., Bjørnrå. (Se 142 b).
Iver Jentoft f. 5. februar 1897 g. m. Johanna Hansd., Gåre. (Se 1064).
Emil Gjæver f. 17. mars 1905 g. m.  Solveig Nikolaisd. (Se 104).
Laurits Dorius f. 27. august 1900 på Bjørnrå, ugift. Var i USA.
Tobias Nikolai f. 11. januar 1903 g. m. Jenny frå Lødingen. Bustad Reinstad.
Magnus Johansen f. ca. 1905 g. m. Elvida Hansd. (Se 55 c.)
*) Johanna hadde før hun blei gift, barnet Ellen Johanna f. 1883, med Esten Bersvendsen Utstrand (Se 1557).  Johanna oppattgift m. enkemann Andor Mehus. (Se 171).

[Bygdeboknemnda, rettingsark som fulgte med hver bok: Emil Gjæver f. 17. mars 1905. ]

Nr. 116.
Peder Olai Bendiksen f. 10. februar 1863, omkom. (Frå 111). g. 1892 m. Johanne Pernille Nilsd. f. 14. april 1871 d. 20. desember 1904 1903. (Frå 103).
BARN:
Inger Pauline f. 1892 d. s. barn.
Inger Pauline f. 1895 d. s. barn.
Rakel Bendikte f. 7. november 1897, ugift. D. 15. juni 1973 på Aldersheimen.
Nils Julin f. 10. mars 1900 g. m. Odine Bernhofsd., Gunnesdal (Frå 191). USA.
Ingrid Andora f. 7. mars 1902 g. m. Hilmar Eriksen, Indre Aspenes. (Frå 531).

Nr. 117.
Fredrik Andreas Bendiksen f. 9. januar 1872. (Frå 111). g. 25. juli 1895 m. Emilie Marie Pedersd., Røkenes f. 8. juli 1875. (Frå 209).
BARN:
Jette Agnethe Dorthea f. 14. oktober 1895 g. m. Herman Hansen, Bjørnrå. Ekteskapet barnløst. (Frå 148).
Borghild Regine f. 26. august 1897 g. m. Arthur Tennvassås. (Se 1017 b).
Constanse Jakobine f. 11. mars 1900 g. m. Anker Mathiassen, Reinstad. (Se nr. 124).
Petry Bergithe f. 8. mai 1902 d. 1971 g. m. Hans Nikolaisen, Bjørnrå. (Se 142).
Elfrida Josefa f. 9. september 1904, ugift. d. 13. mai 1979.
Peggy Petrine f. 30. juni 1906 g. m. Arthur Scheledrup.
Adeleide Ovidia f. 30. juni 1908 oktober 1907 g. m. Ottar Killi, Storvassbotn, f. 1903.
Solveig f. 18. november 1910 g. m. Roald Johansen i Torsken f. 1904.
Bjarne f. 8. august 1912 d. 1970 g. m. Signy Skog f. 29. september 1916.
Johan f. 11. januar 1914 g. og bur i Halsa, Glomfjord.
Ole Bernhard f. 7. september 1916 g. og bur i Harstad.

Nr. 118.
Peder Henrik Edv. Ingebrigtsen f. 8. mars 1848 i Indre Kvarøy i Lurøy g. 24. september 1880 m. Karoline Olsd. f. 27. mai 1861 på Vevelstad. (Frå 679).
BARN:
Ingvald Dahl f. 21. mars 1880 på Vebostad, ugift d. på Aldersh., Borkenes.
Hartvig Meyer f. 8. juni 1882, USA.
* Olufine Nilsine Johanna f. 26. september 1885 g. m. Anton Johansen. (Se nr. 119).
Iver Christian Andreas f. 18. mars 1886 d. 1969 g. m. Trine Mikalsen, Gapøy. USA. (Frå 81).
Oluf Peder Kaurin f. 1900 d. s. barn.
* Hadde med Forn frå Trondheim barnet Sverre Forn. (Se under 1289 a.)

Nr. 119.
Anton Guldberg Johansen f. 6. mai 1880 d. i USA. (Frå 107). g. 28. august m. Inga Jentoftsd., Røkenes f. 12. april 1884 d. 1910. (Frå 189).
BARN:
Gjæver Angenius f. 21. mai 1904. USA.
Amanda f. 1906. USA. g. m. Oluf Ivar (Frå 113).

* Oppattgift 1. september 1912 m. Olufine Johanne Pedersd. (Frå 118). Anton var 2 ganger i USA. Tok med seg barna frå første ekteskap.
BARN:
Gunvor f. 29. august 1911 g. m. Otto Tømmerås. (Se 120).
Ella f. 7. september 1917 g. m. Gunvald Larsen og  bur på Andenes.
Ingolf f. 6. april 1913 g. m. Dagmar og bur på Liland.

Nr. 120.
Otto Emil Rikard Tømmerås f. 11. august 1906 på Forøyseter. (Frå 398). g. m. Gunvor Johansen, Reinstad. (Frå 119).
BARN:
Ranveig g. m. Johan Røkenes (Frå 187), bustad Borkenes.
Anfinn f. 1930 g. m. ei Karlotte Synnøve Karlsen frå Forfjord.

Nr. 121.
*) Johan  John Andersen f. 7. juli 1794 i Gåre d. 1876 på Mehus. (Frå 1068). g. 22. juli 1822 m. Elisabeth Margrethe Nilsd., Vik f. 1797 d. 22. oktober 1843. (Frå 942).
BARN:
Anders Jørgen f. 1823 på Gåre g. m. Dorthea Nilsd., Kinn. (Se 122).
Nikoline Birgitte f. 14//4 1825 g. m. Casper Jakobsen, Mehus. (Se 173).
Bendiks Christian f. 3. oktober 1828 1928. Blei lærer og kirkesanger i Lenvik, seinere også ordfører.
Margrethe Elisabeth f. 26. mars 1831 d. 25. april 1912 g. m. Hartvig Andreas Marthinussen Jensen f. 9. juni 1829 1828 i Skår. (Frå 640 b 639 c.). Kan ikke finne barn i ekteskapet.
Maren Lorentze f. 5. mai 1833 g. første gang m. Peter Andersen, Finnseter. (Se nr. 30). G. andre gang m. John Størkersen, Hundstad.
Ane Normann f. 21. mars 1836 g. m. Johan Johnsen, Toppen Nordrå. (Se 1261).
Niels Johan f. 13. mai 1840 g. m. Pernille Johansd., Flesnes. (Se 1050).
*) Avla ed til konstitusjonen 1826.

Nr. 122.
Anders Jørgen Johnsen f. 1823 på Gåre d. 4/5 1866, spedalsk. (Frå 121). g. 31. desember 1848 m. Dorthea Karoline Nilsd., Kinn f. 1828. (Frå nr. 3).
BARN:
Emilie Mariane f. 10. september 1849 g. m. Bendiks Nilsen, Hokland. (Se 752).
Nils Mathias f. 14. februar 1851 g. m. Dorthea Jakobsd., Kinn. (Se 53).
Mathias Dehard f. 7. april 1855 g. m. Jakobine Eriksd., Reinstad. (Se 123).
Magnus f. 10. mars 1857 d. s. barn.
Johan Andreas f. 22. oktober 1852 g. m. Indianne Nilsd., Røkenes. (Se 182 Mehus).

Nr. 123.
Mathias Dehard Andersen f. 7. april 1855 d. 5. desember 1924 (frå 122) g. 1885 m. Jakobine Taraldine Eriksd., Bjørnrå f. 14. februar 1865 d. 1938. (Frå 132).
BARN:
Anders Jørgen f. 15. mars 1886 d. s. barn 1887.
Anders Jørgen f. 8. april 1888 d. s. barn.
Anker Julius f. 11. januar 1891 g. m. Konstanse Fredriksd., Reinstad. (Se 124).
Dehard Martin f. 6. februar 1895 g. m. Valborg Myrland (Se 125).
Erling Chr. Dahl f. 28. september 1897  g. m. Vally Myrland. (Se 126).
Dorthea Constanse f. 2. desember 1899 g. m. Emil Jensen, Myrland. (Se 127 b Frå 46).
Hasly Dorthea Oline f. 9. september 1906 g. m. Eugen Gunnesdahl. (Se 127).

(Bilde: Mathias Andersen Reinstad og hustru Jakobine.)

Nr. 124.
Anker Julius Mathiassen f. 11. januar 1891 d. 5. oktober 1968. (Frå 123). g. m. Konstanse Fredriksd., Reinstad f. 11. mars 1900. (Frå 117).
BARN:
Fredrik Solheim g. og bur i Harstad.
Jakobine g. i Haugesund.
Elbjørg g. i Askøy.
Jette, Gerd, Aina alle gift i Harstad.
Arvid f. 1930, død 1942.

Nr. 125.
Dehard Martin Mathiassen f. 6. februar 1895 d. ved ulykke. (Frå 123). g. m. Valborg Ottosd., Myrland f. 12. juli 1904. (Frå 47).
BARN:
Amanda Oliva g. m. lærer Tingstad.
Janne g. og bur i Mo i Rana.

Nr. 126.
Erling Chr. Dahl f. 28. september 1897, d. 23. januar 1980. (Frå 123). g. m. Vally Ottosd., Myrland f. 15. mars 1908. (Frå 47).
BARN:
Otto g. m. Ingny Lunde (Frå 105 b).
Jarly Hansen.
Kjell Reinstad g. m. Elsa Skoglund.
Jorunn g. m. Øyvind Grasnes.
Per, ugift.

Nr. 127.
Eugen Magnus Ingemann Johansen, Gunnesdal f. 22. januar 1894. (Frå nr. 88), død. g. m. Hasly Dorthea Oline Mathiasd., Reinstad f. 9. september 1906. (Frå 123).
BARN:
Magne g. m. Marie Røkenes.
Jakobine g. og bur i Ålesund.

Nr. 127 b.
Emil Meyer Jensen f. 4 mai 1886 på Myrland d. 1925. (Frå 46). g. m. Dorthea Constanse Andersen, Reinstad f. 2. desember 1899. (Frå 123).
BARN:
Johan f. ca 1920.

Nr. 128 b.
Hans Søreng f. 12. juli 1903. (Frå 159). g. m. Trine Røkenes f. 20. sept. 1903 d. 13. februar 1962. (Frå 201).
BARN:
Petter Jakob g. m. Gerd Mikalsen frå Røst.
Rolf Hjalmar g. m. Julie Berg, Grasnes.

En Peder Willumsen hadde jord på Myrland i 1838.

Bjørnrå   (slekt nr 128-154)

Torlef Olsen f. 1747 g. m. Guri Pedersd. f. 1758.
BARN:
Guri f. 1782
Dothea f. 1785.
Ane Dorthea f. 1789.
Karen Margrethe f. 1792
Petternella f. 1799.

Gårdbrukerenke og husmor Bereth Johannesd. f. 1743.
Hennes barn:
Roland Pedersen f. 1771, ugift.
Johannes Pedersen f. 1774, ugift 1801.
Niels f. 1789
Abelona f. 1784.

Anders Nilsen enkemann 86 år. Arbeider med gårdsbruket.

En Nils Andersen hadde jord på Myrland ca 1838.

Nr. 1, Bjørnrå.
Jens Andersen f. 1795 d. 1857 g. m. Ane Margr. Michelsd.
BARN:
Johan f. 1827.
Anne Margrethe f. 1845 g. m. Hans E. Brinch. (Se 548).

Nr. 128.
* Bendiks Christian Nilsen f. 13. mars 1851 d. 1929. (Frå 44). g. m. Anna Karoline Olsd. f. 9. juni 1849 d. 6. august 1890. (Frå 35).
BARN:
Mathilde Amalie f. 1876 d. s. barn.
Bendikte f. 25. mars 1878, ugift.
Josefine Amanda f. 1. mai 1879 g. m. Hans Eilertsen, Gunnesdal. (Se 166).
Bendikte Assora f. 5. mai 1881 (ukjent) d. s. barn.
Oluf Alfred f. 1880 d. s. barn.
Ole Akkim Gjæver f. 1883 d. s. barn.
Alfred Nikolai f. 10. juni 1884 på Finnsæter g. m. Julie Jensd., Myrland. (Se 48).
Anna Dorthea Fredrikke f. 1887 d. s. barn.
Ivar Jentoft Dorius f. 1885 d. s. barn.
Petra Dorthea f. 11. mars 1888, ukjent d. s. barn.
Ivar Trinius f. 5. august 1890 g. m. Bendikte Hansd., Bjørnrå. (Se 150).
Anna Karoline f. 6. august 1891, ukjent. 5. august 1890 (tvilling), d. ung. Fostra opp hos sin onkel Lorentz Nilsen.

