Kinnvegen

Kinnvegen (eller Kinnveien) er den vegen som går fra snuplassen på Myrland og til Kinn, en total lengde på i overkant av 15 km (16 km).
Vegnavnet Kinnvegen er et godt innarbeidet navn, som har vært og fortsatt benyttes, både av befolkning og offentlig forvaltning. Kvæfjord kommune har alltid omtalt vegen mellom Myrland og Kinn som Kinnvegen, og det samme har Teknisk Etat i Sortland kommune. I 2014 kom det et forslag fra Sortland kommune om å endre veinavnet til Vesterlandet istedet, fordi fylkesvegen frem til Myrland heter Vesterlandet. Dette i sammenheng med at alle skal ha offisielle adresser. Naturlig nok er det lokalt lite ønske om denne endringen, og forslaget baserer seg nok på manglende kunnskap om at vegen allerede omtales som Kinnvegen.

Historikk

Arbeidet med bygging av vei ble igangsatt omkring 1935. Da krigen brøt ut i 1940, ble all virksomhet stanset, men 1940 var den største lengda mellom Kinn og Finnseter planert og over halvdelen grusa. De gamle stikkrennene nærmest Kinn på denne første vegstrekningen består av stein istedet for rør, og er fortsatt i bruk.

Helt frem til 1971 skjedde det ikke noe mer. Et stort arbeid ble da nedlagt for å få veiforbindelsen etablert, og byggearbeidet startet. Grunnarbeidet ble utført av ingeniørsoldater fra Forsvaret. Selve byggearbeidet ble utført av entreprenørfirmaet Leonard Nilsen & Sønner, Risøyhamn.

Den 16 km lange nybygde veien mellom Myrland og Kinn kostet omkring 2 millioner kroner. Veien går forbi Ny Jord-feltet på Finnsætermyra, hvor nærmere 1400 dekar myr var ansett å kunne nydyrkes. Totalt ga veien tilgang til 12 000 dekar dyrkbart jordbruksareal i Godfjord.

Veien ble offisielt overlevert Kvæfjord Kommune, og offisiell åpning var 22 nov 1975. Kvæfjords ordfører Rasmus Torheim og stabssjefen ved 6. Div i Harstad oberst Ivar Hagelund var begge tilstede. Gjestene kom med buss til Kinn om ettermiddagen denne lørdagen.

Åpningen ble omtalt i en helsides reportasje i Lofotposten lørdag 6. desember 1975 (side 10). Artikkelen avslutter med følgende:
VEIFORBINDELSE MED ANDØY   Både i Kvæfjord kommune og i Andøy blir det nå ytret ønske om senere å få Kinn-veien forlenget frem til Lovik i Andøy kommune. De mest optimistiske håper at denne videreføringen av veien vil kunne fullføres i løpet av fire år. Det er bare ni kilometer veiløs strekning mellom stedet Lovik i Andøy og Kinn i Kvæfjord. Av den ønskede veibygging mellom disse to grendene, vil tre kilometer falle på Troms fylke og seks kilometer på Nordland. Nær veien er ført videre til Lovik vil store deler av befolkningen i Andøy få forbedrede kommunikasjoner i og med at veiforbindelsen mellom Andøy og Harstad blir vesentlig kortere.

 

Det har i lang tid vært planer om en veg fra Kinn til Skjellbekken mot Lovika. Denne vegen har aldri blitt påbegynt. Et trasevalg ble utarbeidet av Leonhard Nilsen, og grunneierne sa seg villig til å avgi grunn til dette formålet. Det ble endog sannsynligvis bevilget/avsatt midler til dette en gang i tiden. Vegen ble egentlig stukket for høyt oppe, noe man ble klar over. En eventuell veg burde da legges noe lenger ned.

2011

Snuplassen på Myrland ble skiltet med parkering forbudt, vedtak fra Statens Vegvesen.

2007

Brev til Sortland Kommune: Grusing av veistrekningen Finnseter – Kinn. Dato 19.03.2007.

