Landbruk på Kinn

 

 

 

Driveplikt iht jordlovens § 8.

Avtale om leie av jord.

Miljøtilskudd i Nordland.

Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL
Fra tilskudd er gitt, er gjennomføringsfristen for tiltak på 5 år. Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra 5-års fristen.
Ordningen med investeringsstøtte til organisert beitebruk ble tatt ut av SMIL-ordningen fra og med 2010, og er nå egen ordning (Jordbruksoppgjøret 2009).
Les mer på Sortland kommune.

Produksjonstilskudd i landbruket
Brev fra Sortland kommune til søkere om produksjonstilskudd 2012

Tilrettelegging for beiting

Gammel kulturmark

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Skog

Lov om skogbruk (skogbrukslova).
Sentrale forskrifter til Skogbrukslova.

 

Forvaltning etter verneskogreglementet i Lofoten og Vesterålen (Sortland kommune 17.11.2011)
Vernskog og meldeplikt
Vernskogen skal verne mot skred, elvebrudd, skadeflom, eller fungere som vern for annen skog. I Lofoten og Vesterålen er all skog klassifisert som verneskog iht Skogloven § 12.
Hogstformer
Flatehogst er mest vanlig i skogbruket, men andre hogstformer kan være aktuelt i områder med spesielle utfordringer i forhold til allmennhet eller verneskoghensyn. For eksempel småflater, skjermtrestilling/frøtrestilling, tynning.
Foryngelsesmetode
Skogloven § 6 slår fast at skogen skal forynges innen tre år etter hogst. Dette skal gjøres med treslag som gir tilsvarende skogprofuksjon, jfr brev fra SLF om «Håndhevelse av foryngelsesplikt etter skogloven med forskrifter».

Melding om hogst i verneskog i Lofoten og Vesterålen
Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i verneskog sendes kommunen v/skogbrukssjef senest 3 uker før hogst settes i gang. Unnatatt er hogst i lauvskogen på under 2 dekar. Hvis kommunen har innvendinger plikter de å svare innen 3 uker etter mottak av meldingen. Hogst skal ikke igangsettes før svarfristen er gått ut.
Meldingen sendes Sortland kommune.

Skogsveier

Legg igjen en kommentar