* Oppattgift 19. desember 1892 m. Gyda Olsd. f. 1854 i Rusten, Vågan ??. Gyda Olsd. hadde med seg 2 barn da hun kom nordover:
Ola g. og bur i Narvik og Inga Marie f. 24. mai 1891 g. m. Egil Pedersen f. 1886, Reinstad. (Se Frå 147).
BARN:
Anton Stoltz f. 3. mai 1893, ugift, omkom på Svendsgrunnen.
Bendikte Gerhardine f. 16. mai 1896 g. og bur i Narvik.

Nr. 129.
* Torlev Johnsen f. 1786 på Mehus. Far John Torlefsen f. 1760, omkom på havet 24. desember 1821 budde da på Bjørnrå. g. m. Berit M. Olsd., Bjørnrå (Frå Mehus i 1801).
BARN:
Birgitte Kristine f. 1815 d. 1821.
Jon (Jo) f. . mai 1816 på Mehus g. m. Ingeborg Amundsd., Myrland. (Se 130).
Anne Margrete f. 12. juni 1820 g. første gang m. Hans Aslaksen, Skår. (Se 335). Gift 2. gang m. Mads Gabrielsen, Straumen. (Se 458).
Ole Kristian f. 19. september 1824, ukjent.
* Oppattgift 17. september 1826 m. Johanna Margr. Nilsd. f. 11. april 1806 på Lyså. Far: Nils Andersen.
Johanna Margr. Nilsd. blei oppattgift m. Peder Olsen, Bjørnrå. (Se 131).
BARN:
Bendiks Martinus Torlevsen f. 24. juni 1827 g. m. Rakel Nilsd., Kinn. (Se 111, Reinstad).
Beret Margrethe f. 1829 d. s. barn.
Bergitte Marie f. 1830 g. m. Johan Hansen, Hokland. (Frå 751).
Ingeborg Anna f. 8. juli 1831, ugift, d. 1852 på Reinstad.

Torlev Johnsen avla ed til konstitusjonen 1822.

Nr. 130.
* Jon (Jo) Torlevsen f. 7. mai 1816 på Mehus d. 27. oktober 1877. (Frå 129). g. 4. oktober 1844 m. Ingeborg Anna Amundsd., Myrland f. 1822 d. 7. april 1845. (Frå 34).
BARN:
Taraline Christine f. 8. mars 1845 på Myrland g. m. Johannes Joannesen, Bjørnrå. (Se 140).

Oppattgift 28. september 1846 m. enke * Marit Larsd., Vollstad i Trondenes f. 1804. Ekteskapet barnløst.
*) Marit Larsd. hadde i første ekteskap:
Erik Martinus Jensen Christiansen f. 1827 g. m. Dorthea Nilsd., Bjørnrå. Dessuten 2 døtre. (Se nr. 132).
(Jo) gift for 3. gang 1874 m. Ellen Dorthea Martinusd. f. 2. okt. 1825 på Øynes d. 1910. (Frå 613). Ingen barn i ekteskapet.

Nr. 131.
Peder Olsen f. 25. mars 1812 i Gambogen. (Frå 308). g. 1834 m. enke * Johanna Marg. Nielsd. f. 11. april 1806 på Lyså. Far: Nils Andersen, Bjørnrå.
BARN:
Dorthea Lorense f. 10. juni 1843 d. s. barn.
Torlev Olai f. 13. februar 1835 d. 1844.
Anna Johanna f. 8. august 1837 d. s. barn.
Nils Andreas f. 18. september 1839 g. m. Inger Hansd., Reinstad. (Se 103).
Peder Andreas 1841 d. s. barn.
Pernille Jonette f. 28. mars 1844.
Olena Dorthea f. 25. februar 1847 g. m. Eilert Olse, Utstrand. (Se 1503, Dale).
Dorthea Lorense d. s. barn.
* Johanna var først g. m. Torlef Johnsen, Bjørnrå. (Se 129).

Nr. 132.
Erik Martinus  Christiansen f. 1827 på Voldstad d. 5. november 1866. f. 9. jan. 1828 på Myrland, d. 15. nov 1866, druknet. (Far: Christian Eriksen f. 1804. Mor: Marit Larsd. frå Voldstad f. 1804). (Se 1301). g. m. *Dorthea Bendikte Nilsd., Bjørnrå f. 1828 d. 1907 oktober 1906. (Frå 44).
BARN:
Mina Lorentze f. 25. august 1854 g. m. Hans P. Hansen, Reinstad. (Se 96).
Nils Christian f. 3. mars 1856 g. m. Jakobine Edvardsd., Hognfjord. (Se 133).
Mathias Jentoft f. 6. september 1857 g. m. Margr. Larsd., Finnseter. Budde på Å på Andøya. (Frå 22).
Dehard Martin f. 3. jan. 1860 g. m. Johanna Helgesd., Bjørnrå. (Se 135).
Johan f. 1863 d. ung.
Amalie Kristine f. 28. november 1861 g. m. Hans Helgesen, Bjørnrå. (Se 148).
Jakobine f. 14. februar 1865 g. m. Mathias Andersen, Reinstad. (Se 123).
Erik Martinus f. 21. okt. 1866 g. på Roksøy m. Margrethe Bendiksd. (Se 136).

 [Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Der skal stå: «Erik Martinus Christiansen f. 9. jan. 1828 på Myrland. (Far Christian Eriksen f. 1804. Mor Marit Larsd. frå Voldstad f. 1804). * g. m. Dorthea Nilsd. d. 1906. ]

Nr. 132 b.
* Dortea blei som enke g. m. Ole Bertelsen  f. 1835 i Offersdal, Hjemtland d. 1911.
BARN:
Oluf Alfred Olsen f. 22. juli 1871 g. m. Dorthea Larsd., Finnseter. (Se 137).
Hans Peder Olsen f. 30. juni 1873 g. m. Lovise Nilsd., Reinstad. (Se 139).
Amanda Dorthea f. 25. mai 1878 g. m. Peder Enoksen, Mehus. (179).
Alfred Martin f. 31. mai 1876, ugift, omkom på Finnmarkstur 8. mai 1910. Gikk ut med Segelskøyta.

Nr. 133.
Nils Kristian Eriksen f. 3. mars 1856 d. 6. november 1923. (Frå 132). g. 27. april 1877 m. Jakobine Marie Edvardsd. f. 1856 i Hognfjord.
BARN:
Lorents Nikolai f. 5. juli 1878 g. 1902 m. Josefine Johannesd., Bjørnrå. (Se 134).
Emma Lovise f. 22. februar 1880 g. m. Ingbert Pedersen f. 1871. USA.
Emil Jentoft f. 30. april 1882. d. 1963, USA.
Oskar Gjæver f. 24. august 1884. USA.
Lauritz Martin f. 20. april 1887 g. 1911 m. Anna. Til USA. Deres barn: Normand, Gordon og Laura.
Olufine Dorthea f. 15. juni 1890. USA.
Ellen Marie f. 27. februar 1892, jordmor på Andenes, g. m. Bjarne Mikal Benjaminsen f. 10. juli 1901.
Gerhardine Oline f. 16. februar 1893 d. s. barn.
Guldberg Ebeltoft f. 31. mai 1897 g. m. Ragnhild Jakobsd., Bjørnrå. (Se 152b).

Nr. 134.
Lorentz Nikolai Nilsen f. 5. juli 1878. (Frå 133). Tok opphold på Stamnes. g. 17. juni 1902 m. Josefine Ovidia Johannesd. f. 1880. (Frå 140).
BARN:
Leikny Josefa f. 13. oktober 1905 f. på Bjørnrå, ukjent.
Nils Jakob f. 7. aug. 1903 på Bjørnrå. Er skipper og bor på Stamnes.

Nr. 135.
Dehard Martin Eriksen f. 3. januar 1860 g. 1886, omkom under fiske i Andfjorden 1894. (Frå 132). g. 1886 m. *Johanna Amalie Helgesd. f. 16. april 1866 på Reinstad. (Frå 91).
BARN:
* Dankert Julius f. 26. september 1886 g. m. Alvilde Nilsen frå Moskenes i Lofoten, d. i  Bellingham, USA 27. mars 1957.
Inga Dorthea f. 7. mai 1888 på Reinstad d. s. barn.
Erik Dahl f. 14. februar 1890, reiste til USA 1909 d. i 1961 i Bellingham.
* Dankert Eriksens sønn Rolf Arne Eriksen f. 12. juli 1910 var på besøk i Kvæfjord i mai 1971.
*) Johanna oppattgift m. Peder Olsen, Gunnesdal. (Se 158 a.).

Nr. 136.
Erik Martinus Eriksen f. 1866 d. 1940. For til Roksøy. (Frå 132). g. m. Margrethe Pernille Bendiksd. f. på Reinstad. (Frå 111).
BARN:
(f. i Kvæfjord).
Dorthea Emilie f. 8. september 1888 på Reinstad, død.
Sofie Dorthea f. 19. mars 1892 på Bjørnrå g. og bur i Øksnes.
Dehard f. 1894 var g. m. ei fra Målselv. U.S.A.  . . . . .
Lydia, ugift.
Dagny g. m. Kasper Jakobsen, Roksøy.

Nr. 137.
Oluf Alfred Olsen f. 22. juli 1871. (Frå 132 b). g. 1893 m. Dorthea Amalie Larsd., Finnseter f. 29. mars 1868. (Frå 22).
BARN:
Oline Dorthea f. 31. mai 1892 d. ugift.
Ole Dehard f. 9. juli 1894 omkom på Svensgrunnen 18. mai 19. . . .
Lars Peter f. 22. juni 1896 g. og bur på Bjørnrå. (Se 138).
Anna Jensine f. 26. april 1898 g. m. ein frå Ibestad.
Hans Peder f. 10. august 1902, bur i Ålesund.
Dagny Elida f. 14. august 1904 g. i Sigerfjord.
Margrethe Marie f. 10. oktober 1907, ukjent.
Alfred Martin f. 10. mars 1910 g. og bur på Kvalsauke.
Ole Steinbakken g. m. Anna, bur på Seljestad, Harstad.

Nr. 138.
Lars Petter Olsen f. 22. juni  1896. (Frå 137). g. m. * Trine Juliane Kristensen f. 17. januar 1897 d. 23. mars 1967 (Frå under 463).
BARN:
Klara (datter til Trine før ekteskapet)
Olaug
Dorthea
Hans
Leif, døde ung.

Nr. 139.
Hans Peder Olsen, Bjørnrå f. 1873, var i USA. (Frå 132 b). g. 12. juli 1912 m. Lovise Maria Nilsd., Reinstad f. 1883. (Frå 103).
BARN:
Osvald f. 2. juni 1913 g. m. Helfrid Endresen
Dorthea f. 13. april 1918 g. m. Kåre Paulsen, Mehus. (Frå nr 180).
Inger f. 12. mai 1924 g. m. Tormund Røkenes (Frå andre nr 190), bor på Mehus.
Asbjørn Peder f. 5. juni 1928, omkom på sjøen.
Ingolf Nikolai f. 1922.
Asbjørn Peder f. 5. juni 1928.

Nr. 140.
Strandsitter Johannes Johannessen f. 26. september 1842 i Sortland d. 27. mars 1916 g. 29. juli 1864 m. Taraline Johnsd. f. 8. mars 1845 1843 d. 21. februar 1927. (Frå 130).
BARN:
Johan Edvard Johannessen f. 1865 g. 1891 m. Kristine Knudsd., Hognfjord.
Johanna Birgithe f. 1867 g. første gang m. Ole Mathias Johannessen, Garles. (Se 652 b.). G. andre gang m. Peder Nilsen, Røkenes. (Se 209).
Marit Margrethe f. 1869 g. m. Nikolai Hansen, Mehus. (Se 141).
Ingeborg Anna Dorthea f. 30. sept. 1876 g. 1899 m. Theodor Thomassen, Strand. (Se 1192).
Theodor Jentoft f. 10. feb. 1880 g. m. Inga Olsd., Gunnesdal. (Se 143).
Josefine Ovedia f. 10. feb. 1880 g. m. Lorents Nilsen, Stamnes. (Se 134).
Elen Johanna f. 1882 d. s. barn.
Thea Elise Jakobine f. 13. september 1885 g. 1912 m. Cristen M. O. Mikalsen, Bleik f. 1883. Omkom på havet.

