Godfjord Skole

Godfjord skole ligger i Gunnesdalbukta (Mehus på Godfjords østside). Den er nå nedlagt som skole, og elevene er overført til Maurnes.

Skolen var grunnskole (udelt 1-7 skole) med førskole.(Tidligere hadde skolen telefon 77092748, fax 77092770, og epost godskole@online.no)

Godfjord skolekapell ble bygd i 1924 med 90 plasser, restaurert 1936.

Skolen var vigslet til kirkelig bruk (Godfjord kapell), se kirkekonsulenten.

Det ble i 1968 opptatt et lån på kr 1115.000 med 5% renter i Kommunalbanken til Godfjord skole. Årlige renteutgifter var da kr 5.750. Godfjord barneskole var da planlagt påbegynt samme høst.

Godfjord skole har i 1993 deltatt i miljølære og kartlegging, se miljolære.no

I 1995 ble det utgitt et orienteringskart Gunnesdalen i målestokk 1:10000. Se kartoversikt.

Skolekart for Godfjord er tilgjengelig hos Sortland Orienteringslag

Godfjord skole deltok i elevbedriftsprosjektet Arbeidshester i Kvæfjord.

Skolen gav ut skoleavisa Gostjerne.

 

Godfjord skole har fått ny bruk etter nedleggelsen, som Godfjorden kurssenter.
For leie, ta kontakt med Mads Røkenes i El-Team AS på Sortland.

Ved skolen er det en gressbane på 40 x 20 meter som er i bruk, og nå eies av bygdelaget.

 

Skolehistorie i Godfjord:

 

I 1905 bestod Godfjord av skolekretsene østre Godfjord, vestre Godfjord og Kind.

 

Vestre Godfjord:

På Gressnes (Reinstad), udelt skole, nedlagt ca 1966. Elevene ble overført til Østre Godfjord skole.

flyfotoarkivet

Bilde av skolen tatt i 1960, se flyfotoarkivet.no. Bildet kan kjøpes, mer info.

Kind:

Kind skolekrets var udelt skole. I begynnelsen leide lokaler.

Skolebygningen ble oppsatt 1925-26, der hvor Kinnvegen nå stopper. Opprinnelig kom tømmerbygningen fra Mehus-området før den ble flyttet til Kinn. Er ombygd til bolighus. På Kinn vet man vet lite om hvor bygningen kom fra.

På Finnsæter, nedlagt. Skolebygningen ligger helt inntil nåværende Kinnvegen.

Følgende kunngjøring stod i Norsk Kundgjørelsestidende nr 269, 18 november 1896:
Lærerposten i Østre- og Vestre Godfjord og Gapøe kredse er ledig og tiltrædes til nytaar. Østre og Vestre Godfjord 12 & 10 Uger Skole i øverste Afdeling, i Gapøe 12 Uger samlet Skole = 34 Uger. Nye Skolehuse i Østre & Vestre Godfjord, i Gapø leiet Lokale. Løn 14 Kr. pr. Uge. Lovmedholdige Forandringer forbeholdes. Ansøgninger med Sammenhængende . . . sendes Kvedfjord Skolestyre inden 12te Decbr. første. Kvedfjord Skolestyre, 2den Novbr. 1896. . . . . Bergersen.

Følgende kunngjøring stod i Norsk Kundgjørelsestidende 22 juni 1905, gjentatt 26 juni:
Lærerposten i østre Godfjordvestre Godfjord og Kind Kredse i Kvædfjord er ledig. Aarlig Skoletid 33 Uger. I østre Godfjord 12 Uger Smaaskole, i vestre Godfjord og Kind 12 og 9 Uger udelt Skole. Løn Kr. 20,00 pr. Uge à 36 Timer. Alderstillæggene Kr. 120,00–425,00. I østre og vestre Godfjord er Skolehuse, i Kind leiet Lokale. Posten besættes fast og tiltrædes efter Sommerferien. Regulering af Kredse og Skoletid forbeholdes. – Ansøgninger med bekræftede Attestafskrifter sendes inden 22de Juli.
Kvædfjord Skolestyre, 10de Juni 1905. Johan Normann.

Følgende kunngjøring stod i Norsk Kundgjørelsestidende 27de juli 1915.
Lærerposten i Vestre Godfjord og Gapøy kredse i Kvæfjord er ledig. 24 uker storskole og 12 uker smaaskole. Skolehus i begge kredse. Fast ansættelse. Løn kr. 24,00 pr. uke à 36 timer. Posten tiltrædes 1ste september. Alle lovlige forandringer forbeholdes. Ansøkninger med attester, ogsaa legeattest, sendes Kvæfjord skolestyre, adr. Borkenes, inden 15de august.

I 1968 ble det bygd på ei ny fløy (lærerværelse, sløydsal, stort klasserom m/skolekjøkken). Under denne utbyggingen måtte elevene gå på skole på bedehuset et lite stykke unna. Kvæfjord kommune tok opp et lån:

Lån 1968 i Kommunalbanken til Godfjord skole opprinnelig kr 115.000 rest 31/12-69 kr 115.000 – 5 % renter.

Størker Mehus var skolelærer for Mehus og Kinn.

Det var skole på Kinn frem til omkring 1936, men da det ble lite barn på Kinn ble barna overført til Finnsæter skole.

 

Legg igjen en kommentar