Svar fra Sortland Kommune: VEDRØRENDE VEDLIKEHOLD AV KINNVEIEN 2007 (07/2654, dato 16.03.2007, 19.03.2007).

2006

Store oppstikkende steiner ble fjernet i vegen ved Myrland. Utført av Sortland Kommune.

2005

Kinnvegen, på strekningen Finnsæter – Kinn ble kantklipt, bekostet i privat regi. Vegen var på dette tidspunkt flere steder så gjengrodd at biler ble oppskrapet på sidene.

1997

Kinnvegen ble stengt 2 jan kl 1200 av kommunen, for ferdsel ut vinteren, og brøytingen opphørte denne vinteren. Vegen forble stengt helt til den ble tatt opp igjen 3 juni. Resultatet ble at ferdselen til Kinn ble på snøscooter og ski i stedet.

1994

Kvæfjord Kommune satte opp et stort advarselsskilt på Myrland.

1975

Kinnvegen åpnet.

1971

Byggingen av Kinnvegen fortsatte.

1936

Første del av Kinnvegen fra Kinn til «Trangsmåget» før Finnsæter. Kjørbart med traktor og hest med kjerre, samt sykkel. Ikke kjørbart videre mot Finnsæter.

 

Norsk VegDataBase

Oversikt over veger registrert i NVDB:

Kommunal veg, fartsgrense 60

Kommunal veg KV3020        15177 m, Kinnvegen
HPID 18 70 KV 3020 1
NVDB_ID 1882718 (0-6611m, fra Myrland til veg på Finnsæter)
NVDB_ID 1882719 (6611-11952 m, fra Finnsæter til veg Sandneselva
NVDB_ID 1882720 (11952-15177m, fra Sandneselva til Kinn)

Private veger, fartsgrense 50

Privat veg PV99306   149 m (veg til husene på Finnsæter, 6611 m fra start Kinnvegen på Myrland)
HPID 18 70 PV 99306 1, NVDB_ID 1914387

Privat veg PV99307   46 m  (veg på Finnsæter, til fjøs på øversiden av vegen)
HPID 18 70 PV 99307 1, NVDB_ID 1914388

Privat veg PV99308   277 m  (veg oppover langs Sandneselva, 11952 m fra start Kinnvegen på Myrland)
HPID 18 70 PV 99308 1, NVDB_ID 1914389
Vegen tilhører gnr 61 bnr 2 på Kinn, er stengt med ulåst bom.

Privat veg PV98576  177 m (veg på Kinn, på øversiden før gårdstunet)
HPID 18 70 PV 98576 1, NVDB_ID 292326547
Tilhører gnr 61 bnr 2 på Kinn, gårdsvei til en eiendom.

Andre veger – fylkesveger

Fv 959 går fra Leirbogen vegdelet riksveg 82 (Fv 959 – hp01) i Hognfjord til Røkenes i Godfjord, totalt22,11 km. Hele Fv 959 har fast dekke. Vegen er utstyrt med avstandsskilt for hver 500 m fra hp.

En vegarm Fv 959 på 245 meter går også ned til Røkenes kai.

Fv 960 går fra vegdelet Fv 959 (Fv 960 – hp01) i Godfjordbotn til ytre Myrland (snuplass mot Kinnvegen), totalt 10,64 km. Hele Fv 960 har fast vegdekke. Vegen er utstyrt med avstandsskilt for hver 500 m fra hp01.

Iht Statens vegvesen vegliste 2007 er både Fv 959 og Fv 960 klassifisert som Bk10 (bruksklasse 10) med totalvekt 50 tonn og vogntoglengde 18,75 m

Kinnvegen er i veglista ikke nevnt spesielt, kommer under øvrige veger i Sortland kommune. Disse er i 2007 under bruksklasse Bk T8 med totalvekt 40 tonn og vogntoglengde 15 meter.

Legg igjen en kommentar