Nr. 141.
Nikolai Sverre Marinus Hansen f. 20. april 1872 på Mehus d. 22. februar 1949. (Frå 170). g. 8. oktober 1903 m. Marit Margrethe Johannesd., Bjørnrå f. 9. mai 1870 d. 9. mai 1949. (Frå 140).
BARN:
Peggy Oline Johanne f. 26. mars 1896 g. m. Hermann Johansen, Bjørnrå. (Se 142 b).
Magda f. 27. oktober 1912 g. m. Paul Olsen, Gunnesdal. (Frå 160).
Hans Peder Inge f. 16. april 1899 g. m. Petry Bendiksen, Reinstad. (Se 142).
Constanse Johanne f. 25. august 1901, ugift, d. ung.
Olaf Hilberg f. 29. mars 1907 g. m. Betty Berntsd., Røkenes. (Frå 190).
Deres barn: Johan Bernhard, Ninni og Odny.

Nr. 142.
Hans Peder Inge Nikolaisen f. 6. april 1899 d. august 1973 (Frå 141) g. m. Petry Bergitte Bendiksen f. 18. mai 1902 d. 3. juli 1971. (Frå 117).
BARN:
Malvin Nikolai g. m. Gunvor.
Fredrik Eldar g. m. Kirsti.
Jetmund Hermod
Konstanse g. m. Peder Kinn. (Frå 14).

Nr. 142. b.
Herman Olai Julius Johansen f. 24. juni 1895. (Frå 115). g. m. Peggy Hansen, Bjørnrå f. 26. mars 1896. (Frå 141).
BARN:
Hjørdis d. s. barn.
Nikolai Johansen f. ca. 1924 g. m. Lovise Mehus. Ingen barn. (Se 172).
Jermund g. m. Margaret og bur på Lundesnes.

Nr. 143.
Theodor Jentoft Johansen Johannessen f. 10. februar 1880 d. 16. september 1961. (Frå 149). g. 19. september 1907 m. Inga Johanne Olsd., Gunnesdal f. 12. august 1881 d. av fallsyke. (Frå 157).
BARN:
* Olaf Kornelius f. 21. mars 1908 g. 1937 m. Asbjørg Karoline Olsen, Bjarkøy f. 11. juni 1911.
Hjalmar Christian f. 16. august 1909 g. m. Charlotte Karoliussen, Gratangen f. 12. mai 1911.
Trygve Bernhard f. 5. mai 1911 g. m. Willis Malmqvist, Sverige.
Jenny f. 26. april 1915 g. m. Tollef Johan Woll Wold, Kasfjord, f. 2. mars 1910.
* Bur på farsgården.

* Theodor Johansen Johannessen oppattgift m. *Helga Konstanse Hansen, Lenvik, f. 2. juli 1894 d. 1932.
BARN:
Inga Johanne f. 9. oktober 1921 g. og budde i Sverike, død.
Hagny Julie f. 18. oktober 1923 g. m. Peder Elias Hansen og bur i Harstad.
Torleif g. og bur i Ålesund.
* Helga Hansen hadde før ekteskapet Gunhild g. m. Anton Evensen. (Se under 324). Far: Ragnar Strand.
* Theodor Johannessen g. for tredje gang m. enke Charlotte Ribesd. Hun var først g. m. Hagbart Olsen, Gunnesdal. (Se 160).

Nr. 144.
Markus Laurits Johannessen f. 9. juli 1839 i Sortland d. 8. november 1885 g. 1862 m. Mette Marie Nilsd. f. 4. april 1843 på Myrland d. 5. april 1911. (Frå 44).
BARN:
Johanna Bergitte f. 2. april 1863 i Sortland g. m. Johan Bendiksen, Reinstad. (Se 115).
Emilie f. 1866 3. mai 1867 g. m. Jakob Helgesen, Bjørnrå. (Se 151).
Ole f. 1870 22. juni 1871. Omkom på havet 5. februar 1894. (Se bind I side 246).
Johan Martin f. 18. mai 1873 1872, ugift.
Hilda Amanda f. 18. juni 1877 g. m. enkemann Nils Olsen, Lavoll. (Se 879).
Magnus Jentoft f. 5. april 1879 g. m. Marie Hansd., Sortland. (Se 145).
Emil Johan f. 12. februar 1881 d. 5. april 1881.
Emil Johan Olai Lauritsen f. 12. januar 1881 7. februar 1882. For til USA d. 26. juli 1946 g. m. Emma. Far til Reidar Vebostad kone, Olga f. 11. mars 1909 – USA. (Se også under 673).
Mette Julie f. 26. februar 1886, død. G. m. en fra Grytøy.
Laura Marie f. 26. feb. 1886 g. m. Iver Brattli, Berg – USA. (Frå 1421).
Stedatter Nilsine Klausd. f. 1. juni 1860 g. (Se 153 b).

Nr. 145.
Magnus Jentoft Lauritsen ? f. 5. april 1879 d. ca 1956. g. 6.juni 1902 m. *Marie Petrine Hansd., Sortland f. 1876 i Bergen d. 1949.
BARN:
Inger Nilsine f. 1898. (Se 106). g. m. Jakob M. Holand. Hun omkom under en brann. (Se 222).
Johan Øberg f. 12. oktober 1901 g. og bur i California. En sønn Gunnar Nygård f. 28. mai 1931.
Hilmar Aschenberg f. 9. mars 1903 g. m. Helmine Hansd., (Se 148 146).
Lydia Marie f. 7. juni 1904 g. og budde i Steigen.
Malfrid Marie f. 30. april 1906 d. 13. februar 1978 g. m. Sigvald Karlsen frå Eidsfjord. Barn: Karl, Alfred, Magnus og Rolf. Familien flytta til Borkenes der Malfrid Marie døde.
Rebekka Elise f. 18. juli 1908 g. m. Alf Botolfsen, Harstad.
Valborg f. 21. mai 1910 d. s. barn.
Laurits Martin f. 13. april 1913 g. m. Signora Nilsen f. 25. mai 1911 på Sør-Rollnes. Bur på Borkenes, har 3 barn.
* Marie Hansd. hadde før ekteskapet barnet Inger Nilsine f. 20. mars 1898 g. m. Jakob M. Holand. Far: Anders J. Nilsen, Grasnes. (Se 106). Hun omkom under en brann. (Se 222).

Nr. 146.
Hilmar Aschenberg Nygård f. 9. mars 1903 g. m. Helmine Amanda Hansd. f. 10. februar 1903. (Frå 148).
BARN:
Anne Marie f. 7. juni 1940. Familien flytta til Harstad.

Nr. 147.
Inderst Peder Dehard Helgesen f. 28. juli 1857 d. 21. feb. 1920. (Frå 93).  g. 1884 m.*) Karoline Amalie Marie Ediasd. fra Roksøy, Sortland, f. 1860 på Roksøy i Bjørnskinn d. 27. september 1907.
BARN:
Edvin Høyberg Georg f. 26. juli 1884, ugift.
Egil Kristian f. 15. juni 1886 g. m. Inga Bendiksen (Frå 128), og budde i Skjomen.
Ragna Helmine Amanda f. 2. juni 1888 g. m. Radman Hansen, Reinstad. (Se 97).
Petra Karlotte Andrea f. 19. juli 1891 g. m. Johan Einarsen, Finnseter. (Se 33).
Olga Amanda Dorthea f. 25. februar 1893.
Johan Berg f. 1895 g. m. ei russisk dame – USA.
Kirstine Emilie f. 10. april 1898 g. USA.
Maren Ludvika f. 14. august 1902, ugift. Bur i Roksøy.

*) Ei søster Jonette Ediasd. g. 1889 m. Nils Bendiksen, Reinstad. (Se 114).

Nr. 148.
Hans Peder Jentoft Helgesen f. 11. juni 1860 på Reinstad d. 17. januar 1930. (Frå 95). g. 1884 m. Amalie Kristine Eriksd., Bjørnrå f. 28. november 1861 d. 1939. (Frå 132).
BARN:
Hagen Julius Aschenberg f. 7. mai 1884, ugift d. 1923 i USA.
Elise Dorthea f. 28. mars 1886 g. m. Dankert Sandvik. (Se  612).
Emilie Amanda f. 29. april 1891 d. 1904.
Hermann Robert f. 19. juni 1893 d. 1971 g. første gang m. Jette Bendiksen. (Se 117). Ingen barn i ekteskapet. G. andre gang med Bergljot Steffensen.
Dehard f. 1894 d. s. barn.
Dorthea Alida f. 28. april 1897 g. m. Johan Høybakk, Flesnes. (Se  149).
Bendikte Gerhardine Albine f. 21. august 1899 g. m. Iver Bendiksen, Reinstad. (Se 150).
Angel Høier Elvik f. 6. april 1901 g. 1929 m. Maria Markussen, Seljestad. f. 9. april 1902. Blei skolestyrer. Bustad Skjoldehamn.
Helmine Amanda f. 10. februar 1903 g. m. Hilmar Nygård. (Se  146).

Nr. 149.
Johan Peder Bergiton Høybakk  f. 5. august 1894 på Flesnes d. desember 1965. (Frå 246). g. 21. september 1924 m. Dorthea Alida Hansd. f. 28. april 1897 d. oktober 1970. (Frå 148).
BARN:
Hans Arild Sigmund f. 1925.
Johan Ludvig Wilhelm
Reidar Olai

Nr. 150.
Ivar Trinius Bendiksen, Reinstad f. 5. august 1890. (Frå 128). g. m. Bendikte Gerhardine Hansd. f. 21. august 1899 (Frå 141).
BARN:
Harry Amandu g. m. *Signe. Bur på Reinstad.
Mina Lovise Marie g. m. Edmund Jensen. (Frå 102).
* Signe er brordatter til Eline Eide. Oppfostra hos Theodor Eide.

Nr. 151.
Jacob Helgesen f. 1. juni 1869 d. 19. september 1940. (Frå 95). g. m. Emellie Lauritsd., Bjørnrå f. 28. april ? 1867. (Frå 144).
BARN:
Lotte Oline Johanne f. 4. mars 1894 d. 13. juni 1944 g. m. enkemann Randor Naumann Pettersen, Sandsøy. (Se 152).
Ragnhild f. 20. april 1899 g. m. Gullberg Nilsen. (Se 152 b).
Ole Bernhard f. 16. september 1900 g. m. Elise Karoline frå Gibostad. De hadde et barn, Elly Johanne.
Nelborg f. 9. august 1902 g. m. Hilmar Klausen. (Se 153 a).
Emma f. 11. august 1904 g. første gang m. Olav Moen frå Fauske. Gift andre gang m. Severin Olsen, Fauske.

Nr. 152.
Randor Naumann Pettersen f. 30. sept 1869, Sandsøy g. m. Lotte Oline Johanne Jakobsd. f. 4. mars 1894 ? d. 1944. (Frå 151).
BARN:
Bjørg Oline f. 1921 g. m. Arvid Johansen.
Jakob f. 1924.
Ruth f. 1929.
Einar Kristian f. 1930.
Arne Oddmund f. 1932.
Gudrun f. 1935.

Nr. 152. b.
Gulberg Nilsen, Bjørnrå f. 30. mai 1897 d. 1952 i Lofoten. (Frå 133). g. m. Ragnhild Jakobsd. f. 20 april 1899. (Frå 151).
BARN:
Nils, Emelie, Gunvald og Asle Reiner.

Nr. 153 a.
Hilmar Klausen f. 10. aug. 1902 i Langvassdalen, d. 10. okt. 1966. (Se 404 Moelv). g. m. * Nelborg Jakobsd. f. 9. august 1902, Bjørnrå. (Frå 151).
BARN:
Edmund f. 1930.
Aud f. 1935.
Petra f. 1936.
Norunn f.  1943.
* Nellborg hadde før ekteskapet: Lully f. 4. juli 1922. (Far: Magnus Eriksen, Skommesvik.

