Høyspentlinja til Finnsæter

Det ble inngått en avtale mellom Vesterålens Kraftlag og Kvæfjord om utbygging i Godfjorden og Gullesfjorden. I løpet av 1955 nådde linjer til Finnseter på vestsida og Røkenes på austsida av Godfjorden. Av Kvæfjord kraftverk ble lagt en 3 kV sjøkabel fra Røkenes til Gapøy i 1960.

Les mer om i jubileumsboka fra Vesterålskraft:
Energi i et øyrike. Vesterålskraft 60 år: 1939-1999. ISBN 8274161149.
Kan fra norsk IP-adresse leses på elektronisk på Nasjonalbiblioteket:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010031207004

Vesterålskraft Nett søkte i 2003 om fritak fra leveringsplikt til Finnsæter. NVE innvilget fritak i 2005. Vedtaket innebar at Vesterålskraft skulle opprettholde strømleveransene så lenge vedlikeholdskostnadene på nettet ikke blir for høye.

Dette ble anket til Olje- og Energidepartementet, men anken førte ikke frem for Finnseter. Men pr 2007 har Finnsæter fortsatt strøm.

Et forsøk på renovering av høyspentlinja, med kostnadsdeling mellom energiselskap og abonnenter på Finnsæter, førte ikke frem. Det synes som at energiselskapet ikke ønsket dette.

Elverkets abonnentmålere har også på Finnsæter fjernavlesning av målerstand, nye målere ble montert kun kort tid før energiselskapet startet prosessen med nedlegging av strømmen til Finnsæter.

Inntil videre har Finnsæter fortsatt strøm via høyspentlinja.

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er i Forelva mellom Myrland og Finnsæter. Med 1,65 kmrørgate er antatt installert effekt på 271 kW og årsproduksjon på 1,11 GWh/år. En slik utbygging vil medføre økt bruk av høyspentlinja, da produsert effekt må forventes solgt. Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

Vindkraft er ikke beregnet/utredet, men vindkart er tilgjengelig.

Vesterålskraft vil trekke ut kontakten

Reaksjonene mot Vesterålskrafts ønske om å kutte strømmen til Eidsfjordens Vestside og Finnsether i Godfjord er mange og negative. Oppsitterne ber NVE avslå kraftselskapets søknad om fritak for leveringsplikten.
[19.11.2004] Les hele saken på Vesterålen Online

 

Like før avgjørelse om strøm-kutt

NVE vil om kort tid avgjøre om Vesterålskraft skal få lov til å kutte strømleveransen til Eidsfjordens veststide og Finnseter i Godfjord.
[14.3.2005] Les hele saken på Vesterålen Online

 

Vesterålskraft får leveringsfritak

Norges Vassdrags- og Energidirektorat innvilger Vesterålskraft fritak for leveringsplikten av strøm til Eidsfjordens vestside og Finnseter ved Godfjords vestside.
[15.6.2005] Les hele saken på Vesterålen Online

 

Avviser klager på leveringsfritak

Norges Vassdrags- og Energiverk avviser oppsitternes klager på at Vesterålskraft i vår ble gitt fritak for leveringsplikten for strøm til Eidsfjordens vestside og Finnseter på Godfjords vestside. Saken går nå videre til Olje- og Energidepartementet for endelig ankebehandling.
[26.9.2005] Les hele saken på Vesterålen Online

 

Får ikke ta hytte-strømmen

Vesterålskraft får ikke fritak for leveringsplikten av elektrisk kraft til Eidsfjordens vestside. Men Olje- og Energidepartementet tillater at selskapet får avvikle forsyningen til Finnseter i Godfjorden.
[15.5.2006] Les hele saken på Vesterålen Online

 

Se også generell informasjon fra NVE: Fritak fra leveringsplikt

Hvilke muligheter har man til å opprettholde strømmen til Finnsæter?

Økt strømpris bedrer lønnsomheten for høyspentlinja. Dette under forutsetning av at abonnentene ikke reduserer strømforbruket.