Nr. 153 b.
Christian Mikal Johansen f. 1859?. (Frå 647). G. 1884 m. Nilsine Margrethe Klausd. f. 1. juni 1860 på Myrland. (Frå 36).
BARN:
Johan Lokkert f. 27. juli 1885 i Skår, død.
Petra Marie f. 1887 i Skår d. s. barn.
Petra Marie Josefine f. 15. juni 1889 g. m. Hans Wilhelm Hansen på Elgsnes.
Nemine Nilsine f. 25. august 1891 g. m. Gustav Pedersen, Melå. (Se 512).
Johan Martin f. 10. juni 1897 g. m. Ragnhild frå Aun. (Se 154).
Hilborg Constanse f. 20. februar 1899.

Nr. 154.
Johan Martin Christensen f. 10. juni 1894 (Frå 153 b) g. m. Ragnhild frå Aun.

Gunnesdal   (slekt nr 155-166)

Merkelig er det at det fra 1804 til 1820 så å si ikke har forekommet barnefødsler på denne gård. Bortsett fra hos Peder Olsen.
Derimot er fra 1751 til 1804 mange oppsittere på gården, dog avtar barnefødslene fra midten av 1790 årene. – Fråflytting.

Bonde og fisker Peder Jensen f. 1764 g. m. Larina Maria Larsd. f. 1771.
BARN:
Lars Andreas f. 1797.
Ingeborg Maria f. 1793.

Nr. 1. Gunnesdal.
Jens Nicolai Jensen frå Øynes g. m. Ingeborg Marie Eriksd., Myrland f. 2. september 1807. (Frå 42).
BARN:
Erich Christian f. 12. august 1836 g. m. Johanna Caroline Olsd., Vikeland. (Se 530 b).
Jens Martinus f. 1. februar 1839 på Bjørnrå.
Einar Andreas f. 22. juli 1842 og Ingeborg Margrethe d. 1856 – 17 år gammel.

Nr. 155.
Ole Olsen, Gunnesdal f. 1741 g. m. Ane Birgitte  Willumsd. f. 1741 1751. Far: Willum Willumsen. (Begge i første ekteskap).
BARN:
Ane Dothea f. 1780.
Willum f. 12. november 1783 d. 8 år gammel.
Giertrud f. 14. februar 1790 g. m. Torløv Olsen, Røkenes. (Se 184).
Peder Olsen f. 29. desember 1793 g. m. Olena Korneliusd., Molvik. (Se 156).

Nr. 156.
* Peder Olsen f. 29. desember 1793 d. 9. mars 1874. (Frå 155. Eide halve Gunnesdal). G. 5. september 1824 m. Olena Marie Corneliusd., Molvik f. 1802 d. 16. november 1857. (Se nr. 1, Molvik).
BARN:
Ingeborg Anna f. 1829 d. 1 år gammel.
Ole Kristian f. 1827 d. 1831.
Ole Kristian Pedersen f. 30. april 1831 g. m. Kristiane Nilsd., Mehus. (Se 157).
Ingeborg Anna f. 99. mai 1836 g. 1855 m. Andreas Jakobsen, Finnseter. (Se 181).
Dorthea Lorentse f. 29. mai 1843.
* Peder Olsen først gift m. Ellen Michelsd. f. 1786 d. 28. oktober 1823. Barn: Anne Bergitte Elisabeth f. 7. august 1820 g. m. Benjamin Esausen, Reinstad. (Se 161).

Enke Martha Jensd. f. 1773 d. 1838. Far: Jens Hansen, Gunnesdal. (ukjent).

Nr. 157.
Ole Kristian Pedersen f. 30. april 1831 d. 26. mars 1911. (Frå 156). g. 1860 m. Kristiane Nilsd., Mehus f. 5. oktober 1840 d. 22. juli 1891 av tyfus. (Frå 168).
BARN:
Oline Marie f. 22. september 1861 g. m. Rasmus Aagesen. (Se 162).
Bendikte f. 1863, ugift d. 1899.
Peder Nikolai Veder f. 18. feb. 1866 g. m. Johanna Helgesd., Reinstad. (Se 158 a).
Thode Aschenberg f. 1867, ugift. Sinnsjuk d. 1911.
Ellen Magdalene f. 1870 g. m. Hans Jakobsen, Myrland. (Se 55).
Olufine Kristine f. 1872 g. m. Julius Holand. (Se 221).
Mariane Ovidia f. 28. juli 1873 g. m. Hilmar  Gunnesdal. (Se 159).
Hagbart Olai f. 20. august 1875 g. m. Charlotte Ribe, Våtvoll. (Se 160).
Julianne Pernille f. 23. mars 1879 g. m. Nils Andersen, Mehus. – USA. (Frå 157 171).
Inga Johanne f. 12. august 1881 g. m. Theodor Johannessen, Bjørnrå. (Se 143).
Nils Lokkert f. 22. februar 1885 g. m. Nikoline Kristiansd., Mehus. USA. (Frå 175).

Nr. 158 a.
Peder Nikolai Veder Olsen f. 18. februar 1866. (Frå 157). g. i Frikirka, Skjoldehamn 1895 m. enke *) Johanna Amalie Helgesd., Reinstad f. 16. april 1866 d. 15. mars 1945. (Frå 95).
De hadde ei datter.
BARN:
Deharda f. 15. april 1896 g. m. Kristian Mehus. (Se 158 b).

Nr. 158 b.
Deharda Pedersd. f. 15. april 1896 på Å i Andøy (Frå 158 a) g. m. Kristian Martin Mehus f. 30. juli 1893. (Frå 174).
BARN:
Tordis Bendikte f. 29. sept. 1918 g. m. Nils Olsen, Mehus f. 6. april 1909 (Frå 160).
John f. 4. februar 1922 g. og bur på Ranheim.
Johanne Pernille f. 24. juni 1924 g. m. Johannes Elias, Martinussen f. 19. januar 1915 i Evenes.
*) Johanna Helgesd. var først g. m. Dehard Eriksen, Bjørnrå som omkom utenfor Andøya. (Frå 135).

Nr. 158 b.
Inderst Jens Andersen g. m. Ane Margrethe Jensd.
BARN:
Johan f. 1827.
Ingeborg Catharina f. 29. mars 1833 d. s. barn.
Ane Margrethe f. 8. mars 1835 g. m. Hans Brink frå Egersund. (Se 548).
Ingeborg Margrethe f. 14. februar 1838.
Andreas Marthinus f. 14. mars 1830.

Nr. 159.
Hilmar Edvin Gunnesdal f. 25. april 24. mai 1876 på Reinstad, d. 13. mars 1957. (Frå 96). g. 7. september 1902 m. Marianne Ovedia Olsd. f. 28. juli 1873 d. 1960. (Frå 157).
BARN:
Hans f. 12. juli 1903 g. m. Trine Røkenes. (Se 128 b).
Christiane Ovidia f. 19. februar 1907 g. på Vestnes, Romsdal.
*) Haldis Marie f. 1912 g. m. Nordahl Røkenes. (Frå 209).
Olaf f. 1917 g. m. Ruth Hansen, Forfjord.
*) Nordahl og Haldis Marie har barna: Hjalmar, Paula g. m. skipper Knut E. Rørnes f. 19. august 1945 d. 1977,  og Olaug.

Nr. 160.
Hagbart Olai Olsen f. 20. august 1875, omkom på havet 11. mars 1932. (Frå 157). g. 9. september 1900 m. *Charlotte Andreasd., Ribe, Våtvoll f. 1881. (Frå 367).
BARN:
Olaf Andreas f. 17. januar 1901 g. m. Haldis Edvardsen frå Havningberg. (Se 182 b).
Helga Constanse f. 10. oktober 1902 g. m. Røvik Johansen, Gapøy. Bustad Borkenes. (Frå 79).
Peder f. 1911 g. og budde i Australia d. 1961.
Nils f. 6. april 1909 g. m. Tordis Mehus, Gunnesdal. Ekteparet bur på Mehus. (Se 158 b).
Paul Ingemann f. 1913 g. m. Magda Nikolaisen, Bjørnrå. (Frå 141).
Halvdan f. 18. juni 1916 d. 25. juni 1959 g. m. Magnhild Johansen, Myrland. Bustad Borkenes. (Frå 54).
Magnhild f. 1917 g. m. Konrad Paulsen, Mehus. (Se 180).
*) Charlotte Ribe blei oppattgift m. Theodor Johanneessen, Bjørnrå. (Se 143).

Nr. 161.
Inderst Benjamin Esausen f . 1818 d. 21. juni 1886. (Frå nr. 92). g. 1845 m. Bergitte Elisabeth Pedersd. f. 1820 d. 1859 (Frå 156).
BARN:
*) Peder Olai f. 16. september 1846 g. 1875 m. Dorthea Emilie Villumsd., Finnseter. Budde på Elde i 1875. Ingen barn. (Frå 26).
Ellerine Maria f. 1849 d. s. barn.
Elias Bertheus f. 7. juni 1851 g. m. Oline Knudsd. frå Skånevik. (Se 982 Vik).
Elisabeth f. 1854 d. s. barn.
Andreas Jentoft f. 1857 d. s. barn.
Wilhelm Edvard f. 20. august 1859, ukjent.
*) Oppattgift 17. oktober 1865 m. enke Olena Benjaminsd. f. 20. april 1825. Ingen barn. (Se 540 og 579).
*) Oppattgift 1874  m. enke Marta Jensine Olsd., Voktor. Ingen barn. (Frå 604).
Marta først g. m. Martinus Henningsen, Voktor. (Se 921).

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: Inderst Benjamin Esausen f . 1818 d. 21. juni 1886. (Frå nr. 92). g. 1845 m. Bergitte Elisabeth Pedersd. f. 1820 d. 1859 (Frå 156).]

Nr. 162.
Rasmus Olai Aagesen f. 6. februar 1853 i Tennvassås d. 1942. (Se Frå 51). g. 1880 m. Oline Marie  Olsd., Gunnesdal f. 22. september 1861 d. 13. mai 1944. (Frå 157).
BARN:
Aage Olai f. 1. februar 1879 g. og budde i USA.
Peder Jørgen f. 13. oktober 1882 d. av tuberkulose 1901.
Karen Anna f. 26. august 1883 g. m. Isak Ruud (Frå 1679), USA. Barn: Johanne, Leonhard, Erling.
Bendikte Margrethe f. 12. august 1885 g. m. Gustav Eriksen, Hundstad. (Se 696).
Ragnhild Oline f. 3. mai 1887, USA, d. der.
Kristianne, ugift f. 1889, USA, Seatle.
Magna Lovise Hansine f. 14. august 1896 g. m. Johan Pedersen, Melå. (Se 163).
Petra Ågot f. 2. desember 1902, USA.
Ane Margrethe f. 27. juni 1907, død.

Nr. 163.
Johan Pedersen f. på Melå 1897 d. 12. mars 1948. (Frå 511). g. m. Magna Lovise Aagesen f. 4. august 1896. (Frå 162).
BARN:
Rønnaug Oline f. 18. april 1920, ugift, evangelist.
Petter f. 1921 g. og bur i Lysfjord.
Aage f. 1925 g. og bur i Horten.
Jermund f. 1930 g. m. Judith Pedersen, Røkenes (Frå 210). Bur i Bodø.

Nr. 164.
Gårdmann Ole Pedersen f. 1804 d. 1895 på Haug. Far: Peder Andersen, Reinstad. (g. 27. desember 1830 m. Adriane Corneliusd. f. 1807 i Molvik d. 1885. (Se nr. 1 Molvik).
BARN:
Eilert Nikolai f. 1830 på Mehus g. m. Anne Andreasd., Berg. (Se 165).
Oline Dorthea f. 17. september 1831.
Hans Peder f. 10. september 1832 d. s. barn.
Anna Karolina f. 3. august 1835 g. m. Peder Nilsen, Kinn. (Se 4).
Kristianne f. 18. juli 1837 g. m. Andreas Hansen, Trastad. (Frå 1409).
Peder f. 1839 d. s. barn.
Dorthea f. 5. mai 1841 g. m. Enok Jensen, Finnseter, bustad Mehus. (Se 177).
Johanna f. 22. oktober 1843 g. m. Laurits Andreassen, Haug. (Se 629).
Peder Nikolai f. 3. mai 1851 d. 10. mai 1869 i Vardø.

Nr. 165.
Eilert Nikolai Olsen f. 26. juni 1830 d. 1893. (Frå 164). g. 22. oktober 1858 m. Anne Olena Andreasd., Berg f. 1832 d. 22. november 1880. (Frå 1408).
BARN:
Anna Ovedia f. 8. desember 1859 på Mehus d. 27. juli 1880.
Hans Jentoft f. 1861 g. første gang m. Josefine Bendiksd., Reinstad. (Se 166). G. andre gang m. Anna Olausd., Hognfjord.
Johan Eilertsen f. 1863 g. m. Marie Mathiasd., Gapøy. (Se 88).
Josefine Jensine f. 1868 g. m. Bendiks J. Pedersen, Gåre. (Se 1058 a.).
Petra f. 1872 g. og budde i Hognfjord. Datteren Lovise g. m. Alfred Broderstad, Gåre. (Frå 1118 a.).
Hendrikke f. 1874 g. og budde i Hognfjord.
Ole Andreas f. 22. september 1876, ukjent.

Nr. 165 b.
Nils Gunnesdal f. 20. juli 1914. (Frå nr. 104) g. m. Margit Hokland f. 1913. (Frå 745 a.).
BARN:
Ole-Steinar, William, Rigmor og Bjørn-Mikal.

 [Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: ]

Nr. 166.
*) Hans Jentoft Eilertsen f. 30. oktober 1861 (Frå 165). Han flytta til Nøss Andøy i 1891 g. m. Anna Kristine Olausd., Nøss, Andøya.
BARN:
Constanse Olufine Dorthea f. 1 . juli 1892, ukjent,
Elfrida Josefine Henrikke f. 7. september 1896 g. m. Trygve Eriksen. (Se 231 c.)
Håkon f. ca. 1903 g. og bur på Osvold i Sortland.
*Oppattg. m. Josefine Amanda Bendiksd. f. 1. mai 1879 (Frå 128).
I dette ekteskapet skal Hans hatt i alt 11 barn, men ingen f. i Kvæfjord. To av barna blei gift i Kvæfjord:
Anne Johanne Kasbara f. 1913 på Nøss g. m. Angell Olsen (Frå 299 b)
Olav f. 1920 skulle være g. i Gambogen. (Kona død).

Godfjordbotn nevnes som ubebodd ødemark i gammel tid, og var ubebodd utmark omkring 1910.
I 1730 nevnes en rydningsmann, Lars Larsen. Han har en sønn, Joen Larsen g. m. Maren Siursd. De har sønnen Lars f. 1761.
Under folketellinga 1770:
. . .

Emil Gjæver Johansen f. 17. mars 1903 på Reinstad g. m. Solveig Nikolaisd. Gunnesdal f. 12. september 1909.
BARN:
Johan Jørgen f. 3. juni 1932 g. m. Irene Lauritsen frå Kvaløy.
Nikolai Eilif f. 18. juni 1934 g. m. Asbjørg Frisvoll frå Romsdal.

Mehus   (slekt nr 167-182b)

Mehus i 1801.
Enkemann Kristoffer Erlandsen f. 1745. Husmann uten jord. G. m. enke Johanna Kristofersd. f. 1741. Ingen barn.

Bonde og fisker Michel Christophersen f. 1739 g. m. Bereth Hansd. f. 1728. Fosters.: Tobias Torlovsen f. 1789.

Bonde og fisker Ole Pedersen f. 1751 g. m. Karen Gregusd. f. 1741.
BARN:
Peder Olsen f. 1781
Dorthe Olsd. f. 1779
Ingeborg Margr. Olsd. f. 1784 d. 1854 g. m. Paul Hansen Mehus. (Se 167).
Johanna Olsd. f. 1787
Bereth Margrethe f. 1791 g. m. Torlev Jonsen (Se 129).

Nr. 167.
Paul Hansen Mehus f. 1774 i Stjørdalen d. 1848 g. m. Ingeborg Margr. Olsd., Mehus d. 1854.
BARN:
Hans f. 31. juni 1815 d. 1832.
Bendickta f. 13. juli 1820 g. m. Nils Lucas Pedersen, Lyså. (Se 168).

Nr. 168.
Nils Lucas Pedersen f. 25. januar 1816 på Lyså d. 4. sept. 1883. (Frå 442). g. 13. oktober 1839 m. Benedicte Paulsd. f. 13. juli 1820 d. 10. november 1862. (Frå 167).
BARN:
Hans Peder f. 8. mai 1839 g. m. Inger Pedersd., Reinstad. (Se 170).
Christiane f. 5. oktober 1840 g. m. Ole Kr. Pedersen, Gunnesdal. (Se 157).
Elen Margrethe f. 5. januar 1842 g. m. Claus Myrland. (Se nr. 36).
Ole Christian f. 29. januar 1845 g. m. Anna Martinusd., Røkenes. (Frå 195).
Judith Dorthea f. 18.8 juli 1846 d. som barn 1848.
Juditte Dorthea f. 18. mars 1849 g. m. Ole Martinussen, Røkenes.
Petra Hanna f. 4. juli 1851 d. 1933 g. m. los Hans Andreas Torbergsen frå Stave.
Lorentse Bendikte f. 31. august 1852 g. m. Torsten Johannesen, Nesna.
Andor Edvard f. 6. mars 1854 g. m. Mette Eidisd. Råhagen. (Se 171).
Indianna Dorthea f. 17. januar 1857 g. m. Anfind Pedersen, Dale. (Se 1465).
Anna Bendikte f. 17. januar 1860 g. m. Einar M. Andersen, Finnseter. (Se 31 b).
Paul Nikolai f. 22. juni 1862 g. m. Kristina Gurine Aagesd., Myrland. (Se 169).
I 1875 var Nils Lucas g. m. Anne Kristine Tomasd. f. 1830 i Mo i Rana d. 1903. Ingen barn notert.

Nr. 169.
Paul Nikolai Nilsen f. 22. juni 1862 d. i Ålesund 1898 (Frå 168) g. 1886 m. Kirstine Gurine Aagesd. f. 21. mars 1861 på Myrland. (Frå 51).
BARN:
Anna f. 1889 trulig d. s. barn.
Nils Lorentz f. 1891 i Øksnes. Kom til Florida. (Gift).
Olianna f. ca. 1892 i Øksnes d. på asyl.
Aage f. ca. 1894, USA.
Hermann f. ca. 1896, USA.

Nr. 170.
Hans Peder Nilsen f. 8. mai 1839. (Frå nr. 168). g. m. Inger Karoline Pedersd. f. 1843 på Kinn. (Frå nr. 6).
BARN:
Nora Bendikte f. 1863 g. m. Hans Olsen, Gåre. (Se 1063).
Petra f. 1865. Kom til Hilleshamn d. over 100 år gammel.
Peroline f. 1870 g. på Haugnes, Andøya.
Nikolai Magnus f. 1872 g. m. Marit Johannesd., Bjørnrå. Se 1410).
Hilda Amanda f. 16. september 1876, USA.
Joakim Julius f. 25. juli 1879. g. 24. november 1901 m. Mathilde Jensine Dorthea Hansd.m Ibestad f. 1879 d. 24. juli 1949. Familien flytta til Hammerfest. Datter: Solveig g.m. Andor Mortensen, (se 536)
Ole Christian f. 18. juni 1881. (Ukjent).
Ida Henrikke f. 12. januar 1883 g. m. Karl Hartvigsen, Hilleshamn.
Peder Guldberg f. 9. mai 1886. (Ukjent).

Nr. 171.
Gårdbruker og smed *Andor Edvard Nilsen f. 6. mars 1854 d. 4. april 1935 (Frå 168) g. 1878 m. Mette Elerine Eidiasd. f. 7. juni 1853 d. 26. mai 1918. (Frå 1183).
BARN:
Nils Bernhard f. 16. april 1879 g. m. Julianne Pernille Olsd. U.S.A. (Frå nr. 157).
Emma Benedikte Hansine f. 1880 d. s. barn.
Berit Marie f. 24. januar 1882 g. m. Anton Mortensen, Indre Aspenes. (Se 535).
Edvard Mikal Bernhard f. 17. mars 1884 g. m. Ragna Martinson frå Canada, U.S.A.
Anders Mathias f. 21. juni 1886 (var baptistprest) g. m. Marie Hestnes, Bergen. Bellingham, USA.
Ole Kristian f. 8. juni 1888 g. m. Josefine Johansen, Hamar.
Andreas Bernhard g. og budde i U.S.A. f. 1895.
Kristian Olai (statskirkeprest) f. 30. juli 1893 g. m. Louise Angell frå Bodø.
Berger f. 29. oktober 1897 g. m. Anna Karoliussen. (Se 172).
Paul Edvard f. 1901, tannlege i Seattle, U.S.A.
*) Oppattgift m. enke Johanna Lauritsd., Bjørnrå. (Se 115).

Nr. 172.
Berger Mehus f. 29. oktober 1897 d. 11. september 1962 (Frå 171) g. 1921 m. Anne Karoliussen, Hesjeberg i Gratangen.
BARN:
Arne Meyer f. 1921 g. m. Hjørdis frå Balsfjord.
* Lovise Marie f. 1924 g. m. Nikolai Johansen, Bjørnrå. (Frå 142 b.).
*) Har tatt  over eiendommen.

Nr. 173.
Casper Jakobsen f. 3. september 1820 1821 på Finnseter. (Frå nr. 25). g. 15. august 1847 m. Nikoline Bergitte Jonsd., Reinstad f. 14. april 1825. (Frå nr. 121).
BARN:
Jakob Johan f. 1847 på Reinstad d. 1864.
Lorentz Mathias f. 1849, ugift, omkom 27. desember 1876 på Godfjord.
Johan Bernhard d. 26. oktober 1851 på Hundstad g. m. Anna Pedersd., Finnseter. (Se 174).
Bergitte Maria f. 29. mai 1854 g. m. Peder Nilsen, Røkenes. (Se 209).
Kristian Nikolai f. 22. juni 1857 g. m. Hanna Størkersd., Strand. (Se 175).
Nils Mathias f. 1860 d. s. barn.
Elisabeth Marie f. 1862 g. m. Andreas Aagesen, Refsnes. (Se 498 b.).
Jakobine Amalie f. 6. mars 1866 g. m. Nils Størkersen, Strand. (Se 1160).
Jensine Bendikte f. 1868 g. m. lærer Petter Jakobsen. (Se 200).

Nr. 174.
* Johan Bernhard Kaspersen f. 26. oktober 1851 på Hunstad. (Frå 173) g. 1877 m. Anna Jensine Pedersd., Finnseter f. 2. november 1857 d. på barselseng 20. juni 1891. (Frå nr. 19).
BARN:
Konrad Nikolai f. 24. januar 1878 d. 1963 på Finnseter g. m. Grethe og budde i Bergen og Oslo, d. 12. des 1965.
Amalie Henriette f. 9. oktober 1879 g. m. Justinius Kinn. (Se 14).
Peder Ingvald Julius f. 1. april 1883, g. m. Ingeborg Marie f. 1883 i Modum. Lærer i Modum. Nyansatt lærer på Mehus og hadde skolt 2 dager der, omkom 21. oktober 1911 på en tur til Finnseter med kone og barn. Datter Gudrun Bergithe f. 1910.
Anna Jensine f. 20. juni 1891 g. m. Alfred Christiansen, Øynes. (Se 624 b.).

*) Oppattgift i 1892 m. Bergitte Johanne Jakobsd. f. 1864. (Frå 198).
BARN:
Christian Martin f. 30. juli 1893 g. m. Harda Pedersd. (Se nr. 158 b.).
Hanna Jakobine f. 3. mars 1898 g. m. Bernhard Røkenes. (Se 202).
Amanda Bergithe f. 1901 g. m. Harald Kristiansen, Hønefoss.
Jenny Lovise f. 21. juli 1903, ugift sykepleierske og bur i Bergen.
Pleiebarn: Peder By frå Andenes, omkom sammen med Albertine (Se under 176).

*) Lærer Mehus g. m. Ingeborg Marie f. 1883 i Modum.
BARN:
Gudrun Bergithe f. 1910 omkom 21. oktober 1911 på tur til Finnseter. Nyansatt lærer på Mehus og hadde skolt 2 dager der.