I et slikt tilfelle med fare for nedlegging av høyspentlinje, er det viktig å opprettholde forbruket, eller øke forbruket. Økt oppvarming, helårsbruk av fritidsboliger, osv vil være en fordel. Men investering i varmepumpe og andre energiøkonomiske tiltak frarådes.

Miljømessig sett vil en nedlegging av høyspentlinja medføre at andre mindre miljøvennlige energikilder benyttes.

Kommunal overtagelse av høyspentlinje?

Det finnes flere eksempler på at kommuner selger strøm.

Dersom Vesterålskraft nedlegger høyspentlinja til Finnsæter, bør Sortland kommune involveres i en overtagelse av linja. Vesterålskraft bør da vederlagsfritt overlate høyspentlinja til Sortland kommune, samt oppruste linja for et beløp tilsvarende den kostnaden det vil være å fjerne linja. Sortland kommune vil da bli høyspentabonnent, og videreselge strømmen til abonnentene med et lite påslag. Dersom Sortland kommune eier konsesjonskraft (kraftverk i kommunen), vil denne kunne videreselges til abonnentene gjennom en kommunalt eid høyspentlinje.

 

Trøndelagskommunen Meråker kommune har fra NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) overtatt en 22 kV høyspentlinje (opprinnelig 33 kV) mellom Meråker kraftstasjon og Kopperå industriområde. Kommunen overtok linja gratis, men nødvendige påkostninger er ca 1 mill kr. Linja oppfattes å være i god forfatning, men skulle egentlig rives. Meråker kommune har andel av kraftproduksjon (konsesjonskraft) i kommunen, og har derfor tilgang til billig strøm fra regionalnettet som de videreselger på denne høyspentlinja.

Også høyspentlinja Meråker kraftstasjon til Nustadfoss mot regionalnettet overtas av kommunen. Denne siste linja også gratis, men med klargjøringsutgifter på kr 250 000.

 

Meråker kommune, 29.08.2006 – sak PS 066/06: Saksframlegg – Overtakelse av høyspentnett fra Meråker kraftstasjon til Kopperå.

 

Meråker kommune, 16.04.2007 – saksframlegg: Overtakelse av 33kV høyspentlinje fra Meråker kraftstasjon til Nustadfoss.

 

Trønderavisa 12.05.2007 side 49: GRATIS KRAFTLINJE. Kommunen skal overta en høyspentlinje fra Meråker kraftverk til Nustadfoss (betalingstjeneste kr 5,- side for å laste ned via arkivsøk)

 

Trønderavisa 27.09.2007 side 20: Tilbyr billig kraft. Egen kommunal høyspentlinje er blitt en hovedpulsåre for kraftkommunen . . . les mer

 

Overtagelse av høyspentlinja og nedklassifisering til 1000V lavspentlinje?

Ved å gå over fra 22 kV høyspent til 1000V lavspent har abonnentene mulighet til å drifte linja selv, dvs at de har avtale med autorisert elektroinstallatør. Andre og mindre strenge forskrifter gjelder da. Men det er ikke stort man kan overføre av effekt, så da kan det bli behov for å kjøre aggregat ved fullt forbruk på Finnsæter. Dette vil være siste utvei før Vesterålskraft eventuelt begynner å rive linja. For denne løsningen vil det bli behov for transformatorer 230V/1000V og 1000V/230V. Abonnentmåler (230V 3-fase) må sannsynligvis monteres av Vesterålskraft på Myrland. Men nye forskrifter fra NVE krever at hver abonnent på Finnsæter skal ha egen måler, felles avregning er generelt ikke tillatt uten godkjenning fra NVE. Så de målerene som Vesterålskraft har montert, blir nok stående uansett løsning så lenge strømmen leveres fra Vesterålskraft. Hvem som skal betale for tap i Finnsæter-linja er da usikkert.

Det finnes utstyr som kan bedre spenningskvaliteten dersom denne løsningen benyttes.

Høyspentlinja til Finnsæter fjernet i sin helhet

Avslutningen ble at alle spor av strøm til Finnsæter er nå borte. Kun noen korte ledningsender stikker ut av veggene på husene på Finnsæter. Selv lavspentnettet ble i sin helhet fjernet med alle stolper.

Legg igjen en kommentar