Nr. 175.
Kristian Nikolai Kaspersen f. 1857 d. 1956. (Frå 173) g. m. Hanna Bergithe Størkersd., Strand f. 1862. (Frå 1159.
BARN:
Nikoline Bergithe f. 25. juni 1887 g. m. Nils Olsen, Gunnesdal. (Frå 157). U.S.A.
Barbro Margrethe f. 25. februar 1889 g. m. Emil Klausen, Myrland. (Se 175 b).
Kasper Jakob f. 13. april 1891. (død).
Henny Nilsine Kaspara f. 15. juli 1893, U.S.A. Gift i California.
Konrad Edvard f. 6. juni 1897, ugift. Omkom i Barentshavet under første verdenskrig. (Torpedert).
Størker Tobias f. 7. juli 1899 g. m. Fredrikke Kind, bustad Drøbak. Skolestyrar. (Frå nr. 12).
Bernhard Andreas f. 26. april 1901, lærer g. m. Fanny Solvang f. 1908 d. 1947, og bur i Tromsø. Barn: Aud, Harald, Henny, Ingrid.

Nr. 175 b.
Emil Johan Klausen f. 10. mai 1885 d. 11. mai 1955. (Frå 36). g. 1915 m. Barbro Margrethe Kristiansd. f. 25. februar 1889. (Frå 175).
BARN:
Jette Konstanse f. 5. januar 1916, ugift.
Kristian Halvdan f. 14. januar 1917 g. m. Borgun Andersen frå Kjellhus.

Nr. 176.
Tobias Berteus Akselsen f. 1850. Mor: Enke Marta Marie Corneliusd. f. 5. juni 1810. (Frå nr. 1, Molvik). g. m. * Bertine Hansine Martinusd. f. 1856 i Sørøy.
BARN:
Albertine Marie f. 19. mars 1889, omkom utenfor Øynes på tur heim frå 17. mai feiring på Borkenes 1905.
Jakobine Amalie f. 19. mars 1891 g. m. Bernt Jentoftsen, Røkenes. (Se 190).
Hansine Ingeny f. 1894 g. m. Bernhard Bårdsen. (Frå 585).
Torvik Bernhard Nikolai f. 28. juli 1896 g. m. Astrid Nikolaisen, Bogen. (Se 293).
*) Berntine hadde før ekteskapet 2 barn:
Anna Bergitte Marie Olsd. f. 14. august 1885 g. i Kiberg. Far: Ole Kristiansen, Dale (Frå 1457). Sønn av Anna er Paul Klæbo, ugift Mehus.
Anna Pedersen. Kom til Skulsfjord i Kvaløy, trulig g. m. en Sørensen frå Kirkenes. Sønn av Anna Pedersen er Torbjørn Jensen g. m. Vally Hansen, Skommesvik. (Se under 549 b.).

Nr. 177.
Enok Martinus Jensen f. 4. september 1835 på Finnseter d. 28. sept. 1908. (Frå nr. 18). g. m. Dorthea Olsd. f. 5. mai 1841 på Gunnesdal, d. 9. sept. 1909. (Frå nr. 164).
BARN:
Ole Jentoft f. 8. juni 1886 g. m. Stina Bendiksd., Røkenes. (Se nr. 178).
Peder Nikolai f. 23. oktober 1867 g. m. Amanda Olsd.,  Bjørnrå. (Se nr. 179).
Amalie d. s. barn.
Petra Dorthea Emelie f. 22. januar 1870 d. 28. juni 1946, ugift.
Amalie Anna Marie f. 13. april 1876 g. m. Kasper Paulsen, Bogen. (Se nr. 180).

[Bygdeboknemnda, rettingsark som fulgte med hver bok: Amalie Marie må rettes til Anna Marie]

Nr. 178.
Ole Jentoft Enoksen f. 8. juni 1866 (Frå 177) g. 1890 m. Stina Ovedia Bendiksd. f. 4. august 1865 på Røkenes d. 12. oktober 1953. (Frå 188).
Ole Enoksen hadde mange kommunale verv i sin kommune.
BARN:
Eline Dorthe f. 30. april 1890 g. m. Nikolai Nilsen, Reinstad. (Se 104).
*) Bendiks Mathias f. 14. februar 1893 g. m. Dagny Holm frå Hammerf.
Johannes Theodor f. 10. juli 1895 d. 25. april 1973 g. m. Jette Evensen, Langvassbukt. (Frå 323). Ekteskapet var barnløst. Fostersønn: Kåre Evensen.
*) Var lærer på Harstad.

Nr. 179.
Peder Nikolai Enoksen f. 23. oktober 1867 d. 12. januar 1943. Frå 177). g. 30. september 1900 m. Amanda Dorthea Olsd. f. 25. mai 1878 på Bjørnrå d. 10. april 1966. (Frå 132).
BARN:
Enok Dehard f. 24. november 1901 g. m. Kora Olsen, Straumen. (Se 1316 a.).
Olga Dorthea Emelie f. 25. mai 1904 g. m. Jarle Myrland. (Se 54 b.).
Alfred Ole Odin f. 22. oktober 1911 g. m. Maud Olsen, Gapøy. (Frå 87 b). Deres barn: Arne Peder f. 23. juli 1939.

Nr. 180.
Kasper Andreas Paulsen f. 26. februar 1869 i Bogen. (Frå 275). g. 20. juli 1899 m. Amalie Anna Marie Enoksd., Mehus f. 13. april 1876. (Frå nr. 177).
BARN:
Per Edvin f. 1. juni 1899 d. 18. oktober 1903.
Dorthea Amalie f. 6. november 1900, ugift.
Konrad Angell f. 12. april 1902 g. m. Magnhild Olsen. Bur i Harstad. (Frå 160).
Petry f. 29. februar 1904, ugift.
Erling Dahl f. 22. januar 1906 g. m. Johanna Arntsen f. 16. april 1907, frå Hognfjord. Barn: Einar Johan, Karl Arne, Benny og Anne.
Marie Kristine f. 27. april 1908 g. m. Harald Arnesen, Røvik, Bogen. (Frå 298).
Kåre f. 30. mars 1910 g. m. Dorthea Olsd., Bjørnrå. (Frå 139). Barn: Haldis Lovise, Anny Kristine g. m. Eskil Hanssen (sønn av Hans under 97), Asbjørg og Karin Lillian.
*) Signe f. 6. april 1912 g. m. Tormod Johansen, Rå. (Frå 1255 b).
Astrid Othilie f. 19. april 1914, ugift.
Peder Edvin f. 11. juli 1916 g. m. Therese Nilsen.
Ole f. 22. januar 1918 g. m. Rønnaug og bur på Mehus.
Tobias f. 6. juni 1921, ugift.
*) Signe har en sønn, Bjarne g. og bur i Bodø. Far: Thomas Myre.

[Bygdeboknemnda, rettingsark som fulgte med hver bok: Amalie Marie må rettes til Anna Marie]

Nr. 181.
Andreas Jakobsen f. 1828 på Finnseter. (Frå nr. 25). g. 1855 m. Ingeborg-Anna Pedersd. f. 9. mai 1836. (Frå nr. 156).
BARN:
Ovedia Bergitte f. 15. oktober 1858.
Anna Bendikte Maria f. 16. junmi 1860.

Nr. 182.
*) Johan Andreas Andersen f. 22. okt. 1852 på Reinstad d. 3. okt. 1928. (Frå nr. 122). g. 1877 m. Indianna Lorentze Nilsd., Røkenes f. 20. sept. 1852 d. 17. januar 1943.
BARN:
Leonora f. 18. april 1877 d. som barn.
Iver Nikolai Leonhard Mehus f. 1879 g. m. Ingrid Paulsd., Gapøy. (Se 1302).
Anna Dorthea Lovise f. 9. september 1881 g. m. Aron Olsen, Gåre. (Se 1151).
Kaja Margrethe f. 3. april 1884 g. m. Oluf Klausen, Myrland. (Se 38).
Dorthea Amalie f. 29. juni 1886 g. m. Jakob Mikalsen, Gapøy. (USA). (Se nr. 81).
Ingeborg Nilsine Lovise f. 7. august 1891 g. m. lærer Nordgård, Værøy.
*) Johan hadde barnet, Johan Andreas Johansen f. 1871 g. m. Laura Klausd. (Se nr. 54). Mor: Anna Helgesd. Seinere g. m. Helmer Andreassen, Borkenes. (Se 1290).

Nr. 182 b.
*) Olaf Andreas Olsen f. 17. januar 1901 på Gunnesdal. (Frå 160). g. m. Haldis Edvardsen frå Havningberg f. 22. september 1910.
BARN:
Jenny
Harriet
*) Først g. m. ei Alise frå Alta.

Røkenes   (slekt nr 183-210)

Side 98

Nr. 1.
Torlev Andersen, Røkenes .
BARN:
Anders f. 1756 d. som barn.
Karen f. 1760, Michel Andreas f. 1762, Anders f. 1764,
Pernille f. 1767, Kristine f. 1769.

Nr. 183 a.
Ole Arnesen, Røkenes f. 1781 g. 25/7 1830 m. Maren Dorthea Willumsd, Strand f. 25. juli 1801. (Frå 1178).
BARN:
Ane Bergitte f. 3. mars 1831 d. 2 år gammel.
Ekteparet omkom på havet 21. april 1838.

Nr. 183.
*) Bonde og fisker Ole Hansen f. 1729 d. 1804 g. 1766 m. Karen Olsd. f. 1738 d. 1786.
BARN:
Hans f. 1761 d. som barn. Sønn før ekteskapet.
Ole f. 1768 d. som barn
Hans f. 1769 d. som barn 1772.
Peder f. 1772 ?
Hans f. 1774
Ole f. 23. oktober 1776
Barbro f. 1778 ?
Karen Maria f. 25. mars 1783 d. som barn 1785.

* Oppattgift 1787 m. Ingebor Samsond. Utstrand, f. 1754 d. 1788. Ingen barn.

* Oppattgift 1788 m. ei Beret Torlevsd. f. 1760.
BARN:
Torløv f. 1790 g. m. Gjertrud Olsd. (Se 184).
Karen Maria f. 18. mars 1792 g. m. Gjert Einersen, Refsnes. (Se 466).
Ingeborg Margrethe f. 1. juni 1794 g. m. Petter Pedersen, Voktor. (Se 856).
Ane Maria f. 17. september 1796 g. m. Peder Olsen, Mehus.
Petternelle f. 1798 d. 3 år gammel.
Ole Johannes f. 20. mars 1801. Omkom på reise til Bergen 1827.

Nr. 184.
Torløv Olsen f. 21. juli 1790 d. 16. mai 1856. (Frå 183) g. m. Gjertrud Olsd. f. 14. februar 1790 d. 24. oktober 1850. (Frå 155).
BARN:
Ole Andreas f. 11. februar 1819 g. m. Maren Akselsd., Indre Husby. (Se 185).
Bendict Martinus f. 16. mai 1822 g. m. Mette Akselsd. (Se 188).
Ole Christian f. 1825 d. 1846.
Anne Johanne f. 30. april 1829, d. 1830.

Nr. 185.
Ole Andreas Tollefsen f. 11. februar 1819 d. 1902, (Frå 184) g. 6. oktober 1845 m. Maren Anna Akselsd. f. 28. mai 1819 på Lyså d. 19. mai 1878. (Frå 438).
BARN:
Jette Theodine f. 2. juli 1846 g. m. Klaus Myrland. (Se nr. 36).
Anne Bergitte f. 25. mars 1849, ukjent.
Ole Bernhard Olsen f. 14. juli 1851 g. m. Amanda Hansd., Lødingen. (Se 186).
Johanna Fredrikka f. 1856 d. som barn.
Tollef f. 1859 d. som barn.
Johan Olai Olsen f. 2. mai 1864 d. 14. juni 1948 g. m. Kristine Henningsd. frå Tysfjord f. 29 september 1859 d. 12. februar 1956. Visstnok ingen barn, men fosterbarn Andreas Bernhard f. 29. april 1899 (Se under 186).
Jette Thodine hadde  *) Emilie Marie f. 1872 med Peder Nilsen, Røkenes. (Se 209).
*) Emilie g. m. Fredrik Bendiksen, Reinstad. (Se 117).

Nr. 186.
*) Ole Bernhard Olsen f. 14. juli 1851, omkom utafor Finkongkeila i Tana. (Frå 185) g. 1878 m. Amanda Nikoline Hansd. f. 1853 i Hårvik, Tjeldsund. Far: Hans Arntsen.
BARN:
Rikard Mathias f. 3. mars 1879 d. som barn.
Reinholt Mathias f. 10. mars 1880 g. m. Marie Johansd., Bjørnrå. (Se 187).
Høyert Olai f. 1882, død.
Lovise Marie f. 3. mars 1887, ugift d. ca. 50 år gammel.
Olaf Andreas f. 14. februar 1883, omkom sammen med faren.
Hans Lokkert f. 29. januar 1885 d. som barn.
Mathilde Amalie f. 13. februar 1889 g. og budde i Oldra, Sandtorg.
Hanna Oline Amalie f. 14. juli 1891 g. og budde i Breivik.
Kristine Johanne f. 28. mars 1893, ukjent.
Gustav Chr. Bernhoft f. 10. november 1895 g. og budde i Bergen. (Krigsforliste i Biskaia som kaptein på s/s Brask av Oslo. Kviler i Atlanteren ).
Andreas Bernhard f. 29. april 1899 g. m. Hildur frå Skjærstad f. 11. september 1903 (Frå 1590). Barn: Johan Kristian f. 19. mai 1932 g. m. Gerd f. i Ålesund. (Se Berg). Jan Eilif g. m. Vigdis Nilsen, Oslo. Olaug Amanda f. 19. juni 1927 g. m. Oddmund Lind Olsen, Gråfjord i Gratangen. 

*) Han og sønnen Olaf omkom, mens tredjemann Aage Rasmussen blei berga, emigrerte seinere til U.S.A.

Nr. 187.
Reinholt Mathias Olsen f. 10. mars 1880 (Frå 186) g. 28. september 1905 m. Marie Margr. Johansd., Bjørnrå f. 29. april 1886.
BARN:
Amanda Oline f. 16. april 1906 g. m. Olav Bernhoftsen, Røkenes. (Se under 191).
Johanne Julie f. 6. juli 1907 g. m. Birger Pedersen, Røkenes. (Se 210).
Julie Kristine f. 12. oktober 1910 g. m. Bendiks Peter Hokland (Se 745 b ).
Petry g. m. Rolf Eriksen. (Se 696).
*) Ole B. Røkenes g. m. Peggy Andersen, Bjarkøy.
Berna g. m. Reidar Johansen, Myrland. (Frå 54).
Johan g. m. Ranveig Tømmerås (Frå 120). Bur på Borkenes.
*) Bur på heimgården, handlende og fiskekjøper.

Nr. 188.
Bendiks Martinus Tollefsen f. 16. mai 1822 d. 1908. (Frå nr. 184). g. 26. september 1851 m. *) Mette Marie Axelsd., Indre Husby f. 19. mai 1822 d. 1897. (Frå 438).
BARN:
Jentoft Mathias f. 9. sept. 1851 g. m. Berit Michelsd. frå Gudbrandsdalen. (Se 189).
Anna Bergitte f. 23. juli 1853 g. første gang m. Johannes Johannessen, Lillelvdalen, g. andre gang m. Peder Isaksen, Lyngen. (Se 193).
Bernhoft f. 16. juli 1855 g. m. Ovidia Paulsd., Bogen. (Se 191).
Olaus f. 14. januar 1858 i Gåra. Ukjent.
Tobias Mathias f. 1861 g. m. Mathilde Thomasd., Flesnes. (Se 192).
Stina f. 1865 g. m. Ole Enoksen, Mehus. (Se nr. 178).
*) Mette hadde før ekteskapet: Kristian Tobias f. 24. oktober 1846, . . .Far: Ole Martinus Pedersen, Refsnes.

Nr. 189.
*) Jentoft Mathias Bendiksen f. 9. september 1851. (Frå nr. 188). g. 1874 m. Berit Michelsd. f. 1850 i Vågå, Gudbrandsdalen d. 1906. Far: Michel Paulsen frå Sell’s anneks.
BARN:
Bernt Magnus f. 20. okt. 1876 g. m. Jakobine Tobiasd., Mehus. (Se andre nr. 190).
*) Amanda Ovidie f. 7/6 1878, ugift d. 1899, hadde barnet *Lina Kaspara med Meier Myrland. (Frå 49).
Justinius Bernhard f. 24. mai 1880 g. m. Amalie Johansd. (Se nr. 14).
Thode f. 18. desember 1882 g. m. Marie Olsd., Røkenes. (Se første nr 190).
Inga Marie Julie .f 12. april 1884 g. m. Anton Johansen, Grasnes. (Se 119).
Peder Fredrik f. 1887, USA.
Thea Johanna Amalie f. 5. juni 1893, USA.
Olga Marie f. 3. februar 1889 g. m. Emil Martinussen, Skommesvik. (Se 545).
*) Amandas datter: Lina Kaspara f. 10. juni 1897 g. m. Peder Estensen, Utstrand. (Se 1558).

*) Jentoft Bendiksen g. som enkemann m. Petra Christensen Widding,  f. 29. mai 1871 d. 22. april 1947.  (Frå 1725).
Hun hadde før ekteskapet barnet Dagny Kristofa f. 19. juli 1898. G. se under 1725. Jentoft Bendiksen budde ei tid i Dale, Døde på Borkenes.

Nr. 190. (første nr 190, men bør endres til nr. 190 a)
*) Thode Jentoftsen Røkenes f. 18. desember 1882 d. 31. mars 1963. (Frå 189). g. m. Marie Pauline Olsd. f. 11. januar 1885 d. 6. oktober 1926 (Frå 196).
BARN:
Karstein d. 6 år gammel.
Olaf Justinius Røkenes f. 1. april 1907 g. m. Klara Myrland f. 11. juni 1908. (Frå 54).
Deres barn: Marie – Karstein d. 6 år gammel.
*) Thode oppattg. m. Alida Pedersen f. 12. september 1903 d. 1965. Ingen barn notert.

Nr. 190. (andre nr 190, men bør endres til 190 b)
Bernt Magnus Jentoftsen, Røkenes f. 1876. (Frå nr. 189). g. 30. desember 1914 m. Jakobine Amalie Tobiasd., Mehus f. 19. mars 1891. (Frå nr. 176).
BARN:
Tormund Røkenes f. 12. mai 1918 g. m. Inger Olsen, Bjørnrå. (Frå nr. 139).
Betty f. 31. juli 1915 g. m. Olav Nikolaisen, Bjørnrå f. 1907. (Frå 141).

Nr. 191.
*) Bernhoft Bendiksen f. 16. juli 1855. Bustad i Gunnesdal. (Frå 188). g. 1889 m. Ovedia Marie Paulsd. f. 27. desember 1863. (Nr. 275).
BARN:
Paul Konrad Emil f. 11. september 1891. Ugift, USA.
Tobias Johannes f. 23. desember 1893 på Gunnesdal, ugift.

*) Bernhoft Bendiksen hadde før ekteskapet:
Kornelia Bendikte f. 9. oktober 1884 g. m. Severin Thomassen, Strand. (Se 1194). Mor: Bergitte Jakobsd., Røkenes. (Frå 198).

Bendiks Mathias f. 4. mars 1896, ugift d. i USA.
Oluf f. 1898 d. som barn.
Konstanse Marie f. 20. mai 1899 g. m. Kristian Johnsen. (Se 191 b.).
Odine Bergljot f. 24. februar 1902, g. m. Nils Julin (Frå 116). USA.
Marie Karlotte f. 11. oktober 1906, g. og bur i Harstad.

*) Olaf Sverre f. 21. august 1904 g. m. Amanda Røkenes f. 6. april 1906. (Frå 187).
*) Olaf og Amanda har barna:
Benny d. ung.
Reidun, syk.
Ottar f. 24. juni 1935 g. m. Jenny Olsen.
Gustav g. m. Hildur Hokland.

Nr. 191. b.
Snekker Kristian Johnsen f. i Nordreisa d. ca. 1969 g. m. Konstanse Marie Bernhoftsd. f. 20. mai 1899 d. 1971. (Frå 191).
BARN:
Ovedie f. ca 1924 og bur i Rena.
Bjarne g. m. Anna, bur heime på Tennes.
Kjell d. som barn.
Sonja g. og bur i Harstad.

Nr. 192.
*) Tobias Mathias Bendiksen f. 1861. (Frå 188). Omkom på havet ved Bergesnesset 20. november 1893 g. 1893 m. Mathilde Amalie Tomasd., Flesnes f. 24. feb. 1871. Var gift i 3 veker. (Frå 245). Mathilde oppattgift m. Johan Pedersen, Finnseter. (Se nr. 20).
*) Hadde før ekteskapet barnet: Peder Johan f. 31. desember 1892. Hans mor: Inger Anna Olufine Pedersen, Mehus f. 1862.
Peder Johan blei oppfostra hos Bendiks Gregussen, Berg. (Se 1425). g. m. sykesøster Haldis. Bustad Skaland på Senja.

Nr. 193.
Peder Christian Isaksen f. 1859 i Lyngen, kom som dreng til Hunstad hos Peder Nilsen. Omkom på Godfjorden 5. desember 1905. g. m. enke *) Anna Birgithe Bendiksd., Røkenes f. 23. juli 1853. (Frå nr. 188). Ingen barn i ekteskapet.
*) Anna Bendiksd. var først g. i 1882 m. Johannes Johannessen frå Lillelvdalen f. 1844, omkom på havet. Ingen barn notert.
Merk – begge hennes menn omkom.

Nr. 194.
Husmann Peder Andreas Olsen f. 1826 i Vefsn d. 1899 g. 1863 m. Pernille Marie Jakobsd. f. 1843 på Finseter. (Frå 25).
BARN:
Anna f. 1864, USA.
Bergitte f. 1864 d. på Hammarøy.
Ole f. 1866 g. og budde på Hammarøy.
Jakob Emil f. 1869, ugift. Omkom på Gullesfjorden 1893.
*) Andreas Jentoft f. 1871 g. m. Marie Olsd., Berg. (Se 1295).
Elisabeth f. 1874, USA.
Nilsine Amalie f. 23. juni 1876, ugift og budde på Hamarøy.
Petra Martine f. 29. desember 1878, ugift, d. 6. desember 1959. Husholderske hos Edv. Mortensen, Berg. (Se 1429).
Magnus Rørvik f. 15. februar 1882 d. 1895.
Kristine Kornelia f. 13. mai 1885, for til Hamarøy.
Peder f. 1887, USA.
*) Andreas Pedersen hadde barnet Gudrun f. 28. mars 1898 f. 1909. Mor: Amanda Marie Hansd. f. 1875.

Nr. 195.
Martinus Røvig Nilsen f. 1811 i Bjørnskinn d. 1880. (Frå 56). g. m. Bereth Marie Nilsd. f. 1820 d. 4/4 1875, ikke f. i Kvæfjord.
BARN:
Anne Dorthea f. 18. februar 1848 g. m. Ole Chr. Nilsen, Mehus. (Se 197).
Ole Mathias f. 29. juni 1850 d. som barn.
Ole Chr. Mathias f. 9. september 1851 g. m.  Juditta Nilsd., Mehus. (Se 196).
Nils Røvig f. 11. september 1854, ugift, d. 1940.
Kirsten Cesilie f. 8. oktober 1857 d. som barn.
Kristine Marie f. 1862 g. m. Ole Jakobsen, Vebostad. (Se 685).

Nr. 196.
Ole Chr. Mathias Martinussen f. 9. september 1851 (Frå 195) g. 1884 m. Juditta Dorthea Nilsd., Mehus f. 18. mars 1849 d. 1936. (Frå 168).
BARN:
Marie Pauline f. 11. januar 1885 g. m. Thode Jentoftsen, Røkenes. (Se nr. 190).
Anna Nikoline f. 11. april 1886 g. m. Ole Aalberg. Budde i Trondheim.
Bendikte Berndine f. 7. januar 1888, ugift, d. 1969.
*) Elen Anna f. 10. april 1892, ugift. Bur i farsheimen. D. på Aldersheimen Borkenes 2. februar 1978.
*) hadde ei datter Judith d. 14 år gammel. Far: Sverre Aas. (Se 1288).

Nr. 197.
*) Ole Kristian Nilsen f. 29. januar 1845 på Mehus d. 31. mai 1879. (Frå 168). g. 1874 m. Anne Dorthea Krristine Martinusd., Røkenes f. 18. februar 1848. (Frå 195).
BARN:
Ingeborg Bendikte f. 22. oktober 1875 g. m. Mathias Mortensen, Molvik. (Se  1668).
Oleanna Christine f. 14. mars 1879 g. 1901 m. Hans Edv. Lorentsen f. i Vega 1874. Budde i Målselv.

Nr. 198.
Jakob Olsen f. 1828 på Utnes i Vefsn d. 1899. Far: Ole Johnsen. g. 10. oktober 1856 m. Hanna Bergitte Hansd., Gåre f. 31. mars 1830 d. 12. juni 1908. (Frå 1055).
BARN:
Ole Mathias f. 19. sept. 1855 på Strand g. m. Kristine Martinusd., Røkenes. (Se 685).
Bendiks f. 11. april 1857 i Gåre d. 1. mai 1877 i  Vågan, gravlagt der.
Dorthea Marie f. 31. august 1858 på Røkenes g. m. Mikal Olsen, Gapøy. (Se 81).
Hans Olai f. 6. april 1860 g. m. Elen Olsd., Myrland. (Se 55).
Anfind Røgh f. 20. juli 1862 g. m. Inga Carlsd., Garles. (Se 199).
*) Bergitte Johanne f. 1864 g. m. enkemann Johan Kaspersen, Mehus. (Se 174).
Petter Severin f. 1865 g. m. Jensine Kaspersd., Mehus. (Se 200).
Jakobine Ovedia f. 1868 g. m. Petter Bendiksen, Reinstad. (Se 201).
Kristian f. 1871 d. av nervefeber.
Jentoft Olai f. 1873. Omkom på Gullesfjorden 1889. (Se bind I side 246).
Emilie f. 1875 d. 12. september 1922.
*) Hadde ett barn. (Se under 191).

Nr. 199.
Anfind Røgh Jakobsen f. 30. juli 1862 d. i Malnes i Bø. (Frå 198). g. 1892 m. Inga Oluffa Hansine Carlsd. f. på Garles 1867 d. på Malnes i Bø. (Frå 653).
BARN:
Borghild Constanse f. 22. mai 1893 på Vebostad.
Arnljot Ingvald f. 29. desember 1897 d. tidlig. Familien flytta til Malnes i Bø hvor faren var lærer og klokker.

Nr. 200.
Petter Severin Jakobsen Røkeness f. 26. desember 1865, d. 25. desember 1933. (Frå 198). g. 1893 m. Jensine Bendikte Kaspersd., Mehus f. 26. mars 1868. (Frå 173).
BARN:
Jentoft Kasper Christian Kristian Røkeness f. 8. oktober 1895, d. 10. februar 1971 Oslo.
Kasper 29. februar 1898 på Vågå, d. 13. november 1967 Oslo.
Haldis Jakobine f. 3. februar 1904 på Modum.
Nekoline Bergitte f. 8. februar 1905 på Modum.
Familien flytta til Oslo.

Nr. 201.
Petter Severin Bendiksen f. 9. september 1865. (Frå 111.) Han omkom på Godfjorden 15. desember 1905. g. 1892 m. Jakobine Ovedie Jakobsd., Røkenes f. 2. august 1868 d. 1927. (Frå 198).
BARN:
Emilie Sofie f. 30. mars 1893 g. m. Hans Andreas  Olsen. (Frå 652 b.). De for til USA.
Kornelie f. 20. februar 1895 d. 1965 g. m. Rasmus Bjelland, Oslo.
Bernhard f. 12. august 1896 g. første gang m. Hanna Johansd., Mehus. Gift andre gang m. Ågot Martinsd., Sandstrand. (Se 202).
*) Jentoft Olaus f. 17. oktober 1898 g. m. Malla Hagen, Råhagen. (Frå 1236.)
*) Var styrar av Solhov ungdomsskole, Lyngen. En sønn Alf Røkenes g. og budde.
Jakob Halfdan Røkenes f. 26. desember 1900 d.  1970 g. m. jordmor Anna Sigvalda Holmen f. 1899. Ingen barn i ekteskapet. Budde på Gunnesdal. Jakob Røkenes var en dyktig treskjærer.Trine f.  20. september 1903 g. m. Hans Søreng fra Gunnesdal. Budde på Reinstad. (Se 128 b. ?).

Der skal stå: «Erik Martinus Christiansen f. 9. jan. 1828 på Myrland.
(Far Christian Eriksen f. 1804. Mor Marit Larsd. frå Voldstad f. 1804).
* g. m. Dorthea Nilsd. d. 1906.

Nr. 202.
*) Bernhard Røkenes f. 12. august 1896 på Sellevoll i Dverberg, d. 9. januar 1977. (Frå 201) g. 1921 m. Hanna Jakobine Johansd. f. 21. august 1898 d. 8. mars 1931. (Frå nr. 174).
BARN:
Petter Jakob f. 23. januar 1922 g. m. Bodil Nilsen frå Skorøy.
Konrad Edvard f. 4. juli 1923 g. m. Alise Sedolfsd. frå Bø i Vesterålen.
*) Oppattg. 22. febr. 1942 m. Ågoth Signe Pettersen f. 26. april 1906.
BARN:
Harald Berger Jarl f. 1941, ugift g.
Solfrid Olivia f. 1945 g. m. Andreas Vebostad.

Nr. 203.
Axel Nilsen f. 1754 i Ytre Møkkeland g. m. Martha Henriksd. f. 1761 d. 1813. Var frå Skjerstad.
BARN:
Beata f. 15. januar 1792.
Hans Andreas f. 20. desember 1797 g. m. Ane Nilsd., Rørvika. (Se 206).
Nils 1788 gift. (Se 204).
Berthe g. 24. oktober 1816 m. Jakob Joensen, Bogen. (Se 288).

Nr. 204.
*) Niels Axelsen f. 1788 d. 19. november 1856. (Frå 203) g. første gang 7. november 1816 m. Maren Dorthea Pedersd. f. 1796 d. 12. april 1826.
BARN:
Andreas f. 3. juli 1817 d. 1839.
Bendiks f. 5. august 1820 g. m. Berit Willumsd., Strand. (Se 205).
Peder f. 9. februar 1823 g. 28. oktober 1848 m. Anna Bendikte Paulsd. f. 30. april 1812 1822 på Harebakken i Trondenes. Far: Paul Rasmussen.
*) Oppattgift 2. desember 1826 m. Mette Marie Willumsd., Strand f. 1803 d. 1865. (Frå 1178).
BARN:
Marchus f. 1827, Willum f. 1831, Niels Andreas f. 1837 og Martinus f. 1839. Alle døde som barn.
Martha Margrethe f. 1830 g. første gang m. Peder Paulsen, Dale. Gift andre gang m. Jens Andersen, Kinn. (Se 1476).
Bendiks f. 1820 g. m. Berit Willumsd., Strand.

Nr. 205.
Bendiks Nielsen f. 5. august 1820 d. ca. 1852. (Frå 204). g. 24. juli 1847 m. *) Berith Margrethe Willumsd., Strand f. 1816. (Frå 1178).
BARN:
Nils Andreas Heiberg f. 7. oktober 1847 d. som barn.
Bendikte Johanna Marie f. 18. oktober 1851 g. m. Peder Ruud, Haugen. (Se 1678).
*) Oppattgift m. Iver Thomassen Haugen. (Se 1680 a.).

Nr. 206.
Hans Andreas Akselsen f. 1797 på Røkenes d. 18. mars 1876 på Finnseter. (Frå 203). g. 21. juli 1824 m. Ane Malena Nilsd. f. 9. 11 november 1798 i Rørvika d. 5. desember 1838. Foreldre: Nils Andersen Rørvik og Ingeborg Hansd. (Frå nr. 1 a. Rørvik).
BARN:
Andreas f. 13. september 1824 d. som barn 11 måneder gammel.
Nils Andreas f. 24. september 1826 på Røkenes.
Andreas f. ca 1827 d. 4. februar 1828 på Røkenes.
Ingeborg Andrea f. 15. januar 1829 på Røkenes.
Andrea Marta f. 14. april 1831 på Bjørnrå.
Ingeborg Anna f. 1831 g. m. Peder Andr. Jensen, Finnseter. (Se 19).
Hanna Andrea f. 18. april 1833 d. som barn.
Nils Andreas f. 10. mai 1838 d. 1 år gammel.
*) Oppattgift 16. desember 1839 m. Johanne Margrethe Larsd., Straumen f. 1809 d. 21. september 1864. (Frå 794).
BARN:
Martha Andrea f. 22. mars 1840 g. m. Markkus Nilsen, Kinn. (Se nr. 5).
Andreas Martinus f. 26. april 1843.
Abelone f. 2. august 1845 d. som barn 6 uker gammel.
Ludvig Nikolai f. 1. januar 1847 g. m. Kristiane Jensd., Finnseter. Ingen barn. (Se nr. 18).
Olena Kristina d. som barn.

Nr. 207.
Lars Einersen frå Skår f. 1790. g. m. Karen Maria Olsd.
BARN:
Ingeborg Margrethe f. 3. mars 1820 g. m. Nils Pedersen. (Se 208).
Peder Johan Larsen f. 1829 d. 1904 på Utstrand. Var gift der. (Se 1581).

[Bygdeboknemnda, tilleggsopplysning: f. 1790.]

Nr. 208.
Nils Johannes Pedersen f. 1816 d. 6. oktober 1875. (Frå 76, Gapøy). g. 19. oktober 1846 m. Ingeborg Margrete Larsd. f. 3. mars 1820 d. 20. oktober 1874. (Frå 207).
BARN:
Jensine Lorentse f. 10. januar 1847.
Peder Andreas Nilsen f. 17. august 1849 g. m. Bergitte Kaspersd., Mehus. (Se 209).
Indianna Lorine f. 20. september 1852 g. m. Johan Andersen, Mehus. (Se nr. 182).
Laurits Edvard Andreas f. 27. mai 1856, ugift. Omkom på havet 27. desember 1876.
Anna Jensine f. 15. april 1860 g. 1887 m. Eilert Hagerup Hansen, Hårvik i Tjeldsund. Bror til Amanda. (Se under 186).

Nr. 209.
*) Peder Andreas Nilsen f. 17. august 1849 d. 1. desember 1939. (Frå 208). g. m. Birgitta Marie Kaspersd., Mehus f. 1854 d. 23. august 1898. (Frå 173).
BARN:
Nils Ingvald f. 23. februar 1883 g. m. ei frå Orkdal – USA.
Nikoline Olianna f. 16. april 1885 d. 9. mars 1964 g. m. John Frost f. 16. september 1881 d. 1. september 1953, og budde i USA. Barn: Hazel Bergeta f. 13. februar 1911, William f. 5. februar 1913, Wallace f. 1. mai 1915, May f. 1917, Marie f. 1919, John f. 1921, Albert f.1925, Pauline f. 1928.
Kasper Julius f. 1. april 1887 d. 1887.
Lovise Leonore f. 17. juli 1889 g. m. Peder Pedersen, Vebostad (Frå ?) – USA.
Jenny Jakobine f. 8. juni 1893 g. m. Jens Ettrup f. 1891 og bur i Seattle, USA.
Pauline Bergithe f. 10. januar 1895 d. 2. januar 1926, USA.
*) Oppattgift 22. oktober 1901 m. enke Johanna Bergitte Johannesd., Bjørnrå. f. 17. juli 1867 d. 27. juni 1954. (Frå 140).
BARN:
Ole Berg f. 24. juni 1900 g. og bur i Lødingen, d. 26. januar 1942.
Kristine Johanne Jensine f. 18. august 1902 g. m. Ingvald Ronne fra Kristiansund. USA.
Birger Peder Johan f. 8. juni 1904 g. m. Johanna Reinholtsd. (Se 210).
Dorthea Petrine f. 7. oktober 1906 g. m. Ivar Hundstad. (Se 713).
Nordal Nikolai Hjalmar f. 7. februar 1909 g. m. Haldis Gunnesdal. (Se under 159).
*) Peder Nilsen hadde før ekteskapet barnet Emilie Marie f. 1872. Gift se 117.

Nr. 210.
Birger Peder Johan Pedersen f. 18. juni 1904. (Frå 209). g. m. Johanna Julie Reinholtsd., Mehus f. 6. juli 1907. (Frå 187).
BARN:
Judith g. m. Jermund Melå. (Frå 163).
Marie Ruth g. og bur i Ålesund.
Borgun g. m. Dagfinn Birkenes.

En Nils Nilsen har hatt jord på Røkenes ca 1821.

Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1
    slekt 1-210  Godfjord
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt 211-452a  Gullesfjord
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt 452b-612  Refsnes og Hemmestad
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt 613-754  Kveøy
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt 755-1006 Straumen, Storjord og Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt 1007-1240b
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt 1241-1448
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt 1449-1606a
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt 1606b-1739

Legg igjen en kommentar